strona główna drzewo wywodzenie biografie dociekania czytelnia archiwa_obce albumy biblioteka pomocne kontakt z autorem

POSZUKIWANIA W ARCHIWACH NA LITWIE, BIAŁORUSI ...”

Na Litwie

e-Paveldas - zasoby litewskiego dziedzictwa kulturowego - w cyberprzestrzeni

Uczestnicy projektu:
1. Biblioteka Narodowa Litwy.
2. Kaunas County Public Library.
3. Klaipeda County Simonaitytė Biblioteka Publiczna.
4. Główny archiwista litewski.
5. Litewskie Muzeum Sztuki.
6. Litewska Akademia Wróblewski biblioteka.
7. Muzeum Teatru, Muzyki i Kina.
8. G. Petkevičaitė Vilnius County - Bee Biblioteka Publiczna.
9. P.Viąinskis Siauliai County Public Library.
10. Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego.
 

Litewska Biblioteka Akademii Nauk w Wilnie

Aleph.library.lt - jest wirtualn± bibliotek± uczelni litewskich poł±czonych systemem bibliotecznym Aleph. Podobnie jest z Litewsk± Bibliotek± Wirtualn± pracuj±c± w systemie Metalib.
Rejestacja przez Internet tylko dla pracowników naukowych i studentów. Pozostali powinni się rejestrować na miejscu ( w najbliższej uczelni?) Rejestracja pozwala na rezerwowanie tytułów. Czę¶ć wolumenów jest dostępna w postaci elektronicznej, a czę¶ć do korzystania na miejscu (w czytelni).
Najważniejszym elementem strony jest wyszukiwarka. Najczę¶ciej stosowanym kryterium jest słowo występuj±ce w tytule.
Na stronie tytułowej ISTEKLIAI - ZBIORY, PAIESKA - SZUKANIE, IVESKITE ZODI ARBA FRAZE - SZUKANE SŁOWO LUB FRAZA, PAIESKOS LAUKOS - KRYTERIUM POSZUKIWANIA, wybrać IRASO ZODIS (WPISANE SŁOWO) - ważne!
VYKDYTI - SZUKAĆ, KALBA - JĘZYK, POLSKI - LENKU, DOK. RUSIS - wpisać EL. DOKUMENTAI lub VISI - wszystkie
Można też wchodzić ze strony tytułowej bezpo¶rednio do katalogów poszczególnych uczelni. Jeżeli spotka się rubrykę EGZ.STATUS to wpis SKAITYTI VIETOJ oznacza Czytać na miejscu, - brak zdigitalizowanego dokumentu.

W zgromadzonych zbiorach przechowywane s± i s± udostępniane zasoby metrykalne.

Bliższe szczegóły ułatwiaj±ce korzystanie z zasobów Litewskiej Biblioteki Akademii Nauk:
Większo¶ć informacji portalu jest po litewsku, co utrudnia czy wręcz uniemożliwia dostęp osobom nie znaj±cym tego języka. Inn± przeszkod± jest zapis miejscowo¶ci w wersji litewskiej i do tego w dopełniaczu. Wyszukiwarka nie jest uniwersalna i w zależno¶ci od podanego hasła np. „Vilnius” czy „Vilniaus” poda różny zestaw dokumentów. Podobnie się stanie, jeżeli użyjemy rożnych przypadków czy różnych wersji tego samego sformułowania np. „Metryki ¶lubu”, „metryk ¶lubu”, „metryki małżeństw”, „metryk małżeńskich” itd. (dla ułatwienia sformułowania s± podane po polsku). To samo niestety dotyczy nazwisk, wymienionych w różnych dokumentach. Nazwiska s± często zapisane w wersji litewskiej, przy tym zapis nie jest ujednolicony. Np. nazwisko Bajkiewicz można znaleĽć zarówno w wersji polskiej jak i litewskiej Baikevičius i Bajkievičius.

Jak posługiwać się portalem?
Zalecane jest kombinowanie różnych słów i wersji ze względu na nie zunifikowany zapis bibliograficzny. Wszelkie poszukiwania ksi±g ko¶cielnych należy prowadzić tylko w tym katalogu; zdarza się, że wyszukiwarka samoistnie przeskakuje gdzie indziej. W okienku „Įveskite ľodį arba frazę” należy wkleić słowa lub frazy skopiowane z poniższego zestawienia haseł po litewsku. Zalecane jest kombinowanie różnych słów i wersji ze względu na nieujednolicony zapis bibliograficzny.

