strona główna drzewo wywodzenie biografie dociekania czytelnia archiwa_obce albumy biblioteka pomocne kontakt z autorem

SPIS OBYWATELI SMOLEŃSKICH
z 1654 roku

przez alchymista (4 grudnia 2014 )
za stroną: http://smolensk.alchymista.pl/spis-obywateli-smolenskich-z-1654-roku/

pis obywatelów województwa smoleńskiego znajdujących się z pocztami swojemi podczas oblężenia Smoleńska przez cara Aleksieja Michajłowicza przy wojewodzie smoleńskim Filipie Kazimierzu Obuchowiczu w 1654 r. Źródło: Zbiór dyplomatów rządowych i aktów prywatnych posługujących do rozjaśnienia dziejów Litwy i złączonych z nią krajów (od 1387 do 1710 r.), Wilno 1858, cz. 1, s. 84-99. Dokument został także opublikowany w Археографический сборник документов, относящихся к истории северо-западной Руси. Том 11 (1890), s. 1-36.

Dla porównania inne rejestry: Chorągiew Ziemska Smoleńska 5 stycznia 1633 roku oraz Rejestr popisowy JchMPP Obywatelów Województwa Smoleńskiego 1648 roku.

ejestr poniższy przepisał ze starego wydania Władymir Prochorow, a zredagował i skorygował Jakub Brodacki. Redagując uwspółcześniono pisownię, z zachowując specyficzne wyróżniki w pisowni litewskiej, takie jak podwójne „łł”, znak „y” w nazwiskach, itp. Sytuacje wątpliwe pod względem treści oznaczono [sic!].
Spis zawiera nazwiska obywateli województwa smoleńskiego, którzy pozostali w murach Smoleńska podczas oblężenia. Oprócz tego zawiera nazwiska ich czeladników (pocztowych) i gospodarzy (czyli zarządców ich domostw w Smoleńsku). Mury smoleńskie podzielone były na szesnaście kwater, obsadzonych przez szlachtę, kozaków i mieszczan.
Na końcu spisu podano podsumowanie. Po wpisaniu danych do pogramu open calc (plik do ściągnięcia) okazuje się, że suma 978 obrońców została przez Uniechowskiego i Parczewskiego policzona prawidłowo. Zestawienie innych danych wygląda następująco:
Liczba:
Wg autorów spisu 349
Wg obliczeń redagującego 357, obywateli 507, zastępców 152, czeladników 362, gospodarzy 122 107
Niezgodność w obliczeniach może wynikać z wiedzy poza źródłowej autorów. Trudno ocenić, którzy spośród czeladników (pocztowych) byli stanu szlacheckiego, a którzy nie. Z tego powodu na razie odstąpiono od gruntownego otagowania dokumentu i stworzenia wykazu szlachty, gdyż ryzyko pomyłki jest zbyt wielkie.
Dokładne porównanie spisu z dwoma wcześniejszymi (1633 i 1648) wykazałoby może zestaw majątków, których właściciele zobowiązani byli do wystawiania pocztów i do utrzymywania domów w Smoleńsku, pozwoliłoby na odtworzenie terytorialnej struktury obronnej województwa. Ta praca jeszcze przed nami.
Spis przyda się nie tylko historykom, lecz także genealogom-amatorom w ich rodzinnych poszukiwaniach.
2 grudnia 2014 roku, Jakub Brodacki

omput IMPP obywatelów województwa smoleńskiego od cara moskiewskiego Oleksieja Michajłowicza i wojsk jego w oblężeniu na Smoleńsku przy JW JMP Filipie Kazimierzu Obuchowiczu wojewodzie smoleńskim osobami swemi zostających z czeladzią swą i z temi, z których niektórzy na miejscu swoim poczty swe sami się absentując stawili, także i gospodarzów, z deputowania tegoż IW JMP wojewody smoleńskiego przez IMPP Samuela Druckiego-Sokolińskiego podkomorzego, JMP Stanisława Unichowskiego podsędka, JMP Aleksandra Parczewskiego pisarza ziemskich, JMP Olbrychta Golmonta podczaszego lidzkiego i sędziego grodzkiego, urzędników smoleńskich zordynowany w roku 1654 miesiąca junii 9 dnia.

 • JMP Stanisława Unichowskiego podsędka smoleńskiego kwatermajstra od Małego Wału do Małachowskiej Bramy kwater dwie.

 • Sam JP Stanisław Unichowski podsędek smoleński z kupnych majętności swych z Michnowa z przynależnościami, Moczułłowa i pustych dóbr Kuźniecowa, Pietraczonkowa z przynależności i Brahinia samotrzeć z szlachtą czeladzią stawał, a osobliwie gospodarza z domu w murach stojącego stawił osób 4.

 • Od JMP Ewy Złotej Kraśnińskiej-Podbereskiej podkomorzynej orszańskiej z majętności stehrymowskiej p. Jan Nowowieski. A osobliwie z domu JM Stefan gospodarz, stawało osób dwie 2.

 • Od JMP Jana Chrapowickiego chorążego smoleńskiego JMP Adam Jesman, przy nim szlachty sześciu: p. Stanisław Krajewski, p. Aleksander Chocim, p. Jan Szyjnański, p. Szymon Przewłocki, p. Jan Janowicz, p. Andrzej Wyrwicz; z osobna przy nich osób jeszcze sześć z gospodarzami stawali z majętności JM z wójtowstwa wołosowskiego z przynależnościami od JMP Bykowskiego nabytej, z Słobody Kolendzina, z Słobody Janowa, z Nieiłowszyzny, z Baranowa, z Piotrowego Sioła, Uszukowa większego i mniejszego, z Kleposzowa, z Rożnowa, z Bylec, Isierego Poczynku, z dóbr pustych i inszych przynależytości do Baranowa należących, z Białłohlazowa, z Nowego Dworu i ze wszystkich przynależności do tej majętności przynależących, z Horodka od JMP Bielawskiego nabytej derewni, z tych wszystkich dóbr zawsze i z gospodarzem osób trzynaście 13.

 • Tenże JMP chorąży od JMP Aleksandra Tarłły z majętności onego Kowoszan Hornich i inszych przynależności stawił p. Mikołaja Pawłowicza samo jednego 1.

 • JMP Jan Meszczeryn cześnik smoleński sam swą osobą z dóbr swoich i IMPP Piotra i Hrehorego Meszczerynow braci swojej, przy nim czeladzi szlachty: p. Wiazewicz, p. Kościucski, p. Łaniewski, p. Woskowski, p. Łanoberk, p. Żukowicz, p. Bielewski, p. Stonczew, p. Wysocki, p. Pieślak z majętności swych wszystkich i gospodarzów z domów dwóch z jednego starego a z drugiego w rynku stojącego, kupnego od Pawła Bykowskiego wszystkich stawało osób trzynaście 13.

 • Od JMP Aleksandra Reuta stolnika smoleńskiego JP Jakub Reut syn JM z majętności Bnikina i ze dworu w murach będącego stawał samotrzeć 3.

 • Od JMP Dmitra Meszczeryna z majętności wydzielonej i ze dworu w zamku stojącego kupnego JMP Aleksander Kochowski stawał samoczwart, samych osób 4.

 • JP Adam Somawski z majętności swych z Bantałłowa, Pokłonowa, z Lisowa i Buchmarowa, z Britej z gospodarzem samopiąt 5.

 • JP Piotr Światski z majętności swych Sabrykina, Pienieziowa i Waszukowa z gospodarzem samoczwart 4.

 • JP Samuel Łyko z Bukina i Proskurnina, z czeladnikiem samowtór 2.

 • JP Samuel Kraskowski z Sonników, Michajłowa, z Babina i z domu samotrzeć 3.

 • JP Daniel Miłaszewicz z Kuzowlowa i Łobów [Łohów?] samotrzeć 3.

 • JP Gabriel Bieńko z majętności swej Hryniowa sam jeden 1.

 • JP Bazyli Azanczewski samoczwart 4.

 • JP Jan Kudzynow samowtór 2.

 • IMPP Michał Siemion, Stefan i Jarosz Osipowscy z majętności swych Sawionek, z Starego Horodyszcza, Dziemionkowa, Owierkowa, Tonkowidowa, Zajcowa z reszty gruntów władyczyńskich samoczwart 4.

 • JP Sebastian Kochowski z Dubasiszcz sam swą osobą 1.

 • IMPP Stanisław i Wojciech Rowiccy z Obadkowszyzny i z Snazinowszczyzny samotrzeć 3.

 • JP Jan Dukszta z majętności małżonki swej z Protasowa sam jeden 1.

 • JP Jan i Gabriel Tarassowscy i p. Jan Zienkiewicz jako arendarz z Hołłyszycz samowtór 2.

 • JP Jan Tryczewski z Makowa i Pawłyszek sam jeden i z gospodarzem samowtór 2.

 • Od JP Bolesława Dziadkowskiego rotmistrza JKM z Mihorca stawał Jan Iwanowski sam jeden 1.

 • JP Krzysztoff Słaucki z Szackowa sam swą osobą i gospodarz 2.

 • JP Kazimierz Szypniewski z Trochocina sam swą osobą 1.

 • JP Wawrzyniec Poznacski z Tymofieiowa sam swą osobą 1.

 • Od JP Bazylego Świrczewskiego z Rodzyna p. Jan Swirczewski syn onego sam jeden 1.

 • Od JP Zacharyasza Narutchowicza z połowicy Sobolewskiej majętności, którą opieką trzyma po nieboszczyku p. Janie Zmayle Zienkowiczu i połowicy dworu w murach stojącego stawał syn onego p. Chryzostom Narutchowicz sam swą osobą jeden 1.

 • Od JP Wawrzynca Tryczewskiego z Chłystów Jan Andruszewicz 1.

 • Od JPP Stanisława i Michała Makarowiczów z Pleszczejowa Stanisław Zdanowski sam jeden 1.

 • JP Jerzy Kochowski z Sutok sam swą osobą i z połowicy Hołojowa samowtór 2.

 • Od JP Samuela Biernickiego z zastawnej majętności Suchodołł stawał synowiec onego p. Szymon Biernicki sam jeden 1.

