strona gŗķwna drzewo wywodzenie biografie dociekania czytelnia archiwa_obce albumy biblioteka pomocne kontakt z autorem

WYKAZ
ZESPOŖĶW W ARCHIWUM HISTORYCZNYM LITWY W WILNIE


W Archiwum Historycznym Litwy znajduje się 1341838 jednostek archiwalnych w 1184 zbiorach.
Wykaz obrazuje stan na koniec 2013 roku.
Aktualizowano 18 sierpnia 2014 r.

Numer
zespoŗu
Iloļæ opisķw
i ksiąg
Nazwa zespoŗu
1
2 opisy
20 ksiąg
Karališkosios privilegijos
Королевские привилегии 1560-1802
4
2 opisy
120 ksiąg
Abiejų tautų seimo karinė komisija
Sejmowa Komisja Wojskowa Obojga Narodķw- Военная комиссия сейма обоих народов 1667-1794
5
1 opis
39 ksiąg
Karaliaus Tarybos Lietuvos karinis departamentas
Departament wojskowy przy Zarządzie Krķlewskim- Военный департамент при Королевском Совете 1775-1788
6
1 opis
1 księga
Seimo komisija Augustavo m. seniūno Šaniavskio palikimo klausimui nagrinėti
Komisja Sejmowa dot. spadkobiercow starosty miasta Augustowa – Szaniawskiego
Комиссия сейма для расследования вопроса наследства старосты города Августова Шанявского 1776
7
1 opis
14 ksiąg
Targovicos konfederacijos teismas -Sąd Konfederacji Targowickiej
Суд Тарговицкой конфедерации 1792-1793
8
4 opisy
2948 ksiąg
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiasis Tribunolas- Gŗķwny Trybunaŗ Wielkiego Księstwa Litewskiego
Верховный трибунал ВКЛ 1518-1839
9
2 opisy
43 księgi
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausiasis dvasinis tribunolas -Gŗķwny Trybunaŗ Duchowny Wielkiego Księstwa Litewskiego
Главный духовный трибунал ВКЛ 1651-1801
10
2 opisy
40 ksiąg
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo tribunolas- Trybunaŗ Skarbowy Wielkiego Księstwa Litewskiego
Трибунал казны ВКЛ 1667-1791
11
2 opisy
1885 ksiąg
Lietuvos Didžiosiosios Kunigaikštystės iždo komisija- Komisja Skarbowa Wielkiego Księstwa Litewskiego
Комиссия казначейства ВКЛ 1551-1899
12
1 opis
6 ksiąg
Radvilų aukščiausiosios komisijos teismas- Sąd Najwyŋszej Komisji Radziwiŗŗowskiej
Главной суд Радзивилловской комиссии 1768-1783
13
2 opisy
7 ksiąg
Vilniaus konfederacijos teismas- Wileņski Konfederacki Sąd
Виленский конфедератский суд 1792-1793
14
3 opisy
9 ksiąg
Vilniaus pakamario teismas- Wileņski Sąd Podkomorski
Виленский подкоморный суд 1613-1809
17
2 opisy
210 ksiąg
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvaro asesorių teismas- Nadworny Sąd Assesorski Wielkiego Księstwa Litewskiego
Придворный асессорский суд ВКЛ 1620-1794
18
2 opisy
11 ksiąg
Vilniaus eksdivizinis teismas- Wileņski Sąd Eksdywizorski
Виленский эксдивизорский суд 1774-1840
19
1 opis
4 księgi
Vilniaus vyskupystės jurisdika- Juryzdyka Biskupa Wileņskiego
Юрисдика Виленского епископа 1741-1792
20
3 opisy
373 ksiąg
Vilniaus žemės teismas- Wileņski Ziemski Sąd
Виленский земский суд 1591-1829
21
2 opisy
945 ksiąg
Vilniaus pilies teismas Wileņski Grodzki Sąd
Виленский гродский суд 1570-1837
22
2 opisy
33 księgi
Vilniaus magdeburginis teismas- Wileņski Magdeburski Sąd
Виленский магдебургский суд 1491-1803
23
1 opis
232 księgi
Vilniaus miesto magistratas
Wileņski Magistrat- Виленский магистрат 1511-1808
24
1 opis
5 ksiąg
Vilniaus pilininkas (horodničius)- Horodniczy Wileņski
Виленский городничий 1623-1795