Po co posługiwać się portalem?
Żeby się dowiedzieć, czy interesuj±ce nas księgi s± w zasobach, nie zawsze wystarczy zajrzeć do poniższego zestawu zasobów Biblioteki. Zestaw może okazać się niepełny, a i same zasoby mog± zostać z czasem uzupełnione.
Przy odwiedzeniu Archiwum w Wilnie trzeba umieć zamówić księgi na miejscu i to przy pomocy tego samego portalu. Bez znajomo¶ci powyższych zasad jest to zadanie znacznie bardziej czasochłonne.

Hasła do wyszukiwarki
1. Dekanaty
Balstogės vel Bialistoko dekanato – dekanatu białostockiego
Bielsko (Podliaski) dekanato – dekanatu bielsko-podlaskiego
Brastos vel Bresto dekanato – dekanatu brzeskiego
Gardino dekanato – dekanatu grodzieńskiego
Knyąino vel Kniąino dekanato – dekanatu knyszyńskiego
Kobrino dekanato – dekanatu kobryńskiego
Pruľanų dekanato – dekanatu prużańskiego
Slonimo vel Slanimo dekanato – dekanatu słonimskiego
Sokulkos dekanato – dekanatu sokólskiego
Valkavisko vel Volkovysko dekanato – dekanatu wołkowyskiego
Vilejkos dekanato – dekanatu wilejskiego
....

2. Księgi metrykalne
metrikų albo metrikinių – metryk albo metrykalnych
metrikų albo metrikinių – metryk albo metrykalnych
krikąto - chrztu
vedybų vel jungtuvių vel sutuoktuvių – ¶lubów albo za¶lubin
mirties vel laidotuvių vel laidojimo – zgonów albo pogrzebów
metrikų knyga - księga metrykalna
parapijiečių s±raąas – spis parafialny
prieąvedybinių apklausų knyga - księga protokołów przedslubnych
kalba – język
lenkų k. – w jęz. polskim
rusų k. – w jęz. rosyjskim
.....

3. Ko¶cioły parafialne
Vilniaus – wileński, wileńskiego
Auąros vartų – Ostrej Bramy
ąv. Baltramiejaus – ¶w. Bartłomieja
Bernardinų - bernardyński
ąv.Dvasios – ¶w. Ducha
Iąganytojo kalno (Misionierių/Misijonierių ) – Góry Zbawiciela (misjonarzy)
©vč.Jėzaus ©irdies – Naj¶w. Serca Jezusowego
©v.Jonų albo ©v.Jono – ¶w. Janów (Jana)
©v. Juozapo ir Nikodemo – ¶w. Józefa i Nikodema (od 1804 nie istnieje)
©v.Jurgio – ¶w. Jerzego
©v. Kazimiero – ¶w. Kazimierza
ąv. Onos – ¶w. Anny
ąv.Petro ir Povilo – ¶w. Piotra i Pawła
ąv. Pilypo ir Jokūbo – ¶w. Filipa i Jakuba (potocznie: ¶w. Jakuba)
ąv.Rapolo – ¶w Rafała
ąv.Teresės – ¶w. Teresy (ostrobramski)
Visų ©ventųjų – Wszystkich ¦więtych
Neiąaiąkintos baľnyčios – nieustalonego ko¶cioła
Vaikelio Jėzaus prieglaudos – Przytułku dla Sierot Dzieci±tka Jezus
Choleros ligoninėje mirusių – zmarłych w szpitalu na cholerę
.....

4. Miejscowo¶ci w dopełniaczu
Choroąčės vel Choroąčios – Choroszczy
Čarna Vies – Czarna Wie¶
Dailidľių -Dojlid
Dobrľynevo vel Dobrinevo – Dobrzyniewa
Druskininkų - Druskiennik
Eiąiąkių - Ejszyszek
Hoľos - Hożej
Indūros - Indury
Juchnoviecų vel Juchnovičių vel Juchnovieco – Juchnowca
Kalesninkų - Kole¶nik
Kamionkos - Kamionki
Michalovo - Michałowa
Nievodnicos vel Nevodnicos - Niewodnicy
Oziorų
Rodunios - Roduni
Rotnicos
Tryčiuvkos vel Tryčuvkos - Tryczówki
Turosnės vel Turoąčiaus – Turo¶ni (Turo¶la?)
Slivno - ¦liwna
Starosielcų - Starosielec
Supraslio - Supra¶la
Suraľo - Suraża
Uhovo -Uhowa
Vasilkovo - Wasilkowa
Zabludovo - Zabłudowa
Zanievicų - Zaniewic
®irmūnų - Żyrmun
®ydomlios - Żydomli
.....