 • Od p. Jana Korsaka z Brakulina i Dziakowszczyzny p. Chocim jako ojczym stawił Jana Koskowicza samo jednego 1.

 • Od JP Stanisława Święcickiego z Stankowa Fiedor Hryniewicz sam jeden 1.

 • Od JP Kazimierza Kobyzyńskiego z majętności w stanie bielskim będący stawał Jan Kobyzyński sam jeden 1.

 • Od JP Jana Szymońskiego z majętności Bułharskiej stawał syn onego Marcin Szymoński sam jeden 1.

 • JMP Aleksandra Parczewskiego pisarza ziemskiego smoleńskiego kwatermajstra towarzystwa JKM od Małachowskiej Bramy w prawo ku Wielkiemu Wału kwater dwie opisane.

 • Sam JP Aleksander Parczewski pisarz ziemski smoleński osobą swoją ze dwiema czeladnikam: JP Janem Pławińskim, p. Aleksandrem Krassowskim z majętności Jahorhia, alias Sielca i Dymuszyna samotrzeć 3.

 • Od JP Kazimierza Hayka podsędka mścisławskiego p. Krzysztof Mickiewicz z JP Janem Szumskim z majętności Sierhacina i Chilczyc samowtór 2.

 • Od JP Albrychta Prażmowskiego podstolego brasławskiego p. Piotr Modzelewski, p. Piotr Zbrocki, p. Jakub Gromadzki z majętności Kudryna i Czuwachów samotrzeć 3.

 • JP Stefan Bielacki instygator smoleński z majętności Pawłowa i Mielechowa sam osobą swą 1.

 • Od JP Władysława Mokrzeckiego, p. Kazimierz Rostowski, p. Michał Falkiewicz, Jan Iwanowski, Waśko Mikłuszewicz, gospodarz samoczwart z Wiktorowa i Monczyna 4.

 • Od paniej Krystyny Mokrzeckiej Wilhelmowej Brzezickiej czeladnik Franciszek Mikołajowicz z majętności Kuźmina i z gospodarzem samowtór 2.

 • JP Dimitr Ślankiewicz sam osobą swą z majętności Mordzina i Dworkowa jeden 1.

 • JP Jerzy Ślankiewicz sam osobą z majętności Mordzina, Wieruchowa i Harwatki z gospodarzem samowtór 2.

 • Od potomkow JP Hieronima Ciechanowicza sędziego ziemskiego smoleńskiego p. Jan Kotowicz z czeladzią, p. Łukasz Dierożycski, p. Jan Porzętowski, p. Hieronim Porzętowski, p. Matiasz Sorwiroh, p. Michał Sorwiroh, p. Fiedor Illinicz, p. Gabriel Wasilewski, JP Janusz Doynowski, p. Jakub Rodziewicz, p. Tomasz Sadowski z majętności Pokornowa, Moroszyłowa, z Hiewkowa, z Katyni, z Wietki i gospodarz jeden Filip Iwanowicz, a drugi gospodarz z drugiego domu samotrzynast 13.

 • JP Mikołaj Czereyski sam osobą z majętności Załużecza i Bobajowa z gospodarzem samowtór 2.

 • Od JP Adama Stabrowskiego, p. Jan Zienkiewicz, p. Jakub Dębiński, p. Jan Tarciński, p. Stanisław Głowacki, Jakub Podzielski, Matiasz Marcinkiewicz, Fiedor Morgoc, Łukasz Łukaszewicz, Denis Rajowiec, Opanas Skinderski, Paweł Abramowicz, Jakub Łaszkowicz, gospodarz Łukasz Siemionowicz z majętności Czyżowa, Chołłmu i Czerejska, z Zabołłocia i Okołowa, z Zakupia samotrzynast 13.

 • Od JP kniazia Adama Borowskiego czeladnik Marcin Leszewicz z majętności Kubliczyna 1.

 • JP Kazimierz Dukszta z majętności Łuszków w trakcie dorohobuskim sam jeden 1.

 • Od JP Marcina Ciechanowicza podczaszego smoleńskiego z majętności Wietki p. Hrehory Cielewicz sam jeden 1. Gospodarza nie stawił.

 • Od potomków nieboszczyka p. Janusza Kissarzewskiego, p. Prokop Osipowski z czeladzią Prokopem Nieuzewskim, Janem Bielewiczem z majętności Osinowki, Sielca i Hoponowa samotrzeć 3.

 • JP Aleksander Sępliński sam osobą swoją z majętności Chołmu stawa 1.

 • JP Marcin Sieczyński sam osobą z majętności Kowalowa 1.

 • Od JP Krzysztofa Miłaszewskiego, p. Jan Pawłowski z majętności pustoszy Kulowa jeden 1.

 • JP Wojciech Kłopotowski sam osobą z majętności Horelika. 1.

 • Od Pana Mikołaja Kobylińskiego p. Andrzej Krajewski z majętności Churyna sam jeden 1.

 • JP Józef Suchorski sam osobą swą z Żaboszowa majętności 1.

 • JP Hrehory Chłusowicz sam osobą z majętności Kapuścina l.

 • JP Jan Pomazski od potomkow nieboszczyka, p. Jana Popławskiego z majętności Rachowa jeden 1.

 • Od p. Krzysztofa Mielejewicza Sebestian Jaroszewicz z majętności Woronina jeden 1.

 • JP Stanisław Zdankiewicz sam osobą z gospodarzem z majętności Osierkowa i Starkowa 2.

 • Od JP Zofii Łukomskiej Michałowej Raczyńskiej czeladź, p. Stanisław Pietraszewicz z Płaj i Chochowa samotrzeć 3.

 • Od JP Heleny Bielackiej Okołowiczowej dla niestawienia od p. Jana Kuczewskiego z majętności Kopciowa czeladnik Wasili Poddubiński sam jeden 1.

 • JP Fiedor Oszeł sam i z czeladnikiem Ostapem Czyżem z majętności Szczerbinowa Nowego i Starego samowtór 2.

 • JP Paweł Oszeł sam osobą swą z majętności Szczerbinowa. l.

 • Od JP Jana Kotowicza czeladnik Jerzy Uszyński z majętności Siekiryna sam jeden l.

 • JP Heliasz Talaszko sam osobą swoją z majętności Siemiaczyna. l.

 • JP Jan Wysocki sam osobą z majętności Antonowicz 1.

 • Od JP Jerzego Komasza czeladnik Jakub Sawłukowicz z majętności sam jeden 1.

 • JP Jan Chłusowicz od p. Jerzego Chłusowicza rodzica swego z majętności Kłokowa jeden 1.

 • JPP Bernat i Hrehory Łykoszynowie sami osobami swemi z majętności Hryszkowa i gospodarz p. Hrehorego Łykoszyna stawają samotrzeć 3.

 • JP Adam Szabłowiński sam osobą z majętności Łyszkowa 1.

 • JP Jan Koskiewicz sam osobą z majętności Szczerbinowa 1.

 • JP Marcin Szaciłło sam z czeladnikiem Janem Siedniewiczem z majętności Maraczowa i Bobaciszcza samowtór 2.

 • JP Aleksander Forama sam z majętności Zadorcza 1.

 • JP Wojciech Kleczkowski sam z majętności Torhosina 1.

 • JP Piotr Krzywicki z majętności Jarkiewicz czeladnika jednego l.

 • PP Piotr, Jonoprej Krukowscy sami obadwa z majętności Iwanowa 2.

 • JMP Albrychta Golmonta podczaszego lidzkiego sędziego grodzkiego, smoleńskiego kwatermagistra towarzystwa JM od Bakszty Tupińskiej do Bakszty Kozodowlowskiej kwater dwie.

 • Sam JP Albrycht Golmont podczaszy lidzki sędzia grodzki smoleński, z Nowosiółek alias Hryckowa i Błauszyna sam osobą swoją i przy nim czeladzi troje samoczwart 4.

 • JP [Jan] Wojewódzki sędzia ziemski smoleński z Kniaziego, z Bobyrowa z piąciu przywilejów p. Jan Rotkiewicz, Piotr Wąsowski, Paweł Krasiński, Andrzej Szczerbicki, Jan Szczepanowicz z gospodarzem [sic!] samoszóst. 6.

 • JP Andrzej Hurko pisarz ziemski witebski i z JMP Danielem Hurką podstolim witebskim, który w osobie JMP ojca sam stawał z majętności Puciacina z przynależnościami, Karłowa, Babicz i z Uborowa, pustoszy Szołłoszyna, Czerniejej, p. Mikołaj Szypiłło, Jan Rohayłło, Grzegorz Brylewski, Matiasz Makowski, Aleksander Parfianowicz samoszóst 6.

 • JP Andrzej Anforowicz wojski rzeczycki, z Dertnej, z Iwaszeniowa z Cimochem Rychlickim samowtór 2.
  -JP Jerzy Syngur z Małochwy sam osobą swą 1.

 • JP Werner Engillart z Kotkowicz, z Andronowa, Wnukowa sam swą osobą, przy nim Marcin Stanisławowicz, Mikołaj Obuszek samotrzeć 3.
  -JP Frydrych Otwelder samowtór z Owandowa, Iwanowa, Lewonowa 2.

 • JP Walenty Raróg z Kumnina, z Dziadzińskiego, Niemczyna i Pantelejowa samoczwart 4.

 • JP Stanisław Buczyński z Bizina, Białłego Chołmu i Siekierzyna samoczwart 4.

 • JP Jan Wojewódzki z Marynina sam osobą swą 1.

 • Od JP [Zofii] Otroszkiewiczowej strażnikowej smoleńskiej z Rońcuchowa, Huriowa za PP synów swych PP Kiedrzyńskich Dmitr Wasilewicz, Karp Ładzyk stanęli samowtór 2.

 • P. Timofiej Nowicki z Fiedorowa sam swą osobą 1.

 • P. Andrzej Dyderka z Babinina sam swą osobą 1. A gospodarza Wasila Olejnika Moskwa wzięła w polu za murem.