25
2 opisy
112 ksiąg
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karo komisija- Komisja Wojskowa Wielkiego Księstwa Litewskiego
Военная комиссия ВКЛ 1654-1795
32
3 opisy
5527 ksiąg
Teismų bylų ir dokumentų kolekcija
Судебно-следственные ksiągа и документы 1528-1864
39
1 opis
3 księgi
Bielsko žemės tvarkomoji civilinė-karo komisija- Bielska Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa
Бельская землеустроительная гражданско-военная комиссия 1788-1794
45
1 opis
2 księgi
Breslaujos pakamario teismas- Brasŗawski Sąd Podkomorski
Браславский подкоморный суд 1727-1748
46
2 opisy
41 księga
Breslaujos žemės teismas- Brasŗawski Ziemski Sąd
Браславский земский суд 1725-1819
47
1 opis
2 księgi
Breslaujos tvarkomoji civilinė-karo komisija- Brasŗawska Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa
Браславская гражданско-военная распорядительная комиссия 1790-1791
65
1 opis
3 księgi
Virbalio magdeburginis teismas- Wierzboŗowski Magdeburski Sąd
Магдебургский суд Вирбалиса 1749-1775
70
1 opis
1 księga
Ukmergės kaptūrinis teismas- Wiŗkomirski Sąd Kapturowy
Вилкомирский каптурный суд 1733-1764
71
1 opis
2 księgi
Ukmergės konfederacijos teismas- Wiŗkomirski Konfederacki Sąd
Вилкомирский конфедератский суд 1792-1793
73
3 opisy
35 ksiąg
Ukmergės pakamario teismas- Wiŗkomirski Sąd Podkomorski
Вилкомирский подкоморный суд 1744-1802
75
3 opisy
3 księgi
Ukmergės kompromisinis teismas- Wiŗkomirski Sąd Kompromisarski
Вилкомирский компромиссный суд 1757-1832
76
2 opisy
13 ksiąg
Ukmergės eksdivizinis teismas- Wiŗkomirski Sąd Eksdywizorski
Вилкомирский эксдивизорский суд 1791-1840
79
3 opisy
235 ksiąg
Ukmergės žemės teismas- Wiŗkomirski Ziemski Sąd
Вилкомирский земский суд 1586-1833
80
2 opisy
284 księgi
Ukmergės pilies teismas- Wiŗkomirski Grodzki Sąd
Вилкомирский гродский суд 1581-1823
82
2 opisy
3 księgi
Ukmergės tvarkomoji civilinė-karo komisija- Wiŗkomirska Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa
Вилкомирская военно-гражданская устроительная комиссия 1790
97
1 opis
21 księga
Varnių magdeburginis teismas- Wornianski Magdeburski Sąd
Ворнянский магдебургский суд 1720-1775
101
1 opis
23 księgi
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karališkasis maršalkos teismas- Sąd Marszaŗka Krķlewskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego
Королевский суд маршалка ВКЛ 1793
110
1 opis
747 ksiąg
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karaliaus dvarų valdyba- Zarząd Dķbr Krķlewskich Wielkiego Księstwa Litewskiego
Управление королевскими имениями ВКЛ 1528-1807
123
1 opis
3 księgi
Drogičino pilies teismas- Drohiczyņski Grodzki Sąd
Дрогичинский гродский суд 1593-1788
126
1 opis
1 księga
Drujos magdeburginis teisma-s Drujski Magdeburski Sąd
Друйский магдебургский суд 1718-1823
128
2 opisy
2 księgi
Raseinių (Žemaičių) kaptūrinis teismas
Rosieņski (¯mudzki) Sąd Kapturowy- Россиенский (Жмудский) каптурный суд 1669-1766
129
1 opis
2 księgi
Raseinių (Žemaičių) konfederacijos teismas- Rosieņski (¯mudzki) Konfederacki Sąd
Россиенский (Жмудский) конфедерацкий суд 1792-1793
131
1 opis
3 księgi
Raseinių (Žemaičių) komisarų teismas- Rosieņski (¯mudzki) Komisarski Sąd
Россиенский (Жмудский) комиссарский суд 1775-1782