Zasoby ksi±g metrykalnych w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk
(na podstawie internetowej bazy danych biblioteki, stan z kwietnia 2009)
 

Dekanat Rodzaj dokumentu Rok
Białystok księgi chrztów 1870-1871, 1857, 1854-1855, 1850-1852, 1835-1848
księgi ¶lubów 1870, 1855-1856, 1852, 1835-1850
księgi zgonów 1853-1857, 1835-1851
księgi chrztów, ¶lubów, zgonów 1872-1874
Bielsk Podlaski księgi chrztów 1870-1872
księgi ¶lubów 1870-1872
księgi zgonów 1870-1872
księgi chrztów, ¶lubów, zgonów 1873
Brze¶ć księgi chrztów 1833-1839, 1841
księgi ¶lubów 1833-1839, 1841
księgi zgonów 1833-1839, 1841
księgi chrztów, ¶lubów, zgonów 1840, 1842, 1853-1863
Grodno księgi chrztów 1834-1857
księgi ¶lubów 1834-1857
księgi zgonów 1834-1857
księgi chrztów, ¶lubów, zgonów 1858-1870, 1873
Lida księgi chrztów 1824-1826, 1828
księgi ¶lubów 1824-1826, 1829
księgi zgonów 1835, 1836, 1839, 1841-1844
Knyszyn księgi chrztów 1835-1840, 1842-1844
księgi ¶lubów 1835, 1836, 1839, 1841-1844
księgi zgonów 1835-1844
Kobryń księgi chrztów 1835-1841
księgi ¶lubów 1835-1841
księgi zgonów 1835-1841
księgi chrztów, ¶lubów, zgonów 1842-1867, 1871-1874
Prużany księgi chrztów 1834-1842
księgi ¶lubów 1834-1842
księgi zgonów 1834-1841
spis ludno¶ci parafialnej 1834
księgi chrztów, ¶lubów, zgonów 1842-1865, 1870, 1871, 1873, 1874
Słonim księgi chrztów, ¶lubów, zgonów 1847, 1849, 1850, 1856, 1858, 1872
Sokółka księgi chrztów 1842, 1844, 1848-1859, 1861-1863
księgi ¶lubów 1842-1844, 1849-1850, 1852-1856, 1858-1863
księgi zgonów 1842-1844, 1848-1856, 1858-1862
księgi chrztów, ¶lubów, zgonów 1865-1868, 1870, 1873, 1874
spis ludno¶ci parafialnej 1874
Wilejka księgi chrztów, ¶lubów, zgonów 1938
Wilno księgi chrztów, ¶lubów, zgonów 1857
Wołkowysk księgi chrztów 1834-1838
księgi ¶lubów 1834-1838
księgi zgonów 1834-1838
księgi chrztów, ¶lubów, zgonów 1839-1852, 1870, 1871

 

Zasoby metrykalne udostępnione na portalu e-Paveldas

 

L.p

Miejscowo¶ć

Nazwa litewska  i patron

Okres

Fond Nr.