 • P. Stanisław Klonowski, etiam inposessionatus z ochoty swojej swą osobą i z czeladnikiem samowtór 2.

 • P. Andrzej Nieciecki z Pirkowa swą osobą 1.

 • P. Hrehory Ikuhar z Rożnowa swą osobą 1.

 • P. Jan Biernacki z Łożynic swą osobą 1.

 • Od JP Kazanowskiej marszałkowej koronnej Krzysztoff Kruszyński, Ławryn Jankowski, Ostap Kozłowski z Iwanczowa, Łazarz Pogorzelski, Siemion Dzierewiaka, Roman Grek i gospodarzów dwóch: Sosnowski, Hryszko Kowal – z Poniatowszczyzny, z Wasilewszczyzny, z Bielika, z Wierzbiłłowa [sic!] samodziewiąt 9.

 • Od JP [Adama Sakowicza] starosty oszmiańskiego z Wysokiego p. Aleksander Gliński, Filon Wołosowicz samowtór 2.

 • Od JP Aleksandra Wulffa starościca dynemborskiego z Gadanowa, Suwietowa, z Wojnowszczyzny, z Woronowszczyzny, z Babinowa, z Mikołły, z Sececina i z Kołodni p. Adam Raczyński, p. Jerzy Lejman, Paweł Rayski, Dymitr Usciński, Jan Domaniewski, Hrehory Sadowski, Jakub Sadowski, Matiasz Krzynicki, gospodarzów dwóch Matfiej Dąbrowski i Siemion samodziesiąt 10.

 • Od JP Mikołaja Narbuta pisarza grodzkiego żmudzkiego z Antonowicz, z Piotrowa p. Filon Bazar, Adam Matiuszkowski i gospodarz Jan Szumski samotrzeć 3.

 • Od JP Jerzego Szwykowskiego chorążyca nowogrodzkiego, z Prudek, z Połujowa, z Raczyna, z Szatallowa, p. Samuel Łowejko, Krzysztof Wiszniewski, Aleksander Łoś, Bazyli Wieluzynicz, Jan Koszkorowicz, Jan Chłusowicz, Awdokim Wysocki i gospodarz Czerniewski samoósm 8.

 • Od JP Trojana Sułłowskiego horodniczego smoleńskiego, z Kniaziego, Łapijowa, Prokszyna, Kozłowa, Wasilowa, p. Bartłomiej Trembecki, Stanisław Kuberski, Macwiej Maślak: gospodarz Janowicz samoczwart. 4.

 • Od p. Reinholda Rożna z Żallesowa Jan Giedroyć sam jeden 1. A gospodarza nie stawił [sic!] 3.

 • Od JP Korybskiej z Markowa, z Słobodki nad Dnieprem, z Horodyszcza p. Bartosz Korejwa, Krzysztof Zubowicz, Antoni Iwanowicz i gospodarz czwarty 4.

 • Od p. Waleriana Buksewdyna, z Hredykina Stefan Kozłowski jeden 1.

 • Od Pana Stefana Korsaka, z Chołma, z Bielszczyzny Hrehory Bornicki sam jeden 1.

 • Od JMP Jana Dybowskiego miecznika Smoleńska z Prakszyna, p. Mikołaj Stefanowicz przy nim Siłła Dzierżenicz. Trzeci na posiłek Stefan Szczerbicski samotrzeć 3.

 • Od JP Samuela Garlińskiego podczaszego orszańskiego, z Chylukina i Fiedoryna Jan Szmirkowski, Bazyli Szmirkowski samowtór 2.

 • Od JP Eliasza Żukowiecskiego, z Krywki p. Jan Chuczonowicz sam jeden 1.

 • Od p. Jana Bucholta, z Dudzina p. Michał Greczyna 1.

 • Od p. Jana Chobota z Ściepanowa, Samuel Olechnowicz 1.

 • JMP Wulff starościc dynemborski nad zwyczajny poczet i powinność z szczególnej ku Ojczyźnie miłości i tego miejsca ochotę swoją reprezentuje w posiłek stawiąc ludzi 8, z porządkiem i rynsztunkiem dobrym do tychże pocztowych swoich i na tęż kwaterę. Których na łaskę i dyskrecją JMP wojewody kommituje, aby onym bez krzywdy służba szła, jako sam JP wojewoda przez sługę swego ordynował.

 • Hrehory Chudoba …. 1.

 • Mikita syn jego 1.

 • Jakub Łukaszewicz 1.

 • Naum Łukaszewicz 1.

 • Iwan Chwiedorowicz 1.

 • Hryszko Chwiedorowicz 1.

 • Maksym Huboronek 1.

 • Bartosz Matiaszewicz 1.

 • JMP Kazimierza Druckiego-Sokolińskiego pisarza grodzkiego smoleńskiego kwatermistrza od Baszty Kopycińskiej do Tupińskiej kwater dwie.

 • Sam JP Kazimierz Drucki-Sokoliński pisarz grodzki smoleński z majętności Pokoja z przynależnościami sam osobą swą stawa, przy nim czeladzi dwóch samotrzeć 3.

 • JMP podskarbi WKsL w osobie JP Kazimierz Eydziatowicz przy nim czeladzi dwóch: Michał Tomaszewski i Kazimierz Skrędziewski (z majętności Porzecza, Michajłowa, Apelmanowa i Głuszycy samotrzeć 3.

 • JMP [Franciszek Dołmat Isajkowski] referendarz WKsL w osobie, JMP Wojciech Rakowski, przynim czeladnik Jaroszewski Hieronim z majętności Jelnej z przynależnościami. Gospodarza Moskwa wzięła za murem, stawa samowtór 2.

 • JMP marszałek orszański w osobie JP Krzysztof Łubiński z majętności Korybczyna i Burakowa l.

 • JM kniaź Samuel Stanisław Drucki-Sokoliński podkomorzy księstwa smoleńskiego sam jest presens w Smoleńsku, który ob senium do odprawowania powinności syna swego Wincentego samoczwart z czeladzią stawił z majętności swej Drucjat nazwanej. Przy nim stanęli zastawnicy JW JMP Piotr Kazimierz Wiażewicz wojewoda nowogrodzki z zastawnej wsi Fallisowa z przynależnościami stawił czeladnika. JP Piotr Korsak z zastawnej wioski Kowerzów. JP Jozef Zapolski z wioski Maniuków alias Pleszowicz. JMP Jan Zmayło Zienkowicz z wioski Klepinina z przynależnościami z takową deklaracją, że do obrony czasu gwałtu samotrzeć jeszcze stanąć może. Którzy to zastawnicy mają stawać przy poczcie JP podkomorzego na kwaterze pod Kwatermejstrem JMP Sokolińskim pisarzem grodzkim smoleńskim wszystkich stawało osób ośm 8.

 • JP sędzia [grodzki] upitski w osobie JMP Krzysztof Roszczewski przy nim czeladnik Ławryn Usakowicz, z majętności Litwinowa i Bostakowa samowtór 2.

 • JMP wojski smoleński w osobie JMP Stanisław Milewski i p. Urban Parysowicz, przy nim czeladnik z majętności Usoch, Bujanowa i Żubarowa samotrzeć 3.

 • JMP [Piotr Mrowiński] podstoli smoleński sam jest w Smoleńsku, jako stary i chory w osobie swej stawił Pana Teodora Hryckiewicza, czeladzi dwóch Jana Skorobohatego i Jana Kuźmickiego z majętności Ostrowszczyzna i inszych samotrzeć 3.

 • JMP Hieronim Drucki-Sokoliński pisarz ziemski orszański w osobie JP Aleksander Kowalewski domu nie ma, a majętność kupił Pusty sam jeden 1.

 • JMP [Samuel Kazimierz Ciechanowiecki] podwojewodzi smoleński w osobie JMP Kazimierz Sosnowski przy nim czeladzi pięć, p. Kardaszewski, p. Dejnarowicz, p. Romanowski, p. Łopacki, p. Oborski z majętności Jeleńszczyzna, Jałowca, Nahaci i z Kłypina samoszóst 6.

 • Tenże p. Sosnowski z majętności Kopciowa zastawnej od JP Buczyńskiej stawi Aleksandra Glińskiego jednego 1.

 • Jejmć pani [Prudencja Abrahamowa Paskowa Wołłowiczówna] horodniczyna smoleńska, stawa syn JM samoczwart z majętności Iwonina Białłorucza, z Dziatowa i inszych czterech 4.

 • JP [Jacek Hiacynt Michałowski] skarbnik czerski w osobie JMP Krzysztof Zajezierski przy nim czeladzi dwóch: Jan Godlewski, Cichan Chalecki z majętności Sołtanowa i z Namirycz trzech 3.

 • JMP [Anna (Hanna) Wołodkiewiczowa] podczaszyna kowieńska w osobie JP Krzysztof Mączynski z majętności Kołłotowina z przynależnościami jeden 1.

 • IMPP [Stetkiewiczowie] podkomorzycowie brasławscy w osobie IM p. Spądowski miał stanąć który dla jakichci przyczyn z murów wyjechał, za którego stawił się Jan Czyżewicz wójt dosuhowski, przy nim czeladzi sześć: Bazyli Siemaszko, Stefan i Owczyn Soroczyńscy JM Marcin Wilczyński, Minko Wołłodkiewicz, Bazyli i Szuslonek mieszczanie z majętności Dosuhowa z przynależnościami samosiódm 7.

 • Od potomków nieboszczyka p. [Stefana] Gigonta [sędziego grodzkiego smoleńskiego] w osobie JMP Jan Wasilewski przy nim czeladnik Ławryn Iwanowicz z majętności Mordzynowa z przynależnościami dwóch 2.

 • IMPP Piotr Franciczek, Maciej, Ignacy Gorzuchowscy w osobie IM p. Cyprian Krajewski, p. Marcin Kończa, przy nich czeladnik z majętności Usi, Kowalów, Krokodynowa i Usowa trzech 3.

 • JMP Jan Gorzuchowski sam osobą swoją z majętności Żytkowa z przynależnościami jeden 1.