133
2 opisy
5 ksiąg
Raseinių (Žemaičių) pavieto tijūno žemės ribų teismas- Sąd Graniczny Ciwuna Powiatu Rosieņskiego (¯mudzkiego)
Граничный суд наместника Россиенского (Жмудского) повета 1766-1790
142
1 opis
1 księga
Zabludovo magdeburginis teismas- Zabludowski Magdeburski Sąd
Заблудовский магдебургский суд 1674-1675
143
2 opisy
49 ksiąg
Užnerio žemės teismas- Zawilejski Ziemski Sąd
Завилейский земский суд 1792-1818
144
2 opisy
34 księgi
Užnerio pilies teismas- Zawilejski Grodzki Sąd
Завилейский гродский суд 1794-1831
146
1 opis
1 księga
Užnerio žemininkų teismas- Zawilejski Ziemiaņski Sąd
Завилейский помещичий суд 1792
152
2 opisy
26 ksiąg
Kėdainių magdeburginis teismas- Kiejdaņski Magdeburski Sąd
Кейданский Магдебургский суд 1690-1806
158
1 opis
1 księga
Kauno kaptūrinis teismas- Kowieņski Sąd Kapturowy
Ковенский каптурный суд 1764
159
1 opis
2 księgi
Kauno pakamario teismas- Kowieņski Sąd Podkomorski
Ковенский подкоморный суд 1583-1619
161
1 opis
1 księga
Kauno kompromisinis teismas- Kowieņski Sąd Kompromisarski
Ковенский компромиссный суд 1796-1797
162
2 opisy
79 ksiąg
Kauno žemės teismas- Kowieņski Ziemski Sąd
Ковенский земский суд 1608-1829
163
3 opisy
116 ksiąg
Kauno pilies teismas- Kowieņski Grodzki Sąd
Ковенский гродский суд 1608-1895
165
1 opis
15 ksiąg
Kauno magdeburginis teisma-s Kowieņski Magdeburski Sąd
Ковенский магдебургский суд 1754-1795
166
3 opisy
29 ksiąg
Kauno miesto magistrata-s Kowieņski Magistra
Ковенский магистрат 1542-1847
168
1 opis
4 księgi
Kretingos (Karolštadto) magdeburginis teismas- Karolsztadzki Magdeburski Sąd
Кретингенский (Каролштадтский) магдебургский суд 1713-1779
170
1 opis
12 ksiąg
Krino magdeburginis teismas- Kriņski Magdeburski Sąd
Кринский магдебургский суд 1738-1760
175
1 opis
1 księga
Lydos kamarininko teismas- Lidzki Sąd Komornikowski
Лидский коморный суд 1804
181
1 opis
2 księgi
Lydos tvarkomoji civilinė-karo komisija- Lidzka Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa
Лидская гражданско-военная комиссия 1791-1792
182
1 opis
1 księga
Lydos tvarkomoji („Boni ordinis“) komisija- Lidzka Komisja Porządkowa („Boni ordinis“)
Лидская распорядительная комиссия („Boni ordinis“) 1786-1799
184
1 opis
1 księga
Lazdijų magdeburginis teismas- Ŗozdziejski Magdeburski Sąd
Лаздийский магдебургский суд 1746-1762
188
1 opis
12 ksiąg
Merkinės žemės teismas-Merecki Ziemski Sąd
Меречский земский суд 1791-1794
189
2 opisy
11 ksiąg
Merkinės magdeburginis teismas-Merecki Magdeburski Sąd
Меречский магдебургский суд 1387-1795, 1951
232
2 opisy
10 ksiąg
Alytaus magdeburginis teismas-Olicki Magdeburski Sąd
Олитский магдебургский суд 1707-1805
234
2 opisy
5 ksiąg
Anykščių žemės teismas-Oniksztynski Ziemski Sąd
Оникштынский земский суд 1758-1799
254
1 opis
1 księga
Pinsko eksdivizinis teismas-Piņski Sąd Eksdywizorski
Пинский эксдивизорский суд 1787
274
1 opis
1 księga
Prienų kompromisinis teismas-Preņski Sąd Kompromisarski
Пренский компромиссный суд 1796
282
1 opis
1 księga
Raseinių (Žemaičių) pakamario teismas-Rosieņski (¯mudzki) Sąd Podkomorski
Россиенский (Жмудский) подкоморный суд 1799
283
2 opisy
6 ksiąg
Raseinių (Žemaičių) kompromisinis teismas-Rosieņski (¯mudzki) Sąd Kompromisarski