Zawarto¶ć

Wielko¶ć depozytu

1

 Żagary

Naujosios ®agarės ©v. Apaątalų Petro ir Povilo baľnyčia

1622-1906

1191

38

9874

2

Abele

Obelių ©v. Onos Romos katalikų baľnyčia

1651-1921

1297

35

5545

3

Aleksandrów

Aleksandravėlės ©v. Pranciąkaus Romos katalikų baľnyčia

1789-1919

1298

17

2423

4

Balwierzyszki

Balbieriąkio ©vč. Mergelės Marijos Roľančiaus Romos katalikų baľnyčia

1821-1938

1041

35

4000

5

Bobty

Babtų ©v. Apaątalų Petro ir Povilo Romos katalikų baľnyčia

1827-1940

1347

23

3744

6

Bogusławiszki

Bagaslaviąkio ©v. Kryľiaus Atradimo Romos katalikų baľnyčia

1790-1936

1490

30

3325

7

Bujwidze

Buivydľių ©v. Jurgio Romos katalikų baľnyčia

1786-1922

1399

26

3798

8

Cytowiany

Tytuvėnų Angelų ©vč. Mergelės Marijos Romos katalikų baľnyčia

1616-1903

1522

32

7849

9

Dobejki

Debeikių ©v. Jono krikątytojo Romos katalikų baľnyčia

1789-1796
1801-1819
1827-1926

669,
1653

14

1353

10

Dziewianiszki

Dieveniąkių ©vč. Mergelės Marijos Roľančinės Romos katalikų baľnyčia

1691-1924

1360

21

2250

11

Ejgirdzie

Eigirdľių Dievo Apvaizdos Romos katalikų baľnyčia

1750-1940

1585

19

1865

12

Gadonów

Gadūnavo ©vč. Jėzaus ©irdies Romos katalikų baľnyčia

1785-1922

1476

22

2892

13

Giedrojcie

Giedraičių ©v. Baltramiejaus Romos katalikų baľnyčia

1802-1818
1834-1936

604,
1450

27

4318

14

Giełwany

Gelvonų ©vč. Mergelės Marijos Apsilankymo Romos katalikų baľnyčia

1699-1940

1317

50

6482

15

Girtokol

Girkalnio ©v. Jurgio Romos katalikų baľnyčia

1816-1920

669.1574

19

3540

16

Godlewo

Garliavos ©vč. Trejybės Romos katalikų baľnyčia

1861-1940

1346

32

8175

17

Hanuszyszki

Onuąkio ©v. Arkangelo Mykolo Romos katalikų baľnyčia

1685-1903

1299

12

2393

18

Iłoki

Ylakių Vieąpaties Apreiąkimo ©vč. Mergelei Marijai Romos katalikų baľnyčia

1675-1940

1683

55

6444

19

Janiszki

Joniąkio ©vč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų baľnyčia

1599 -1907

1196

57

21872

20

Janopol

Janapolės (Virľuvėnų) ©v. Arkangelo Mykolo Romos katalikų baľnyčia

1760-1920

1588

12

1089

21

Jezno

Jiezno ©v. Arkangelo Mykolo ir Jono Krikątytojo Romos katalikų baľnyčia

1774-1905

1049

18

4214

22

Johaniszkiele

Joniąkėlio ©vč. Trejybės Romos katalikų baľnyčia

1866-1927

669.1379

10

2378

23

Kiejdany

Kėdainių ©v. Jurgio Romos katalikų baľnyčia

1752-1921

1424

24

3996

24

Kielmy

Kelmės ©vč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų baľnyčia

1760-1918

1644

25

4397

25

Kiernów

Kernavės ©vč. Mergelės Marijos ©kaplierinės Romos katalikų baľnyčia

1785-1889

1491

21

3613

26

Klawany

Klovainių ©vč. Trejybės Romos katalikų baľnyčia

1792-1921

1412

19

3279

27

Kontowcie

Kantaučių ©vč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Romos katalikų baľnyčia

1692-1921

1825

25

2538

28

Korklany

Karklėnų ©v. Apaątalo Baltramiejaus Romos katalikų baľnyčia

1800-1921

669.152

15

1340

29

Korkożyszki

Karkaľiąkės ©v. Apaątalų Petro ir Povilo Romos katalikų baľnyčia

1714-1922

604.748

20

2637

30

Kroki

Krakių ©v. Apaątalo Evangelisto Mato Romos katalikų baľnyčia

1619-1903

1122

33

9885

31

Kroże

Kraľių ©vč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Romos katalikų baľnyčia

1711-1907

1521

39

9352

32

Kruki

Kriukų ©v. Lauryno Romos katalikų baľnyčia

1763-1900

1198

20

4066

33

Kurkle

Kurklių ©v. Jurgio Romos katalikų baľnyčia

1766-1921

1369

16

2002

34

Kurtowiany

Kurtuvėnų ©v. Apaątalo Jokūbo Romos katalikų baľnyčia

1775-1936

1188

34

5050

35

Lejpuny

Leipalingio ©vč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų baľnyčia

1662-1938

1623

24

3299

36

Leluny

Leliūnų ©v. Juozapo Romos katalikų baľnyčia

1794-1941

1358

20

1837

37

Lepława

Lieplaukės ©v. Jurgio Romos katalikų baľnyčia

1765-1922

1479

24

2250

38

Ligumin

Lygumų ©vč. Trejybės Romos katalikų baľnyčia

1711-1955

1411

42

6218

39

Łabunów

Labūnavos Dievo Apvaizdos Romos katalikų baľnyčia

1783-1921

1426

16

1770

40

Ławaryszki

Lavoriąkių ©v. Jono Krikątytojo Romos katalikų baľnyčia

1730-1939

1401

64

7403

41

Łukniki

Luokės Visų ©ventųjų Romos katalikų baľnyčia

1759-1921

1474

46

7509

42

Masiady

Mosėdľio ©v. Arkangelo Mykolo Romos katalikų baľnyčia

1802-1827
1876-1928

669,
1834

6

1454

43

Metele (Malczyce)