 • JMP Kazimierz Eydziatowicz w osobie JMP Józef Szeputowski przy nim czeladzi dwóch: Jan Radzyszkowski, Hrehory Sapieżynski z majętności Zapolnia, Chrestowa i Wlesta trzech 3.

 • JMP Paweł Kołontaj sam osobą swą, przy nim czeladnik z majętności Usienina samowtór 2.

 • JMP Fabian Sznabel sam osobą swą przy nim czeladzi dwóch: Szczygielski Stefan i Jendrzej Drozdowicz z majętności Zadnicy, Czadowicz i Kratowa z przynależnościami trzech 3.

 • JMP Krzysztof Eydziatowicz sam osobą swą z majętności Juryna jeden 1.

 • JM pani Szwykowska Dawidowa w osobie JMP Józef Poguński, przy nim czeladzi pięć: Jan Pojarkiewicz, Tomasz Wierzbicki, Opanas Czacza, Maciejewski i Janowicz z majętności Mohotowa i inszych z przynależnościami samoszóst 6.

 • JMP Jerzy Sokoliński sam osobą swoją przy nim czeladnik Jan Czarnochowski z majętności Żywucie samowtór 2.

 • JMP Aleksander Kuncewicz w osobie JM Aleksander Korzeniewski i gospodarz Jarosz Ostapowicz z majętności Paszkowa i innych dwóch 2.

 • JMP Kazimierz Dubiński w osobie JMP Jerzy Dworzecki z majętności Chołłmów jeden 1.

 • JMP Andrzej Jafimowicz z majętności małżonki swej po nieboszczyku Panu Moskiewiczu pozostałej nazwanej Duchowszczyzny stawił JP Aleksandra Wilczka jednego 1.

 • JMP Andrzej Krzysztof i Bazyli Jafimowiczowie z majętności Korobina stawa p. Krzysztof Jafimowicz przy nim czeladnik samowtór 2.

 • JMP [Jan Stanisław Milewski] wojski smoleński z miejskich gruntow jednego 1.

 • Pan Kończa z zastawnej majętności jednego 1.

 • Od JMP Wacława Zienkowicza z połowicy majętności Sobolewa, którą opieką trzyma stawi Fiedora Bobrownickiego jednego 1.

 • JMP Waleriana Stanisława Zaleskiego kwatermagistra towarzystwa JM od wału wielkiego ku bramie Kopycińskiej na kwaterze jednej.

 • Sam JMP Walerian Stanisław Zaleski kwatermagister z majętności swych Czeczaty, Łukina, Białłohościa, Chołnieżyc, Uzdemeni, Czmutów samotrzeć z czeladzią szlachtą stawa 3.

 • Pan Teodor Frąckiewicz z majętności Ciemnikowa samowtór stawa 2.

 • P. Mikołaj Stankiewicz z majętności Maciuszyna samowtór 2.

 • P. Jakub Biedrzycki z majętności Moryhina, Kropiwna, Kołtyczowa samotrzeć 3.

 • P. Jan Woliński z majętności Onochowa samowtór stawa 2.

 • P. Hrehory Prokopowicz z majętności Hubina pasierżbów swych Dąbrowskich samowtór 2.

 • P. Samuel Prokopowicz z majętności Odzińcowa, Hanina sam jeden 1.

 • P. Jan Kniaźnin z majętności Kościuszkowa sam stawa 1.

 • P. Nikifor Kniaźnin z majętności Łotyszyna sam stawa. 1.

 • P. Jan Szniukszta z majętności Niedźwiedziowa i Żukowicz pustych sam jeden 1.

 • Od p. Józefa Żuka z majętności Masłowa, Boszmanowa stawa czeladnik jeden Iwan Hłas 1.

 • P. Andrzej Kulnow z majętności Podsonia Piatnickiego samowtór 2.

 • P. Florian Kochowski z majętności połowice Hołosowa sam stawa 1.

 • P. Andrzej Krajewski z majętności Kurdymowa, Horbotowszczyzny stawi dwóch 2.

 • P. Piotr Puciata Rusinowski z majętności Dziahiłowa sam stawa 1.

 • P. Bazyli Polikszta z majętności Kłypina sam stawa. l.

 • P. Samuel Trembicki z majętności Sielec sam stawa 1.

 • Pan Piotr Sotar z majętności Baczmanowa sam stawa. l.

 • Od p. Andrzeja Okołowego z majętności Suchorowa stawa czeladnik 1.

 • Od pani Antoniowej Korsakowej z majętności Szabanowa stawa czeladnik jeden. 1.

 • Od p. Krzysztofa Żaby z majętności Moszny stawa czeladnik 1.

 • P. Jerzy Mikłaszewski z majętności Daniłłowa pasierzbów swych PP Kiełpińskich stawa samowtór 2.

 • P. Paweł Kopiński z majętności Bachmanowa samowtór stawa 2.

 • Od p. [sic!] Egremihala [poprawnie: Michała Egri] z majętności Siemionowa, Baciuszcowa czeladnik stawa 1.

 • Od p. Hrehorego Podbereskiego z majętności Hrybanowa czeladzi 2.

 • Od p. Demiana Skuharewskiego z majętności Charynkowa syn stawa 1.

 • P. Jan Zdankkiewicz z majętności Poczynku Dobrego sam stawa 1.

 • Od p. Jana Piaskowickiego z majętności Osztaszewa czeladnik stawa. l.

 • Od p. Andrzeja Jawoysza z majętności Fiedorowa, Hołłyszyc czeladzi dwóch stawa 2.

 • Od p. Stefana Newelskiego z majętności Horodyszcza stawa czeladnik 1.

 • JMP Jana Wilhelma Raczyńskiego kwatermagistra od Wału Wielkiego do prawej stronie kwater dwie po Basztę Szejnowską.

 • Sam JMP Wilhelm Raczyński z Ciecionina, Skoczarhina i Jahoria samotrzeć z czeladzią stawa 3.

 • Od JMP Karola Ogińskiego podkomorzego witebskiego z Krasnego, p. Kazimierz Szostakowicki sam jeden 1.

 • Od JMP Waltera Korfa wojewodzica wendeńskiego z Dziahilewa, Bosina, Pietryszczewa, p. Jerzy Rosiński, Siemion Pyrcewicz, Józef Szczygielski samotrzeć 3.

 • JMP Władysław Glinka, z Smolkowa, Pohostu, Łuczosy, Falkowicz sam swą osobą, przy nim czeladzi trzech, gospodarz czwarty samopiąt 5.

 • JMP Daniel Raczyński z Isakowa, Niezejkowa samowtór 2.

 • JMP Adam Zaręba z Bardyńskiego, z Łużnego, z Przychabców sam stawa czeladzi choćby [?] gospodarza samoczwart 4.

 • A na p. Pusylewicza manifestacją zaniosł, iż nie stawił z Bardyńskiego.

 • Od JMP Bazylego Sołtyka z Boryskowa Franciszek Małłaciński stawa sam jeden. 1.

 • Od JMP [Anny Podbereskiej] Piotrowej Sołtykowej z Bizukowa, z Kniaszczyny i Paraliszcz p. Aleksander Buchowiecki, Teodor Bochonowicz, Michał Bochonowicz, gospodarz Jakub Turkowski samoczwart 4.

 • JM pani [Piotrowa Kuleszyna] Raczyńska z synem swoim, p. Józwem Kuleszą w osobie swej [i] JP syna swego Wojciech Jacynicz, Krzysztof Baniewicz gospodarz trzeci z Kubarowa i Kleśnina 3.

 • Pan Bazyli Jaszowski z panem Janem Hołłowaczom ojczymem swym z Bezborodowa i Rydzina sami dwaj 2.

 • JMP Iwan Kollenow z Kollenowa sam jeden 1.

 • Pan Aleksander Choniakiewicz z Bykowa sam jeden. 1.

 • Pan Marcin Choniakiewicz z Chotbyla sam jeden. 1.

 • Od JM pani Bazylinej Ciechanowiczowej z Lichaczewa i Zderzowa Jan Szymanowicz i Andrzej Sokołowski samowtór 2.

 • JMP Paweł Korzeniewski z Makarowa, Lipek sam jeden 1.

 • Pan Ostafian Rogayłło z Sawina sam jeden 1.

 • Pan Adam Sawicki z Horbotowa sam jeden 1.

 • Od pana Stefana Sokołowskiego z Bierdziejowa Krzysztof Wasilewski sam jeden 1.

 • Pan Jan Prozorkiewicz z Żujów sam jeden 1.

 • Od JP Łukaszowej Brzozowskiej z Słowień Jan Michalczewski jeden 1.

 • Od PP Samuela i Michałła Monwidów z Kiryłł, Marcin Prozorkiewicz sam jeden 1.

 • Pan Jan Trocewski ze Rżawca sam jeden 1.

 • Od JP Bohdana Zajezierskiego rodzony brat, p. Tomasz Zajezierski i gospodarz Wasilij z Dorohani dwóch 2.

 • Od p. Krzysztofa Zajezierskiego, p. Stanisław Zajezierski rodzony z Iwaczewicz przy nim Kościa gospodarz samowtór 2.

 • Od JMP Kazimierza Kamińskiego z Jełkowa, p. Jan Gwiazdowski i gospodarz Olfejer samowtór 2.

 • Pan Mikołaj Jezierski z Kudrawiec sam jeden 1.

 • Pan Bazyli Skarzynski z [sic!] Żadnego Poczynku sam jeden 1.

 • Pan Michał Bohuszewski z Sopoćkowa sam jeden 1.

 • Od JMP Jana Wisogirda pisarza grodzkiego kowieńskiego z Dorohanina Piotr Bratkowski chłopiec z kilku danin 1.

 • Od JMP Samuela Stachorskiego z Nowików Andrzej Charkowski i gospodarz Jędrzej samowtór 2.

 • JMP Timofiej Stefan Donatowicz z Sielanki, Woroponowa sam jeden 1.

 • Pan Maciej Silienicz z Chmielowa sam jeden 1.

 • Od JP Mostołłtowej z Panamarowa Łukowski jeden 1.

 • Od p. Bernata Kruszyńskiego z Siemionkowa Fiedor Kotłowski sam jeden 1.