Россиенский (Жмудский) компромисный суд 1762-1795
284
2 opisy
210 ksiąg
Raseinių (Žemaičių) žemės teismas-Rosieņski (¯mudzki) Ziemski Sąd
Россиенский (Жмудский) земский суд 1571-1895
285
2 opisy
149 ksiąg
Raseinių (Žemaičių) pilies teismas-Rosieņski (¯mudzki) Grodzki Sąd
Россиенский (Жмудский) гродский суд 1552-1830, 1860-1863
286
2 opisy
2 księgi
Raseinių (Žemaičių) žemininkų teismas-Rosieņski (¯mudzki) Ziemiaņski Sąd
Россиенский (Жмудский) помещичий суд 1792-1793
289
2 opisy
4 księgi
Raseinių tvarkomoji („Boni ordinis“) komisija -Rosieņska Komisja Porządkowa („Boni ordinis“)
Россиенская распорядительная комиссия (Boni ordinis) 1794-1795
334
1 opis
15 ksiąg
Smolensko žemės teismas -Smoleņski Ziemski Sąd
Смоленский земский суд 1653-1794
337
3 opisy
54 księgi
Telšių žemės teismas -Telszewski Ziemski Sąd
Тельшевский земский суд 1572-1831
338
3 opisy
35 ksiąg
Telšių pilies teismas -Telszewski Grodzki Sąd
Тельшевский гродский суд 1767-1827
339
1 opis
1 księga
Telšių žemininkų teismas -Telszewski Ziemiaņski Sąd
Тельшевский помещичий суд 1792
340
2 opisy
6 ksiąg
Trakų konfederacijos teismas -Trocki Konfederacki sąd
Трокский конфедератский суд 1792-1793
341
3 opisy
15 ksiąg
Trakų pakamario teismas -Trocki Sąd Podkomorski
Трокский подкоморный суд 1585-1827
342
1 opis
2 księgi
Trakų kompromisinis teismas -Trocki Sąd Kompromisarski
Трокский компромисный суд 1790
343
2 opisy
3 księgi
Trakų eksdivizinis teismas -Trocki Sąd Eksdywizorski
Трокский эксдивизорский суд 1785-1830
344
2 opisy
125 ksiąg
Trakų žemės teismas -Trocki Ziemski Sąd
Трокский земский суд 1627-1845
345
2 opisy
319 ksiąg
Trakų pilies teismas -Trocki Grodzki Sąd
Трокский гродский суд 1654-1831
346
2 opisy
5 ksiąg
Trakų magdeburginis teismas -Trocki Magdeburski Sąd
Трокский магдебургский суд 1594-1819
347
1 opis
1 księga
Trakų žemės ribų komisija -Trocka Komisja Graniczna
Трокская граничная комиссия 1783
348
1 opis
1 księga
Upytės kaptūrinis teismas -Upicki Sąd Kapturowy
Упитский каптурный суд 1674
349
2 opisy
6 ksiąg
Upytės pakamario teismas -Upicki Sąd Podkomorski
Упитский подкоморный суд 1614-1818
350
1 opis
1 księga
Upytės eksdivizinis teismas -Upicki Sąd Eksdywizorski
Упитский эксдивизорский суд 1790
351
2 opisy
74 księgi
Upytės žemės teismas -Upicki Ziemski Sąd
Упитский земский суд 1616-1829
352
2 opisy
46 ksiąg
Upytės pilies teismas -Upicki Grodzki Sąd
Упитский гродский суд 1616-1829
361
3 opisy
6 ksiąg
Šeduvos miesto magistratas -Szadowski Magistrat
Магистрат города Шедувы 1779-1803
362
1 opis
5 ksiąg
Šiaulių konfederacijos teismas -Szawelski Konfederacki Sąd
Шавельский конфедератский суд 1792-1793
363
1 opis
1 księga
Šiaulių pakamario teismas -Szawelski Sąd Podkomorski
Шавельский подкоморный суд 1799
365
3 opisy
153 księgi
Šiaulių žemės teismas -Szawelski Ziemski Sąd
Шавельский земский суд 1634-1832
367
2 opisy
159 ksiąg
Šiaulių pilies teismas -Szawelski Grodzki Sąd
Шавельский гродский суд 1750-1830
368
2 opisy
3 księgi
Šiaulių miesto magistratas -Szawelski Magistrat
Шавельский магистрат 1792-1801
370
1 opisy
2 księgi
Skuodo (Johanisburgo) magdeburginis teismas -Szkudski (Johansburski) Magdeburski Sąd
Шкудский (Иоганисбургский) магдебургский суд 1738-1785