Metelių Kristaus Atsimainymo Romos katalikų baľnyčia

1857-1952

1362

20

3827

44

Merecz

Merkinės ©vč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų baľnyčia

1604-1908

1541

47

10133

45

Mirosław

Miroslavo ©vč. Trejybės Romos katalikų baľnyčia

1835-1940

1439

8

1405

46

Mu¶niki

Musninkų ©vč. Trejybės Romos katalikų baľnyčia

1711-1907

1492

24

5230

47

Niemajuny

Nemajūnų (Nemaniūnų) ©v. Apaątalų Petro ir Pauliaus Romos katalikų baľnyčia

1802-1818,
1827-1936

604,
1044

14

2041

48

Niemenczyn

Nemenčinės ©v. Arkangelo Mykolo Romos katalikų baľnyčia

1783-1939

1400

35

6089

49

Niemokszty

Nemakąčių ©vč. Trejybės Romos katalikų baľnyčia

1719-1927

1487

32

4264

50

Nowe Daugieliszki

Naujojo Daugėliąkio ©v. Joakimo ir Onos Romos katalikų baľnyčia

1706-1905

1329

46

9391

51

Paszyły

Paąilės ©v. Jurgio Romos katalikų baľnyčia

1828-1921

1117

11

1056

52

Piewiany

Pievėnų Nukryľiuotojo Jėzaus Romos katalikų baľnyčia

1785-1907

1596

11

774

53

Płotele

Platelių ©v. Apaątalų Petro ir Pauliaus Romos katalikų baľnyčia

1742-1915

1661

8

1209

54

Płungiany

Plungės ©v. Jono Krikątytojo Romos katalikų baľnyčia

1615-1907

1827

25

4058

55

Pokrój

Pakruojo ©v. Jono Krikątytojo Romos katalikų baľnyčia

1748-1897

1410

21

4882

56

Poławień

Palėvenės ©v. Domininko Romos katalikų baľnyčia

1681-1920

1357

20

2999

57

Połuńsk

Palūąės ©v. Juozapo Romos katalikų baľnyčia

1778-1799
1800-1920

604,
1330

24

2318

58

Pondele

Pandėlio ©vč. Mergelės Marijos Vardo Romos katalikų baľnyčia

1801- 1941

669.1306

32

5143

59

Poniemuń

Aukątosios Panemunės ©vč. Mergelės Marijos Vardo Romos katalikų baľnyčia

1771-1938

1434

38

6497

60

Poniewieżyk

Panevėľiuko Nukryľiuotojo Jėzaus Romos katalikų baľnyčia

1807-1919

604.1352

11

892

61

Poszuszwie

Paąuąvio Visų ©ventųjų Romos katalikų baľnyčia

1802-1921

669.1184

9

1620

62

Powondeń

Pavandenės ©v. Onos Romos katalikų baľnyčia

1802-1827

1862-1940

669,
1482

9

1536

63

Przełaje

Perlojos ©vč. Mergelės Marijos ir ©v. Pranciąkaus Asyľiečio RKB

1797-1937

604.1592

24

2191

64

Radziwiliszki

Radviliąkio ©vč. Mergelės Marijos Gimimo Romos katalikų baľnyčia

1744-1926

1529

42

7092

65

Remigoła

Ramygalos ©v. Jono Krikątytojo Romos katalikų baľnyčia

1771-1796
1802-1818
1858-1928

669,
1121

13

2504

66

Rogów

Raguvos ©vč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų baľnyčia           

1697-1940

669.1375

24

4003

67

Rumszyszki

Rumąiąkių ©v. Arkangelo Mykolo Romos katalikų baľnyčia

1697-1940

669.1583

15

4447

68

Sałanty

Salantų ©vč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų baľnyčia

1802-1827
1856-1921

669,
1517

27

4799

69

Sereje

Seirijų ©vč. Mergelės Marijos ©kaplierienės Romos katalikų baľnyčia

1826-1938

1364

41

9487

70

Siady

Sedos ©vč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų baľnyčia

1641-1907

1455

36

10851

71

Skajzgirz

Skaistgirio ©v. Jurgio Romos katalikų baľnyčia

1782-1929

1125

18

2671

72

Skirstymoń

Skirsnemunės ©v. JurgioRomos katalikų baľnyčia

1824-1933

669.1405

26

3549

73

Skopiszki

Skapiąkio ©v. Hiacinto (Jackaus) Romos katalikų baľnyčia

1785-1907

1310

25

7406

74

Skrawdziany

Skriaudľių ©v. Lauryno Romos katalikų baľnyčia

1826-1939

1050

38

5377

75

Staczuny

Stačiūnų ©v. Lauryno Romos katalikų baľnyčia

1780-1921

1413

12

1273

76

Subocz

Subačiaus ©vč. Trejybės Romos katalikų baľnyčia

1697-1924

1359

20

3556

77

Surwiliszki

Surviliąkio Nukryľiuotojo Jėzaus Romos katalikų baľnyčia

1781-1920

1423

19

2986

78

Szakinów

©akynos ©v. Arkangelo Mykolo Romos katalikų baľnyčia