 • Od p. Stanisława Piątkowskiego z Klemiecina p. Jan Szatkowski 1.

 • Od p. Aleksandra Chołłchowskiego cześnika orszańskiego z Jarkiewicz p. Mikołaj Machnowski 1.

 • Od PP Jana i Samuela Pierwuszów z Krawcowa, Jan Wasilewicz mieszczanin smoleński 1.

 • Od paniej Hebowiczowej z Mironina Stefan Bobkiewicz 1.

 • JMP Zachariasza Paregi kwatermagistra od Szejnowej Baszty do Narożnej Wajerowskiej kwater dwie, na których kwaterach kozacka chorągiew stawa, którą chorągiew na osobliwym regestrze spisana jest w poczet jedna.

 • JMP Zachariasza Paregi z majętności Stajek, Przesnary, Iwerejewszczyzny przy osobie samego JM z gospodarzem 3.

 • JMP Prokopa Kamińskiego kwatermagistra kwater dwie od Narożnej Baszty Wajerowskiej przez Mikulinską aż do Piątnickiej Bramy.

 • Sam JMP Prokop Kamieński Kwatermistrz z Sleńcewa samowtór gospodarz trzeci 3.

 • Od JMP Jana Kamińskiego sędzica mścisławskiego Jan Skrocki jeden 1.

 • JMP Samuel Otroszkiewicz z bracią z Iwanowska i z Wysokiego sam osobą swą i gospodarzy dwóch 2.

 • Od JMP Timofiejowej Ingildejowej syn p. Krzysztof Ingildej z Archangielszczyzny sam jeden 1.

 • Pan Bazyli Owrucki z Dziahilowa i Nalewek sam jeden. l.

 • P. Piotr Sienkowski z Słuczyna 1.

 • P. Jakub Brzeziecki z Szewerdzyna sam jeden i gopodarz z domu Kielczewski samowtór 2.

 • P. Jerzy Szypniewski z Jaryłłowa sam jeden 1.

 • P. Stanisław Tryczewski z Kuzina sam jeden 1.

 • P. Drzewiecski z Tołłubina i Rohaczewa sam swą osobą. A od p. Drzewieckiego Jakuba, Józefa Jeżewskiego stawił dwóch 2. Gospodarza zaś z domu nie stawił.

 • P. Jan Daynowski z Krukothina sam osobą i gospodarz z domu 2.

 • Pan Roman Wager z Dziwowa i z połowicy Osztaszowki sam swą osobą a drugę połowicę Osztaszowki p. Dymitr Meszczeryn trzyma 1.

 • P. Jerzy Ciellewicz z Samofallowa, Wierzchowca samowtór od potomków nieboszczyka Szczechowskiego i gospodarza z domu stawił trzech 3.

 • P. Fiedor Puciata Poborczonek z Nikiforowa sam jeden 1.

 • P. Jarosz Puciata Poborczonek z Podsosonia sam jeden 1.

 • P. Mikołaj Lipski z Paniewina sam jeden 1.

 • P. Wojciech Jakubowski z Surhaków sam jeden 1.

 • P. Jarosz Stankiewicz z Łyskowa sam jeden 1.

 • Od JP [Mikołajowej] Worońcowej pisarzowej ziemskiej smoleńskiej dwóch, to jest z Białłowościa Szymon Kownacki i Jerzy Dąbrowski 2.

 • Od p. [Aleksandra] Adamowicza rotmistrza z Żubowa, p. Aleksander Dunin 1. A gospodarza z domu nie stawił.

 • P. Marko Kownacki z Łuhinowa sam jeden 1.

 • Od JMP Jarosza Kotła z Stowazy, Bołłońca i Muciszcza Andrzej Dąbski i Michał Dąbski trzeci p. Marcin Dunin 3.

 • P. Jan Ścibłło z Sutok sam jeden 1.

 • Od p. Samuela Talibskiego z Zuhina Tomasz Wardynski i gospodarz z domu samowtór 2.

 • Pan Jerzy Szeyka z Mickowa sam jeden 1.

 • Od p. Samuela Chachowskiego z Sielecka Józef Pacynka 1.

 • P. Cyprian Hołłdyżny z Kryśniowa sam i gospodarz z domu 2.

 • Od p. Jakuba Mustafowicza Tatarzyna z Zabiellina Stefan Miłłaszewicz 1.

 • P. Jan Chudolej z Kowalewa sam osobą swą 1.

 • P. Nikipor Chodyka z Bojarkowa sam osobą swą 1.

 • P. Jan Kuźmicki z Kowalewa sam osobą swą. 1.

 • Od p. Bernata Berha Rzezicskiego z Makowa Łukasz Żankiewicz chłopiec mały 1.

 • Pan Andrzej Walużynic z Rohaczewa sam osobą swą 1.

 • P. Jerzy Walużynic z Rohaczewa sam osobą swą 1.

 • P. Marcin Dunin z Jurkina na miejscu swym stawił zięcia swego Jerzego Arciszewskiego 1.

 • P. Wawrzyniec Kopieć przy dożywociu małżonki swej bywszej Dmuchowskiej z Dzierżawina sam osobą swą 1.

 • A PP pasierzbowie onego Panowie Dmuchowscy nie stawili.

 • P. Paweł Szacichin sam osobą swą z Szacichina l.

 • P. Siedlecki z Omialina sam osobą swą l.

 • PP Mikołaj, Fiedor, Siemion, Stefan Truniewscy z Jurakowa osobami swemi 4.

 • Pan Mikołaj Pieczurski z Hlinczyna sam osobą swą 1.

 • P. Mikołaj Wąsiacki z Rohaczewa sam osobą swą. 1.

 • Iwan Stasiewicz z Kisiellowa i Czerkowiszcza, Kałłauz 1.

 • Pani Staryszewska z Łuniowa stawiła bojarzyna 1.

 • JMP Samuela Bakanowskiego kwatermagistra od Bramy Piątnickiej aż do Wodnej Bramy nad Dnieprem z Basztą okrągłą Siemionowską kwater dwie.

 • Sam JMP Samuel Bakanowski kwatermistrz z majętności swych to jest w stanie wietlickim z Masałłowa z przynależnościami tak w stanie wopieckim Bakanowa i Kaczkorowa samotrzeć 3.

 • Od JW księdza Hieronima Sanguszka biskupa smoleńskiego z majętności nazwanej Archaniołszczyzny i Kowalszczyzny w trakcie bielskim leżącej, stanął czeladnik Krzysztof Połnobok samowtór 2.

 • Od JW JP Aleksandra Ogińskiego kasztellana trockiego z majętności Zarubionek, w stanie kaspelskim leżącej p. Andrzej Gośliński i z nim czeladzi troje 4.

 • Od WJMP Hrehorego Mirskiego strażnika WKsL z majętności Kaspli p. Andrzej Karczewski i gospodarz piąty 5.

 • Od JMP Hieronima Mirskiego z majętności nabytej od Pozierowa nazwanej Tyszyna we włości ratyńskiej leżącej stanął w osobie p. Malcher Bielicski sam jeden 1.

 • Od JP [Hieronima] Komara podsędka orszańskiego jako opiekuna potomka JMP Ciechanowieckiego z majętności Kozłowa z przynależnościami w stanie iwanowskim leżącej stanął w osobie p. Jerzy Komar a przy nim gospodarz Jan Kamienn z czeladnikiem człowieka trzy 3.

 • Od JP Jana Berha starosty rajgrodzkiego z majętności Kozłowa z przynależnościami w stanie bereźniańskim leżącej w osobie stanął p. Michał Ślaski 1.

 • Od JP Adama Budzyszewskiego z majętności Wołłujowa w stanie raczyńskim leżącej w osobie stanął p. Krzysztof Buchowiecki samowtór 2.

 • JMP Adam Piotr Orlik rotmistrz króla JM z majętności swej Marchwieni z przynależnościami w stanie wopieckim leżącej stawi czeladzi dwóch 2.

 • P. Michał Jezbut niemający daniny z Dobrej Woli sam stanął l.

 • Pan Mikołaj Czasławski z majętności Komiaczyna w stanie wopieckim leżącej sam stanął samowtór 2.

 • Pan Siemion Polemkin z majętności swych Zamorza i Uścinowa z przynależnościami we włości ratyńskiej leżącej, tak i z stanu iwanowskiego stanął osobą swą samotrzeć, gospodarza z domu nie stawił 3.

 • Pan Paweł Szczedziński z majętności Szyłkowicz w stanie małachowskim leżącej będąc i sam w oblężeniu stanowił czeladzi dwoje [sic!] 2.

 • Od panów Papłońskich z majętności Bułatowszczyzny w stanie szczuckim leżącej, z drugiej Radoszkowa z trzeciej Haraskowa od p. Borejszy nabytej w stanie iwanowskim leżącej, w osobie stanął p. Krzysztof Mackiewicz z dwojgą czeladzią Salcewiczem i Jaśkiem Kozakiem i gospodarz czwarty 4.

 • Pan Andrzej Lipski z majętności Łytkina i Słotowa traktu dorohobuskiego stanął samowtór 2.

 • Pani [Krystyna] Wojciechowa Nowoszyńska z majętności Tuszyna z przynależnościami w stanie wopieckim leżącej, stanął syn p. Konstanty Nowoszyński z dwojgą czeladzi i trzecim gospodarzem, to jest Dawidem Stefanowiczem, Bazylim Aleksandrowiczem i Ławrynem Siliniczem samoczwart 4.

 • P. Stanisław Tiutczow sam i od braci swej z majętności Kuźniecowa i Symonowa w stanie małachowskim leżącej samowtór z czeladnikiem i gospodarzem trzecim 3.

 • P. Bazyli Czaplewski z majętności swej Popowa w stanie wopieckim leżącej sam osobą swą 1.

 • P. Paweł Pustoszkin z majętności Poczynku Zujowa i Dziedowa w stanie małachowskim leżącej sam z gospodarzem 2.

 • Pan Jan Leszewicz z majętności swej Isakowa i Dawidowa w stanie katyńskim leżącej sam z gospodarzem 2.