372
1 opis
56 ksiąg
Eišiškių žemės teismas -Ejszyszski Ziemski Sąd
Эйшишский земский суд  1696, 1751-1803, 1806
374
1 opis
8 ksiąg
Joniškio magdeburginis teismas
Janiski Magdeburski Sąd -Янишский Магдебургский суд 1722-1773
376
1 opis
12 ksiąg
Vilniaus Romos katalikų vyskupystės dekanatų aprašymų kolekcija
Коллекция opisķw деканатов костелов Виленского епископства 1784
377
1 opis
863 księgi
Atskirojo Lietuvos korpuso ir Lenkijos kariuomenės vyriausiojo vado didžiojo kunigaikščio Konstantino Pavlovičiaus civilinių reikalų kanceliarija
Канцелярия князя Константина Павловича - наместника Польского 1822-1830
378
205 opisķw
151324 ksiąg
Vilniaus, Kauno ir Gardinio generalgubernatoriaus kanceliarija
Канцелярия Виленского, Ковенского и Гродненского генерал-губернатора 1768-1915
380
103 opisy
98922 księgi
Vilniaus civilinio gubernatoriaus kanceliarija Канцелярия Виленского гражданского губернатора 1795-1916
381
26 opisķw
72133 ksiąg
Vilniaus gubernijos valdyba Виленское губернское правление 1779-1916
382
2 opisy
4946 ksiąg
Vilniaus gubernijos valdybos Statybos skyrius Строительное отksiągение Виленского губернского правления 1817-1916
383
4 opisy
2462 księgi
Vilniaus gubernijos valdybos gydymo skyrius
Врачебное отksiągение Виленского губернского правления 1865-1917
384
1 opis
516 ksiąg
Vilniaus gubernijos valdybos kalėjimų skyrius
Тюремное отksiągение Виленского губернского правления 1868-1909
385
1 opis
847 ksiąg
Vilniaus gubernijos valstiečių reikalų komisija
Виленское губернское по крестьянским ksiągам присутствие 1860-1906
386
1 opis
112 ksiąg
Vilniaus gubernijos žemės reikalų komisija
Виленское губернское присутствие по земельным вопросам 1863-1918
387
2 opisy
3702 księgi
Vilniaus gubernijos gyventojų aprūpinimo maistu komisija
Виленская губернская комиссия народного продовольствия 1823-1901
388
1 opis
871 ksiąg
Vilniaus gubernijos statistikos komitetas
Виленский губернский статистический комитет 1831-1914
389
4 opisy
1572 księgi
Vilniaus gubernijos butų komisija
Виленской губернская квартирная комиссия 1811-1913
390 134 opisy
8168 ksiąg
Vilniaus viešosios globos valdyba
Виленский приказ общественного презрения 1797-1906
391
11 opisy
19273 księgi
Vilniaus gubernijos bajorų deputatų susirinkimo kanceliarija
Канцелярия Виленского губернского дворянского депутатского собрания 1615-1916
392
11 opis
3160 ksiąg
Vyriausiasis karo prievolės komitetas
Главный комитет по воинской повинности 1801-1818
394
8 opisķw
5909 ksiąg
Vilniaus gubernijos dvarininkų valdų inventorių patikrinimo ir sudarymo komitetas
Виленский губернский комитет для рассмотрения и составления инвентарей помещичьим имениям 1832-1876
395
1 opis
28 ksiąg
Vilniaus bajorų globos įstaiga
Виленская дворянская опека 1794-1916
404
4 opisy
101 ksiąg
Suvalkų gubernijos Kalvarijos apskrities valdyba
Кальварийское уездное управление Сувалкской губернии 1868-1918
408
1 opis
25 ksiąg
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities zemskinių viršininkų suvažiavimas
Уездный съезд земских начальников Трокского уезда Виленской губернии 1912-1915
409
1 opis
216 ksiąg
Trakų apskrities 5-ojo skyriaus zemskinis viršininkas
Земский начальник пятого отksiągа Трокского уезда (центр в Езно) 1906-1915