1691-1953

1321

29

2867

79

Szaty

©ėtos ©vč. Trejybės Romos katalikų baľnyčia

1723-1931

1657

14

2285

80

Szawle

©iaulėnų ©v. Onos Romos katalikų baľnyčia

1802-1827

1849-1921

669,
1185

10

2149

81

Szweksznie

©vėkąnos ©v. Apaątalo Jokūbo Romos katalikų baľnyčia

1652-1802

1665

10

2351

82

Szydłowo

©iluvos ©vč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika

1622-1903

1575

39

11172

83

Szyrwinty

©irvintų ©v. Arkangelo Mykolo Romos katalikų baľnyčia

1802-1818

1806-1940

604,
1493

46

7660

84

¦migle

Smilgių ©v. Jurgio Romos katalikų baľnyčia

1764-1905

1056

9

3370

85

¦więte Jezioro

©venteľerio ©vč. Mergelė Marijos Gimimo Romos katalikų baľnyčia

1825-1938

1624

11

2115

86

Telsze

Teląių ©v. Antano Paduviečio katedra

1672-1904

1480

47

12335

87

Traszkuny

Troąkūnų ©vč. Trejybės Romos katalikų baľnyčia

1711-1933

1320

13

2682

88

Troupie

Traupio ©v. Onos Romos katalikų baľnyčia

1739-1798

1837-1921

604,
1377

12

2307

89

Twerecz

Tverečiaus ©vč. Trejybės Romos katalikų baľnyčia

1755-1921

1332

32

5482

90

Tyrkszle

Tirkąlių Kristaus Karaliaus Romos katalikų baľnyčia

1660-1906

1453

37

8796

91

Upita

Upytės ©v. Karolio Baromiejaus Romos katalikų baľnyčia

1849-1938

1060

7

911

92

Urdomin

Rudaminos ©vč. Trejybės Romos katalikų baľnyčia

1826-1938

1627

10

2789

93

Wejwiery

Veiverių ©v. Liudviko Romos katalikų baľnyčia

1863-1938

1055

42

2975

94

Wendziagoła

Vandľiogalos ©vč. Trejybės Romos katalikų baľnyčia

1699-1921

1349

26

4223

95

Wiejsieje

Veisiejų ©v. Jurgio Romos katalikų baľnyčia

1852-1938

1628

3

661

96

Wieksznie

Viekąnių ©v. Jono Krikątytojo Romos katalikų baľnyčia

1802-1927

669.1382

29

6442

97

Wieliona

Veliuonos ©vč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų baľnyčia

1849-1933

1402

17

2848

98

Wieszynty

Vieąintų ©v. Arkangelo Mykolo Romos katalikų baľnyčia

1787-1925

1355

12

1624

99

Wilki

Vilkijos ©v. Jurgio Romos katalikų baľnyčia

1854-1929

669.1348

18

4060

100

Wilno

Vilniaus Romos katalikų vyskupijos dvasinė konsistorija

1602-1885

604

39

14512

101

Wilno

Vilniaus ©v. Jono Krikątytojo ir ©v. Jono Apaątalo ir Evangelisto Romos katalikų baľnyčia

1611-1907

1667

31

9666

102

Wobalninka

Vabalninko ©vč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų baľnyčia

1699-1894

1337

13

3153

103

Wornie

Senųjų Varnių ©v. Aleksandro Romos katalikų baľnyčia

1774-1941

1477

18

2695

104

 Żagary

Naujosios ®agarės ©v. Apaątalų Petro ir Povilo baľnyčia

1622-1906

1191

38

9874

105

Żydyki

®idikų ©v. Jono Krikątytojo Romos katalikų baľnyčia

1673-1926

1593

28

2921

 

 

Księgi metrykalne ko¶ciołów Rz. Kat. udostępnione na portalu BARIS - Litwa

Księgi metrykalne ko¶ciołów Rz. Kat. udostępnione przez AP Litwy czę¶ć I i II, czę¶ć III, czę¶ć IV , czę¶ć V , czę¶ć VI , czę¶ć VII

Wykaz inwentarzy parafii RK na e-Paveldas

Parafianie rudomińskiego ko¶cioła rzymsko-katolickiego pow. wileńskiego z 1914 r.

Księga wiernych należ±cych do ko¶cioła rzymsko-katolickiego w Oszmianie z 1909 r.

Wykaz urodzonych z 1855 roku w parafii oszmiańskiej

Spis miejscowo¶ci parafii oszmiańskiej z 1909 roku

Spis parafian ko¶cioła rzymsko-katolickiego w Nowych Trokach z 1908 roku

Spis parafian ko¶cioła rzymsko-katolickiego w Starych Trokach z 1909 roku

Wykaz osób o nazwisku STANKIEWICZ ochrzczonych w ko¶ciele ¶w. Jana w Wilnie w latach 1797 - 1905

Zasoby metrykalne w Litewskiej Bibliotece Akademii Nauk

Wykaz parafii i dekanatów Diecezji łucko - Żytomierskiej

Spis parafian ko¶cioła rz-k. parafialnego Czekiskiego pow. Kowieński dek. Wieloński 1844 r.