 • Pan Michał Leszewicz z majętności Wilczykowa i Hapiejowszczyzny w stanie bereźniańskim leżącej sam jeden 1.

 • P. Józef Ingildejow z majętności Rukina i Koszkowa w stanie iwankowskim leżącej samowtór z czeladnikiem 2.

 • Pani Otomenkowa z majętności Jartowa z stanu bohońskiego, z drugiej Sitczyna w Dorohobuszczyźnie stawiła czeladzi dwoje, Jana Krussowskiego i Kupreja Radzie i trzeciego gospodarza Andrzeja 3.

 • Od pana Jana Żaby z majętności Klementina traktu dorohobuskiego stanął w osobie p. Stefan Danecki 1.

 • P. Łukasz Ślaski z majętności Zakusina w stanie bereźniańskim 1.

 • P. Jakub Borejsza z majętności Simanowki w stanie bereźniańskim leżącej jako na ten czas opiekun dzieci pozostałych p. Obremskiego pasierzbów swych stanął samowtór 2.

 • Pan Daniel Ligęza z majętności swej pustoszy Zygmuntowa w stanie dąbrowieńskim leżącej stanął samowtór 2.

 • Od PP Kozielskich z majętności Dziewiatej stanu wietlickiego stanął Jakub Kotlarz chłop swym kosztem, a z domu gospodarza nie masz 1.

 • P. Stanisław Bokwiecki z majętności Szałłabielek i Pieczonek w stanie maksymowskim leżącej sam jeden 1.

 • P. Jan Koszewski z majętności Dobrykowa i Bielcewicz w stanie wopieckim leżącej samowtór 2.

 • P. Aleksander Milkiewicz z majętności Dąbrowek w stanie katyńskim leżącej sam jeden 1.

 • P. Jan Girzda z majętności Mozowa i Rudlina traktu dorohobuskiego sam jeden 1.

 • Od p. Antoniego Sikorskiego z majętności Kuźniecowa w stanie wietlickim, w osobie Jerzy Ulf sam mieszczanin 1.

 • Pan Tomasz Racewicz z majętności pana Wińskiego nazwanej Mikolina z przynależnościami w stanie dołhomockim leżącej samowtór 2.

 • Pan Timofiej Puciata z majętności Źerebcowa i Kusznierowa w stanie wopieckim od p. Racewicza nabytej sam jeden 1.

 • Pan Hrehory Gruszecki z majętności Hiryna w stanie małachowskim stanął sam jeden 1.

 • P. Łazar Szwański syna swego Fiedora z majętności Pachonowa w stanie iwanowskim leżącej stanął sam jeden 1.

 • P. Malcher Bielecki z majętności Bylnikowa i Siekieryna stawił od siebie czeladnika Fiedora Giszonka 1.

 • P. Stanisław Nuczyński z domu swego stawi czeladnika Iwana Bohdanowicza 1.

 • JMP Krzysztofa Adamowicza kwatermagistra od Wodnej Bakszty aż do Królewskiej Bramy kwater dwie na których mieszczanie stawali, którzy na osobliwym regestrze są spisani.

 • Sam JMP Adamowicz Krzysztof z majętności swej.

 • JMP Jana Adama Wierzchowskiego kwatermagistra od Królewskiej Bramy aż do Łazarowskiej Bakszty kwater dwie, na których mieszczanie stawali, ktorzy na osobliwym regestrze są spisani.

 • Sam JMP Jan Adam Wierzchowski kwatermagister z majętności swej wszystkiej wespół i z p. matką swą, to jest z Charyna, z Flereczykowa, z kupnej Dołłmatowa, z Bohorodziskiego, z Bułławice kupnej, z Awsztuchowa i Faustychowa kupnej, z Wieśniaków z przynależnościami kupnej, z Kuczory, Sielca, Śliżów i Wasilewa kupnej, i z Arwinaj Bereskina z zastawnej stawa samodziewiąt, z domów dwóch gospodarzów dwóch, wszystkich 12.

 • JMP Stefan Mikłaszewski z części Miertwicy i z pustoszy Poleśnej sam osobą swą 1.

 • JMP Stanisław Piątkowski z części Miertwicy w stanie iwanowskim będącej sam osobą swą. 1.

 • JMP Piotr Wierzchowski z części Miertwicy stanu dołhomoskiego sam osobą swą 1.

 • JMP Jana Stankiewicza kwatermagistra od Łazarowskiej Bakszty do Kryłłoszańskiej Baszty kwater dwie, na których mieszczanie stawali, którzy na osobliwym regestrze są spisani.

 • Sam JMP Jan Stankiewicz kwatermagister z majętności swej.

 • JMP Wacława Denisewicza sędziego wojskowego kwatermagistra od Bramy do Bakszty Wesołuchi kwater dwie i za Wesołuchą trzecia kwatera na której czarna chorągiew Bojarska stawała.

 • Sam JMP Wacław Denisewicz z majętności swych z Bojarszczyzn Hołłowaczowskich, Szostakowskich, Baszmakowskich, Łyzłowszczyzny, Kopyrowszczyzny, Uhla i Misanowa sam z gospodarzami i czeladzią samoośm 8.

 • IPP Jan i Andrzej Kaleczyccy z majętności Szczotkunowskiej Borsakowskiej sami osobami i z czeladzią samoczwart 4.

 • Od pani Hrehorowej Kaleczyckiej z Klemiacina i Wiedernik Hrehory Berzniański i Fiedor Ciszkiewicz czeladzi dwóch 2.

 • PP Adam, Piotr, Mikołaj z majętności niedzielnej z Jasienkowa i Oszuszkina stawią brata jednego, p. Piotra Kaleczyckiego jednego 1.

 • Pan Wojciech Pęski z Lachowa, Sorokoczenia i z Radanowa z gospodarzem samoczwart 4.

 • Pan Stanisław Dłotowski z Poturowa sam jeden 1.

 • P. Wojciech Złowodzki z majętności Sirak sam jeden 1.

 • P. Andrzej Miłaszewski sam z Chomińska 1.

 • P. Piotr Gobiata z pustoszy swych Orłowa, Pietrowa, Czercowa sam jeden 1.

 • P. Daniel Stybalkowski z Rakowa, Horukowki, Popieliszcza samowtór 2.

 • P. Jan Trokinicki z Kołpycsk sam jeden 1.

 • P. Maciej Lepun z Żibryk z panem Bazylim Lepunem dwóch 2.

 • Pan Jan Mokrzecki sam z Hokowa 1.

 • P. Samuel Łopacki w osobie szwagra swego niedorosłego z Iwachowa jeden 1.

 • Pan Daniel Malkowski z Kozłowa sam jeden 1.

 • Pan Mikołaj Matuszkowski z Bułhara i Komkowa sam jeden 1.

 • P. Marcin Kęsicki z Miłłosławszczyzny sam jeden 1.

 • P. Hieronim Chodoczyński z Kulików sam jeden 1.

 • P. Walerian Damecki z Białłousowa, Hołłubowa, Bołdzina i Szapeczkina sam jeden 1.

 • P. Wojciech Damecki z Bielszczyzny, z Ochremowa, Ciukina i Podwojskiego jeden 1.

 • P. Mikołaj Ganecki z Michowa sam jeden 1.

 • P. Wojciech Dmuchowski z Sielca w stanie jeleńskim 1.

 • P. Andrzej Osipowicz z Rohaczewa sam jeden 1.

 • P. Marcin Ostrowski sam z Lipnik, Bałłakirów w Dorohobuszczyźnie jeden 1.

 • P. Aleksander Puszkin z Lehowa Rohaczewa samowtór 2.

 • P. Jan Puszkin z Szczerbinina sam jeden 1.

 • P. Bohdan Ewniewicz sam z Rohaczewskiej i Popowki za siebie, i Pana Chołchowskiego samowtór 2.

 • P. Mikołaj Głoskowski z Kulików sam jeden 1.

 • P. Andrzej Drozdowski sam z Simanowki 1.

 • P. Konstanty Paszkiewicz z Androsowa sam jeden 1.

 • P. Krzysztof Saybut z Kozłowa sam jeden 1.

 • PP Jan i Wasili Szczuccy z Prudnikowa, z Pierekładowa samodwa 2.

 • PP Jan i Iwan Pleskaczewscy z Betnina i z Sielina sami dwaj 2.

 • Pan Wojciech Pleskaczewski z ojcowskiej niedzielnej [daniny] Połłujutowskiej sam jeden 1.

 • P. Iwan Świridowicz z Proleszyna sam jeden 1.

 • PP Jeremiej i Denis Pietuchowie z Żłobina i Sielciuna 2.

 • P. Mikołaj Czarkiewicz z Skieki sam jeden 1.

 • P. Roman Orzełł z Szczerbinowa sam jeden 1.

 • Od p. Wojciecha Kissarzewskiego skarbnika smoleńskiego z Wiejna, Wasillisina, Luchów, z Chmielewicz, Suchego Poczynku p. Jan Brzeszczyński, Wojciech Zdanowicz, Mateusz Rybakowski, Jan Hliński, Stanisław Zdanowicz i gospodarza Jana Zdanowicza samoszóst 6.

 • Od p. Aleksandra Wiażewicza z Chwiedorowszczyzny Adam Dąbrowski, Łukasz Hrehorowicz samowtór. 2.

 • Od p. Piotra Denisewicza z Szapłowa Stefan Korbutowicz samowtór 2.

 • Od p. Rafała Kissarzewskiego z Lisowa, Konikowa Marcin Zaleski, Hrehory Kalicki samowtór 2.

 • Od p. Macieja Bernackiego z Hawrylenek i Moszczynowa, Jerzy Prozorkiewicz z gospodarzem samowtór 2.

 • Od p. Krzysztofowej Miłładowskiej z Sejmiszcza Andrzej chłop onej 1.

 • Od kniazia Jerzego Puzyny z Makowia Krzysztof Szymanowski jeden 1.

 • Od p. Kurczewskiej z Leśnikowa Julian Korobowiec 1.