410
1 opis
44 księgi
Trakų miesto supaprastinta visuomeninė valdyba
Трокское городское упрощенное общественное управление 1890-1924
411
1 opis
17 ksiąg
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities Butrimonių valsčiaus valdyba
Бутриманское волостное правление Трокского уезда Виленской губернии 1904-1916
413
1 opis
100 ksiąg
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities Vievio valsčiaus valdyba
Евьевское волостное правление Трокского уезда Виленской губернии 1888-1917
414
1 opis
59 ksiąg
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities Kruonio valsčiaus valdyba
Кронское волостное правление Трокского уезда Виленской губернии 1903-1916
418
1 opis
450 ksiąg
Klaipėdos krašto civilinės būklės aktų valdyba
Управление актов гражданского состояния Прусского королевства (Клайпедского края) 1874-1939
419
5 opisķw
3060 ksiąg
Vilniaus gubernijos žandarų valdyba
Виленское губернское жандармское управление 1828-1916
420
2 opisy
4085 ksiąg
Vilniaus miesto policijos valdyba
Виленское городское полицейское управление 1797-1916
421
4 opisy
6622 księgi
Vilniaus policmeisterio kanceliarija
Канцелярия Виленского полицмейстера 1809-1913
422
1 opis
589 ksiąg
Vilniaus gubernijos Vilniaus apskrities policijos valdyba
Виленское уездное полицейское управление 1835-1915
424
1 opis
220 ksiąg
Suvalkų gubernijos Marijampolės ir Kalvarijos apskričių žandarų valdyba
Жандармское управление Мариампольского и Кальварийского уездов Сувалкской губернии 1906-1917
431
1 opis
111 ksiąg
Trakų pavieto žemės teismas Sąd ziemski powiatu Trockiego
Земский суд Трокского повета 1606-1831
432
1 opis
541 ksiąg
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities policijos valdyba
Трокское уездное полицейское управление 1863-1915
433
2 opisy
61 ksiąg
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities 1 policijos nuovados viršininkas
Пристав 1-ого стана Трокского уезда Виленской губернии (центр в Ландварово) 1862-1915
434
2 opisy
19 ksiąg
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities 2 policijos nuovados viršininkas
Пристав 2-ого стана Трокского уезда Виленской губернии (центр в Жижморах) 1908 -1915
435
1 opis
42 księgi
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities 3 policijos nuovados viršininkas
Пристав 3-ого стана Трокского уезда Виленской губернии (центр в Бутриманцах) 1900 -1915
436
1 opis
89 ksiąg
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities 4 policijos nuovados viršininkas
Пристав 4-ого стана Трокского уезда Виленской губернии (центр в Бутриманцах) 1863-1915
437
5 opisķw
1688 ksiąg
Vilniaus gubernijos 1831 m. sukilimo dalyvių tardymo komisija
Комиссия, созданная в Виленской губернии для опреksiągения степени вины участников восстания 1831 года 1830-1843
438
1 opis
1577 ksiąg
Vilniaus 1863 m. sukilimo dalyvių politinių bylų tardymo komisija Виленская следственная комиссия по политическим ksiągам при
Виленском генерал-губернаторе для разбора ksiąg об участниках восстания 1863 1863-1871
439
1 opis
301 ksiąg
Grafo M.N.Muravjovo muziejaus archyvas
Архив музея графа Михаила Муравьева 1830-1915
440
1 opis
239 ksiąg