Spis ludno¶ci parafii ko¶cioła rz-k Odachowskiego

Spis parafian ko¶cioła rz-k. Kołtyńskiego gub. kowieńskiej z 1846 r.

Spis parafian ko¶cioła rz-k. Liadskiego z 1845 r.

Spis parafian ko¶cioła rz-k. w Tyrkszlach z 1845 r.

Spis parafian ko¶cioła rz-k. w Żydejkach z 1845 r.Na Białorusi

 

W archiwach białoruskich przechowywane s± zarchiwizowane zbiory dokumentów, które mog± być wykorzystane w badaniach genealogicznych (метрические книги, ревизские сказки, учетные документы различных ведомств, сословий, национальностей и др.).
Dokumenty te  przechowywane s± w Narodowym Historycznym Archiwum Białorusi w Mińsku (obejmuj± tereny guberni mińskiej, mohylewskiej, witebskiej i czę¶ci grodzieńskiej byłego Imperium Rosyjskiego) i w Narodowym Historycznym Archiwum Białorusi w Grodnie (obejmuj± tereny guberni grodzieńskiej i czę¶ciowo wileńskiej).

Dokumenty przydatne w badaniach genealogicznych znajduj± się też w archiwach państwowych urzędów stanu cywilnego (органов записи актов гражданского состояния - ЗАГС) i miejskich archiwach państwowych.

 

Rodzaje dokumentów przechowywanych w Archiwum Historycznym Białorusi, stanowi±cych Ľródło dla badań genealogicznych.
I. Spisy rewizyjne - Ревизские сказки
Jednym z ważniejszych oficjalnych dokumentów zawieraj±cych informacje genealogiczne, jest spis (rewizja) w oryginale nazywana Ревизская сказка.
W Narodowym Historycznym Archiwum Białorusi przechowywane s± zbiory następuj±cych spisów: 5-ty z 1795 r,, 6-ty z 1811 r., 7-my z 1816 r., 8-my z 1834 r., 9-ty z 1850 r. i 10-ty z 1858 r.
Ревизская сказка zawiera:
- nr. dworu w/g rewizji;
- nazwisko imię i imię ojca głowy domu i wszystkich męskich członków rodziny;
- zmiany od poprzedniego spisu;
- adnotacja o opuszczeniu lub przybyciu do dworu w odniesieniu do poprzedniego spisu;
- zmiany w trakcie obowi±zuj±cego spisu;
- adnotacja o opuszczeniu lub przybyciu dworu w trakcie obowi±zuj±cego okresu spisowego.
Zbiór oddzielnych ksi±g nie jest jednolity i na wiele wersji. Np. pi±ty spis zawiera wpisy w językach polskim i rosyjskim, szósty prowadzony był tylko dla populacji męskiej. Ogólniy obraz zbioru można podzielić następuj±co: księga I - spis mieszczan chrze¶cijan, II - mieszczan żydów, III - duchownych i zakonników chrze¶cijan, IV - wolnych ludzi (вольных хлебопашцев), V - żydów utrzymuj±cych się z roli, VI - XI - poddanych chłopów i służ±cych we dworach. Od XII - księgi uzupełniaj±ce.
Po 1816 roku szlachta nie podlegała spisom rewizyjnym.

Ревизские сказки zawarte s± w zbiorach chronologicznych. Kopie spotyka się w fondach władzy administracji terenowej i  stanowionych praw oraz poszczególnych powiatach.
Fond 2640 obejmuje «Витебская казенная плата», fond 2151 «Могилевская казенная палата», fond 333 «Минская казённая палата».

II. Księgi urodzeń - Метрические книги о родившихся.
Zawieraj±:
- numer porz±dkowy, często oddzielnie dla mężczyzn i kobiet;
- data urodzenia;
- data obrz±dku religijnego ( chrztu, obrzezania, inicjacji);
- nazwisko, imiona i imiona ojca rodziców, wiara;
nazwiska imiona oraz czym się trudnili ¶wiadkowie.
Księgi metrykalne przechowywane s± z podziałem na wyznanie i podział administracyjny.
W NAB przechowywane s±: fond 136 «Минская духовная консистория», fond 2301 «Могилевская духовная консистория», fond 2531 «Полоцкая духовная консистория», fond 937 «Минская римско-католическая духовная консистория», fond 1781 «Могилевская римско-католическая духовная консистория». Niezależnie od wymienionych w archiwum przechowywuje się oddzielne zbiory dla obrz±dku prawosławnego, katolickiego, unickiego, ewangielików luteran i wyznania mojżeszowego. W tej liczbie gub. mińska to ponad 235 fondów, mohylewska – ponad 170 fondów i witebska – ponad 40 fondów.