 • Od p. Hrehorowej Kokszyńskiej z Pakowa Ławryn Stankiewicz 1.

 • P. Wasili Domża a p. Jakub Niemuński z Połowitnik i Murojowa sami dwaj 2.

 • Od PP Macieja i Władysława Bernackich z Staciejowszczyzny Jan Kotłłowski 1.

 • Od pana Andrzeja Rayskiego ojczym stawał Samuel Giwojna z Abłanoszczyzny sam jeden 1.

 • JMP Tomasza Radwańskiego kwatermagistra idąc od Wesołuchy, od Narożnej kwatery do Bakszty kwater dwie, na których chorągiew stawała kozacka, którzy kozacy na osobliwym regestrze są spisani.

 • Sam JP Tomasz Radwański z majętności swej Żubrówek z przynależnościami samoczwart 4.

 • JMP Jana Baky od Bakszty przez Baksztę, aż do Bakszty, kwater dwie, na których kwaterach chorągiew kozacka stawała, którzy kozacy na osobliwym regestrze są spisani.

 • Sam JMP Jan Baka kwatermagister z majętności swej.

 • JMP Jana Hieronima Grymayły Krzemieniewskiego sekretarza JKM i kwatermagistra od Małej Bakszty przez Dołhaczewską do drugiej małej Bakszty kwater dwie.

 • Sam JMP kwatermistrz z Czerepowa, z Uszakowa, z Fillina, Motuszyna z gospodarzem samo piąt 5.
  Od JM ojca [Andrzeja] Złotego Kwasznińskiego archiepiskopa smoleńskiego synowiec rodzony JMP Hieronim Złoty samoszóst 6.

 • P. Samuel Ciechanowicz z Dubrowka i Mokszejowa z gospodarzem samotrzeć 3.

 • Od JM paniej [Katarzyny Janowej] Steckiewiczowej chorążynej orszańskiej z Kotkowa Jan i Cimoch Krochowie bojarowie dwaj 2.

 • Od JMP [Świętosława] Kazanowskiego cześnika sędomirskiego p. Aleksander Kozłowski stawa samotrzeć i z gospodarzem samoczwart 4.

 • P. Hrehory Sielanka z Pohonowa z kupnych dóbr z gospodarzem 2.

 • P. Jakub Mokrzecki z Jahoria i z Oleksiejowa z gospodarzem trzech 3.

 • Od p. Wojciecha Żebrowskiego z Niezowa p. Aleksander Pętka, Stanisław Jarmołowicz i gospodarz 3.

 • P. Aleksander Rowiński z Hołowkina, Romaszkowa z gospodarzem samotrzeć 3.

 • Od p. Jana Jacyny z Arciuszyna, Juszkowa, z Pohorełego p. Stefan Dawidowski, Krzysztof Kosmowski, Jan Tarnowski hajduk i gospodarz samoczwart 4.

 • P. Krzysztof Ciawłowski z Siermioty 1. Z domu gospodarza nie stawił.

 • P. Krzysztof Czesławski z Sierzanina jeden 1.

 • P. Jan Giełdowski z Milejowa jeden 1.

 • P. Jan Wysokiński z Masalska i Aleksandrowa jeden l.

 • Od p. Daniela Kozłowskiego z Skorynina z kupnych jeden l.

 • P. Bartłomiej Żuk z Nieluby jeden 1.

 • Od p. Stefana Dawidowskiego z Paszkowa p. Samuel Nowicki l.

 • P. Jan Korzeniewski z Spollników z gospodarzem samowtór 2.

 • Od p. Ostafija Ciołłka z Borowa Piotr Mysłowski l.

 • Od p. Samsona Podbereskiego z Rabcowa p. Jerzy Możejko z gospodarzem samowtór 2.

 • Od p. Wojciecha Roszkiewicza z Rostoczyna PP Popławskich zastawnej majętności P. Michał Krasowski 1.

 • Pan Iwan Sołtyk z Hromowa i z Tupina z gospodarzem samotrzeć 3.

 • P. Maciej Chmielewski z Leszczakowa 1.

 • Od p. Jana Zaryma z Kawszenikowa, Sawka chłop 1.

 • P. Michał Soroczyński z Wasilkowa sam jeden 1.

 • P. Aleksander Owłoczymski z Rudlowa sam jeden 1.

 • Od p. Aleksandra Danilewicza p. Jerzy Rysiewicz z połockiego województwa sam stawa z Kropiwna 1.

 • P. Jan Paprocki z Starynek kupnej majętności jeden. 1.

 • P. Heliasz Daganowski z Krukowa, Kropiwnej i Rzepina z przynależnościami samotrzeć 3.

 • Od p. Aleksandra Mozarskiego, p. Piotr Ludohoski z Pustek od pana Pęskiego nabytych 1.

 • Pan Fiedor Puciata Rajewski z Kapuścina, z Kowalowa samowtór 2.

 • Od p. Bronisława Przesieskiego z Mieży Matiasz Łukaszewicz hajduk i chłop jeden 1.

 • Od p. Jerzego Czeszejka podczaszego pernawskiego p. Aleksander Dmitrowicz Czeszejko o swym koszcie po p. Stanisławie Buynie z Białłejgrzywy i inszych wszystkich pustoszy w różnych stanach jemu należących stanął jeden 1.

 • Od p. Aleksandra Kirkora z Wołkowa p. Jan Wołłk sam jeden 1.

 • P. Tomasz Mableman z Robotowa jeden 1.

 • P. Jakub Wonlar budowniczy smoleński z Mazakowa samoczwart 4.

 • Tenże stawił od JMP Jana Trzyzny starosty wołkowyskiego z Bereźnian p. Urbana Głembockiego z gospodarzem samowtór 2.

 • P. Jan Rekuć z Haukowa, Kozłowa i Rohaczewa samowtór 2.

 • Od p. Hewla Wilhelma z Tarosowa z gospodarzem samowtór 2.

 • P. Krzysztof Boniecki z Czerlonego, Mużyłłowa i Zehalowa z gospodarzami dwiema samopiąt 5.

 • P. Bazyli Orda z Kalety 1.

 • Od p. Janowej Małyszczynej z Łosiowa, Wierzchowia p. Michał Dziwinicki przy nim dwóch i gospodarz samoczwart 4.

 • P. Jakub Chrołłowski z Chłusowa sam jeden 1. A z domu nie stawił.

 • P. Zygmunt Tomaszewski z Bołłhowa jeden 1.

 • P. Jan Kuradowski z synem swym Janem Kuradowskim z Szewnina 2.

 • P. Jan Zabłocki z Borzdziacina jeden 1.

 • P. Piotr Krassowski z Klimiacina jeden 1.

 • P. Ichnat Zubrzycki z Surowcowa jeden 1.

 • P. Jan Wyrwicz z Owadowa, z Kupnej jeden 1.

 • P. Ihnat Ludohayski z Babickiej Wrosławszczyzny 1.

 • Od p. Jana Isaykowskiego stolnika żmujdzkiego p. Kazimierz Hrebnicki z Sienkowszczyzny jeden 1.

 • P. Fiedor Trośnicki z Charyna 1.

 • P. Jarosz Krasowski Klimiacina jeden 1.

 • Od p. Jana Trembickiego podstarosty brasławskiego p. Wojciech Trembicki z Kozoworowa jeden l.

 • P. Jan Bohacki z Grekowszczyzny i Popowa jeden 1.

 • P. Jerzy Kamieński z Koszelowa jeden 1.

 • P. Nikifor Chudolej z Kowalewa jeden. 1.

 • P. Stefan Ipatiewicz z Pirkowa jeden 1.

 • P. Stanisław Burniewski z Maksimowa w bielskim stanie jeden 1.

 • P. Nikipor Pierwoj z Nosowa jeden 1.

 • P. Jan Rumiczewski z Krusikowa, Starosiela z gospodarzem samotrzeć 3.

 • Od p. Mikołaja Kozopolańskiego p. Dawidowski z Pleszkowa i Ordyńcowa jeden 1.

 • Od IM OO dominikanów czterech. 4.

 • Od p. Gabrielowej Stankiewiczowej z Curykowa Iwan Trojan chłop jeden 1.

 • P. Stefan Zaleski z Łukaszewszczyzny sam jeden l.

 • P. Jan Skuharewski z Charenkowa i Hlebowa jeden 1.

 • JMP Jakuba Szmurłłowskiego kwatermagistra od Małej Bakszty przez Jeleńską Bramę do Baszty Antiopińskiej kwater dwie.

 • Sam JMP Jakub Szmurłłowski kwatermistrz z majętności Wołkowa i Chłamowa z gospodarzem samowtór 2.

 • IM OO jezuici smoleńscy z kupnych dóbr na Bursę z majętności mianowali chłopów trzech 3.

 • Od Ichm OO jezuitów witebskich z Biborowa i innych chłop 1.

 • Od JP Hieronima Zienowicza chorążyca mścisławskiego p. Jan Krajewski sługa JM z Maksimowskiego, Nowosiołek, Horodka, Tołłsuków i innych z gospodarzem samoczwart 4.

 • JMP Wawrzyniec Ostankiewicz z Połoni, Chołłmow, Miłosnego Poczynku, Kłobukowa z przynależnościami sam z czeladzią samotrzeć 3.
  Tenże ze dworu od JMP Ciechanowieckiego nabytego gospodarza 1.

 • Tenże od pani matki i braciej swej z Wiachor czeladnika Jakuba Butrymowicza 1.

 • JMP Stefan Ostankiewicz z Wierobiowa z przynależnościami z gospodarzem samowtór 2.

 • JMP Siemion Korsak z Usadzyszcza i Jakowlewa, także z Sorokoszyna i Szuzarowa z przynależnościami sam z czeladnikiem i gospodarzem samotrzeć 3.

 • JMP Stanisław Pruszyński z Pańskiego i Dorohobuszczyzny sam i gospodarz 2.

 • JMP Adam Baka z Dziahilowa z przynależnościami jeden. 1.

 • Od JP Pawła Tokarskiego od potomków brata jego z Koterezu i Chmary p. Jakimowski i gospodarz samowtór. 2.