Kauno gubernijos 1863 m. sukilimo dalyvių politinių bylų tardymo komisijos Следственная комиссия по политическим
ksiągам для разбора ksiąg об участниках восстания 1863 года по Ковенской губернии 1863-1866
442
1 opis
15 ksiąg
Trakų politinių bylų tardymo komisija Трокская следственная комиссия по политическим ksiągам для
разбора ksiąg об участниках восстания 1863 г. 1863-1864
443
8 opisķw
10144 księgi
Vilniaus vyriausiasis teismas
Виленский Главный суд 1753-1850
444
1 opis
305 ksiąg
Vilniaus gubernijos prokuroras
Виленский губернский прокурор 1805-1883
445
6 opisķw
19389 ksiąg
Vilniaus teismo rūmai
Виленская судебная палата 1860-1919
446
11 opisķw
10851 ksiąg
Vilniaus teismo rūmų prokuroras
Прокурор Виленской судебной палаты 1875-1918
447
31 opis
94456 ksiąg
Vilniaus jungtiniai civilinio ir baudžiamojo teismo rūmai
Виленская соединенная палата уголовного и гражданского суда 1486-1886
448
11 opisķw
93839 ksiąg
Vilniaus apygardos teismas
Виленский окружной суд 1790-1918
449
3 opisy
6034 księgi
Vilniaus apygardos teismo pristavas
Судебный пристав Виленского окружного суда 1877-1917
450
24 opisy
42669 ksiąg
Vilniaus apygardos teismo notarinis archyvas
Нотариальный архив Виленского окружного суда 1851-1918
451
1 opis
45 ksiąg
Prisiekusiųjų patikėtinių komisija prie Vilniaus apygardos teismo
Комиссия присяжных поверенных при Виленском окружном суде 1884-1914
452
1 opis
21 ksiąg
Vilniaus apygardos teismo prisiekęs patikėtinis P.Sumarkovas
Присяжный поверенный Виленского окружного суда П.Сумарков 1902-1911
453
1 opis
56 ksiąg
Vilniaus apygardos teismo prisiekęs patikėtinis A.I.Zločinskis
Присяжный поверенный Виленского окружного суда А.И.Злочинский 1911-1914
454
4 opisy
3031 ksiąg
Vilniaus apskrities teismas
Виленский уездный суд 1793-1883
455
1 opis
89 ksiąg
Vilniaus prekybos žodinis teismas
Виленский торговый словесный суд 1843-1872
456
2 opisy
742 księgi
Vilniaus sąžinės teismas
Виленский совестный суд 1833-1858
457
1 opis
535 ksiąg
Vilniaus gubernijos žemės ežių teismas
Виленский губернский межевой суд 1804-1852
458
5 opisķw
1704 księgi
Vilniaus miesto magistratas
Виленский городской магистрат 1432-1917
459
16 opisķw
6815 ksiąg
Radvilų skolų nagrinėjimo komisija
Комиссия по расследованию долгов князей Радзивиллов 1434-1937
481
3 opisy
5116 ksiąg
Vilniaus gubernijos Švenčionių apskrities teismas
Свенцянский уездный суд 1802-1872
482
2 opisy
647 ksiąg
Švenčionių miesto rotušė
Свенцянская Городовая Ратуша 1811-1866
483
2 opisy
1196 ksiąg
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities teismas
Трокский уездный суд 1803-1877
484
1 opis
51 ksiąg
Trakų miesto magistratas
Трокский городовой магистрат 1818-1840
485
1 opis
10 ksiąg
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities Trakų valsčiaus teismas
Трокский волостной суд Трокского уезда 1889-1915
488
1 opis
4 księgi
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities Merkinės valsčiaus teismas
Меречский волостной суд Трокского уезда 1914-1915
490
1 opis
4 księgi
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities Jiezno valsčiaus teismas
Езненский волостной суд Трокского уезда 1914-1915
491
1 opis
752 księgi
Vilniaus gubernijos kalėjimų inspekcija
Виленская губернская тюремная инспекция 1877-1917