III. Księgi ¶lubów - Метрические книги о бракосочетавшихся
Zawieraj±:
- numer porz±dkowy;
- data ¶lubu;
- tytuł, nazwisko imiona, imiona ojca, stan cywilny pana młodego;
- to samo dotycz±ce panny młodej;
- nazwiska i imiona ¶wiadków.
Księgi ¶lubów przechowywane s± w zbiorach NAB z uwzględnieniem struktury administracji ko¶cielnych: фонд 136 «Минская духовная консистория», фонд 2301 «Могилевская духовная консистория», фонд 2531 «Полоцкая духовная консистория», фонд 937 «Минская римско-католическая духовная консистория», фонд 1781 «Могилевская римско-католическая духовная консистория».

IV. Księgi zmarłych - Метрические книги об умерших.
Zawieraj±:
- numer porz±dkowy;
- data ¶mierci;
- status, nazwisko, imiona i imię ojca, wiek w chwili ¶mierci;
Księgi zmarłych przechowywane s± w zbiorach NAB z uwzględnieniem struktury administracji ko¶cielnych: фонд 136 «Минская духовная консистория», фонд 2301 «Могилевская духовная консистория», фонд 2531 «Полоцкая духовная консистория», фонд 937 «Минская римско-католическая духовная консистория», фонд 1781 «Могилевская римско-католическая духовная консистория».

V. Księgi rodzinne - Посемейные списки.
Zawieraj±:
- numer porz±dkowy, numer po rewizji z 1858 r.;
- nazwisko, imiona, imię ojca głowy rodziny i wszystkich krewnych linii męskiej;
- zmiany względem trwaj±cej rewizji, wiek w trakcie dokonywania spisu, data urodzenia w/g metryki;
- adnotacja o przybyciu lub wybyciu mężczyzn po sporz±dzeniu spisu( odnotowywano też daty ¶mierci, nowo narodzonych, wstępuj±cych w zwi±zki małżeńskie);
- adnotacje o odbywaj±cych służbę wojskow± w okresie ostatnich 6 lat lub maj±cych wezwanie do jej odbycia i kiedy;
- nazwisko, imiona, imię ojca wszystkich krewnych linii żeńskiej.
Księgi rodzinne przechowywane s± w zbiorach poszczególnych miast i wsi. Kopie znajduj± się w zbiorach mieszczan, mieszkańców wsi w/g powiatów z uwzględnieniem administracji wojskowych uzupełnień.

VI. Spisy podlegaj±cych obowi±zkowi służby wojskowej - Призывные списки.
Призывные списки - to spisy osób podlegaj±cych służbie wojskowej. Sporz±dzano je co rocznie na pocz±tku roku we wszystkich organach administracji, z uwzględnieniem посемейных списков i ksi±g metrykalnych po czym trafiały do powiatu gdzie sporz±dzano listę zbiorcz±.
Zawieraj±:
- numer porz±dkowy, numer po rewizji z 1858 r.;
- nazwisko, imiona, imię ojca wzywanego, wiek;
- data urodzenia w/g metryki, ilo¶ć rodzeństwa i ich wiek;
- dane dodatkowe, min. wyznanie, sytuacja rodzinna, wykształcenie, zajęcie, obwód klatki piersiowej, adnotacje o przyjęciu na służbę i zwolnieniu, przyczyny odroczeń i inne.
Spisy przechowywane s± z uwzględnieniem podziału na powiaty.

VII. Dokumenty do genealogii szlacheckiej - Документы по генеалогии дворянства

Genealogia szlachecka cechuje się wieloma osobliwo¶ciami. To wiele różnorodnych Ľródeł i fondów w których się znajduj±. Najcenniejsze to zbiory zwi±zków deputacji szlacheckich, kancelarii gubernialnych i powiatowych przewodnicz±cych szlachty, a tam protokóły komisji wywodowych, księgi rodów, zbiory personalne, zarz±dzenia departamentów heroldii i inne.

W NAB przechowywane s± dokumenty Минского (фонд 319), Витебского (фонд 2512), Могилевского (фонд 2066) и Белорусского (фонд 3406) дворянских депутатских собраний (ДДС).
 

 

Zakres usług i ich ceny

Księgi metrykalme ko¶ciołów katolickich

Ревизские сказки

Spisy wyborców pow. Baranowicze z lat 1927, 1930, 1938 ,

Akta osobowe 9-go Okręgu Wojskowego Min. Spraw Wojskowych  II RP w Baranowiczach z lat 1920 i 1920-39 po rosyjsku, i po polsku

 

Pod tym samym adresem s± min. :

  -wykazy nauczycieli z lat 1920 - 39,
  -wykazy poborowych 1919 -1922 i 1939,
  -wykazy rezerwistów roczniki 1904 - 1907,
  -spis mieszkańców Baranowicz z 1934 roku,Biblioteka Kresowa Potyczek z genealogi± kontakt