 • JMP Jan Motyka z dóbr swych Dziemszałłowki, z Korłyszow i Rylkowa z gospodarzem samotrzeć 3.

 • Tenże od potomków nieboszczyka p. Leona Mostyki z Barcienowa jednego 1.

 • JP Idzyna Gosiewska czeladnika Hrehorego Serwira z Żukopy jednego, a z domu nie stawiła 1.

 • P. Piotr Skrzydło samowtór z Pierehoszczy, z Horydunowa samotrzeć z gospodarzem 3.

 • JMP Jan Miłładowski z Tarukanowszczyzny sam z gospodarzem dwóch 2.

 • JP Piotr Szamszow sam i gospodarz z Pralników 2.

 • JP Jan Nieciszewski z Słotowa z przynależnościami sam z gospodarzem dwóch 2.

 • JP Stefan Mikulin z Pałkina i Morozowa sam z czeladnikiem i gospodarzem trzech 3.

 • JMP Potafian Mikulin sam z gospodarzem 2.

 • JP Jerzy Kociołł z Sałłowa 1.

 • JP Jarosz Kirkor z Obłozek sam z gospodarzem 2.

 • JPP Ozierowie sami z gospodarzem z Rukina, z Fiedorkina 3.

 • JMP Marcjan Owsiadowski z Wisklin na miejskich dobrach i z gospodarzem samowtór 2.

 • Od JMP Piotra Korsaka z Kowerzy, z Zastawnej od JP [Samuela Stanisława Druckiego-Sokolińskiego] podkomorzego smoleńskiego czeladnik jeden 1.

 • JMP Janowej Makarskiej z traktu rosławskiego z Świrydowszczyzny jeden czeladnik Aleksander Czechowski 1.

 • Od p. Maciejowej Szczygodzkiej z Moskowa p. Bazyli Plaskaczewski jeden 1.

 • P. Bieniakowski sam jeden 1.

 • JP Krzysztof Kmita z Tołstuchy jeden 1.

 • JP Stefan Kurosz sam żadnej majętności nie mając tylko dom samowtór 2.

 • JP Stanisław Mężyk żadnej nie mając majętności sam jeden 1.

 • JP Łukasz Chudolej z Trojecka sam jeden 1.

 • JP Symon Krukowski z Dutkina sam jeden 1.

 • JP Żorawski Jan z Zajasia sam jeden 1.

 • JP Łukasz Grocholski z Waraksina sam jeden 1.

 • JP Siemion Żubrzycki z Uścia sam jeden 1.

 • JP Marcin Dereżynski z Perespy sam jeden 1.

 • Od JMP Jana Szeptunowskiego z Babczyna i Hłuchowa samowtór 2.

 • Od JP Samuela Porażyńskiego z Wysokiego i innych przynależności w stanie dąbrowieńskim od JP Michała Baki nabytych czeladnik Wojciech Drobyszewski 1.

 • Od JP Samuela Łowejka czeladnik Onikiej Illinicz z Hubina i od pasierzbów PP Golmontów 1.

 • Od JMP Aleksandra Chrzczonowicza z Głuchowa Iwan Korbut chłop 1.

 • Pan Łopacin.

 • JMP Pawła Onikiejewicza kwatermagistra od Antiopińskiej Baszty do Małego Wału kwater dwie.

 • Sam JP Paweł Onikiejewicz z majętności swych Owdowcyna, Napadniowa, Kozarynowa samotrzeć stawa i gospodarz z domu 4.

 • Od JW JMP Jerzego Karola Hlebowicza starosty żmudzkiego z majętności JM Święcie i Cyrkowa stawa p. Stefan Bielski, że sam chory na miejsce jego Maksym Wąsowicz 1.

 • Od JW JMP Piotra Wiazewicza wojewody nowogrodzkiego i syna JP horodniczego witebskiego z majętności Żarnowki Uciesnej p. Jan Ognicki, Samuel Ognicki, Jan Zołolarski, Bazyli Mironowicz, Gabriel Kilbasiński i gospodarz Harasim Tatarenko z Hrehorkowa, Zunkowa, Piotrowina sześć 6.

 • Od WJP Aleksandra Naruszewicza pisarza WKsL starosty lidzkiego stawa p. Theodor Wigura, Jakub Lebiecski, Jakub Kotarski trzech 3.

 • Od JMP Marcina Wołłowicza pisarza ziemskiego wileńskiego z majętności Chalejowa z inszymi przynależnościami stawa Samuel Seibiłło chłopiec mały 1.

 • Od JMP Pawła Podchocimskiego budowniczego wileńskiego z majętności Szczucza stawa p. Michał Lipcski i Jan Jodkiewicz dwóch 2.

 • Od JMP Andrzeja Szostowicskiego skarbnika witebskiego z majętności Otrochimowa i inszych stawa p. Aleksander Jarocki Wierzciński 1.

 • Od JMP Daniela Madalińskiego rotmistrza JKM z majętności Poniatowszczyzny od p. Pruszkowskiego stawa p. Teodor Bieńko, a z Kołłubajowa p. Ławryn Zubowski dwóch 2.

 • JMP Kasper Głuszyński z majętności Hamowa, Borysowszczyzny i Obodrowa samotrzeć gospodarzów dwóch stawi 5.

 • Od JMP Stanisława Buyny z majętności Dołhomościa, Kozłowa i inszych, także z Bielszczyzny kupnej od Pana Paszkowskiego stawa p. Jan Pasek z czeladnikiem samowtór 2. A gospodarza nie stawił, powiedział że dom p. Boniecski ze wszystkim zajachał.

 • Pan Paweł Woroniec stawa samotrzeć z majętności nie mianował, gospodarza nie stawił 3.

 • P. Wojciech Moczulski z majętności Mankowa i Kupieliszcza stawa sam jeden 1.

 • P. Maciej Puciata Rusinowski z majętności Kozłłowa i z części Szurynowa sam stawa i gospodarza stawi 2.

 • P. Hieronim Puciata Rusinowski z majętności Szurynowa, Kalinina i z części Nahiszkina stawa samowtór z Wincentym Wielickim i z domu gospodarza stawił 3.

 • P. Stefan Marcinkiewicz z majętności Nahiszki sam stawa 1.

 • P. Marcin Włochowicz z majętności Kozłowa sam stawa 1.

 • P. Wojciech Woyna z majętności Perespy sam stawa. 1.

 • P. Stanisław Puzyrewski z majętności Starynek i z części Stankowa sam sława 1.

 • P. Sylwester Puzyrewski z majętności Konszyna sam stawa 1.

 • P. Prokop Puzyrewski z majętności także Konszyna sam stawa 1.

 • P. Bazyli Puzyrewski z majętności Stankowa sam stawa 1.

 • P. Stefan Puzyrewski z majętności Stankowa sam stawa 1.

 • P. Aleksander Puzyrewski z majętności Michowszczyzny stawa 1.

 • P. Izydor Puzyrewski z majętności Stankowa sam stawa 1.

 • P. Naum Tołłpyha z majętności Horowicz i Niejałowszczyzny sam stawa i gospodarza stawił 2.

 • P. Stefan Sudowski z drugiej części Niejałowszczyzny sam stawa. 1.

 • P. Jerzy Stryżewski z majętności Kuźniacowa, od niego p. Michał Gawłocki jeden 1.

 • P. Jan Dmuchowski z części Dierżawina i Alablowa sam jeden 1.

 • P. Adam Snopek z majętności Kuźmina sam stawa 1.

 • Pan Krzysztof Chłusowicz z majętności Kuźminicz, od niego stawa p. Samuel Miezewicz jeden 1.

 • Od pana Pawła Moczulskiego z majętności Patrykowa stawa p. Krzysztof Wierzbowski jeden 1.

 • Od pana Andrzeja Grabowskiego z majętności Trzeciakowa stawa p. Samuel Hassiejowicz, a z domu gospodarza stawi 2.

 • Od p. Kazimierza Worońca z majętności Kościuszkowa stawa p. Stefan Zaniewski 1.

 • Od p. Witkowskiego z majętności Markowa p. Stanisław Iwaszkiewicz i gospodarza stawił 2.

 • P. Mikołaj Szczołłkan z majętności Kowalewa sam stawa 1.

 • P. Kazimierz Żyrkiewicz z majętności Kisielewa sam stawa i gospodarza stawił, dwóch 2.

 • P. Andrzej Żyrkiewicz z majętności Kruhłowa sam stawał.

 • Pan Jan Zapolski z majętności Puszniowa sam stawa 1.

 • P. Marcin Chrołłowski z majętności Filimonowa sam stawa 1.

 • P. Daniel Kownacki z majętności Mikołaja Bołłakira Ordyńcowa, na której ma prawne przezyski sam stawa 1.

 • Pan Jan Wachartowski z majętności Rakowicz sam stawa 1.

 • Pan Gabriel Jukawski z majętności Tarasina sam stawa 1.

 • P. Marcin Jukarski z majętności Dworkowa sam stawa 1.

 • P. Jan Pleskaczewski z majętności Małłyszowa stawa sam jeden 1.

 • Pan Miron Czysz z majętności Lodochowa sam stawa 1.

 • P. Opanas Wiąsiacki z majętności Leśnej sam stawa 1.

 • Od p. Aleksandra Prosmowskiego z majętności Obrok stawa Marcin Domaszewski l.

 • Od pani Kożuchowskiej z majętności Keronina stawa p. Jan Lomacki jeden 1.

 • Od pana Aleksandra Janowicza z majętności Pierzkowa nie stawał żaden.

 • Od p. Hieronima Kłosowskiego z majętności Hlinicz stawa Piotr Janowicz szewc 1.

  W tym kompucie samych IMPP obywatelów, którzy osobami swemi na murach stawają 349. Pocztów tychże IM i którzy sami tu nie będąc na swym miejscu stawią 507.
  Gospodarzów 122. Wszystkich in summa czyni 978.
  Stanisław Uniechowski podsędek smoleński.
  Aleksander Parczewski pisarz ziemski województwa smoleńskiego.

Biblioteka Kresowa Potyczek z genealogią kontakt