492
1 opis
1055 ksiąg
Vilniaus gubernijos kalėjimų globos komitetas
Виленский губернский попечительный о тюрьмах комитет 1840-1915
493
1 opis
9 ksiąg
Vilniaus apskrities kalėjimas
Виленская уездная тюрьма 1905-1913
494
1 opis
862 księgi
Vilniaus karinės apygardos kariuomenės štabas
Штаб войск Виленского военного округа 1863-1901
495
1 opis
115 ksiąg
Vilniaus miesto komendanto valdyba
Управление коменданта города Вильно 1850-1865
496
1 opis
76 ksiąg
Vilniaus gubernijos Vilniaus apskrities karinio viršininko valdyba
Управление Виленского уездного воинского начальника Виленской губернии 1892-1918
497
1 opis
608 ksiąg
Vilniaus gubernijos rekrutų ėmimo komisija
Виленское губернское рекрутское присутствие 1795-1873
498
3 opisy
8453 księgi
Vilniaus gubernijos karo prievolės komisija
Виленское губернское по воинской повинности присутствие 1821-1916
499
3 opisy
1755 ksiąg
Vilniaus miesto karo prievolės komisija
Виленское городское по воинской повинности присутствие 1874-1915
501
1 opis
153 księgi
Vilniaus citadelės pastato Nr. 14 prižiūrėtojas
Смотритель здания № 14 Виленской цитаksiągи 1835-1904
505
1 opis
130 ksiąg
Vilniaus gubernijos Švenčionių apskrities karinio viršininko valdyba
Управление Свенцянского уездного воинского начальника 1856-1917
507
1 opis
107 ksiąg
Vilniaus gubernijos Švenčionių apskrities rekrutų ėmimo komisija
Свенцянское уездное рекрутское присутсвие Виленской губернии 1798-1874
512
1 opis
33 księgi
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities karinio viršininko valdyba
Управление Трокского уездного воинского начальника 1859-1917
513
44 księgi Vilniaus gubernijos Trakų apskrities rekrutų ėmimo komisija
Трокское уездное рекрутское присутствие Виленской губернии 1810-1867
514
2 opisy
93 księgi
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities karo prievolės komisija
Трокское уездное по воинской повинности присутствие Виленской губернии 1887-1916
515
26 opisķw
19190 ksiąg
Vilniaus gubernijos iždo rūma
Виленская губернская казенная палата 1765-1918
516
1 opis
194 księgi
Vilniaus gubernijos iždinė
Виленское губернское казначейство 1816-1918
517
2 opisy
2568 ksiąg
Vilniaus gubernijos mokesčių komisijos
Податные присутствия Виленской губернии 1865-1917
518
2 opisy
755 ksiąg
Vilniaus gubernijos miestų valstybinės taupomosios kasos
Сберегательные кассы городов Виленской губернии 1865-1920
519
14 opisķw
7468 ksiąg
Vilniaus gubernijos biudžeto tvarkymo komitetas
Виленский губернский распорядительный комитет 1852-1917
520
1 opis
972 księgi
Vilniaus gubernijos kontrolės rūmai
Виленская губернская контрольная палата 1852-1918
521
2 opisy
343 księgi
Vilniaus gubernijos akcizo valdyba
Виленское губернское акцизное управление 1862-1918
522
1 opis
141 ksiąg
Antroji Vilniaus atskira karo nuostolių įvertinimo komisija
Вторая Виленская особая оценочная комиссия 1915-1918
523
1 opis
527 ksiąg
Vilniaus gubernijos likvidacinė komisija
Виленская губернская ликвидационная комиссия 1590-1861
524
1 opis
4113 ksiąg
Vilniaus gubernijos zemskinių prievolių komitetas
Виленское губернское о земских повинностях присутствие 1848-1913
525
22 opisy
40785 ksiąg
Vilniaus ir Kauno gubernijų žemdirbystės ir valstybės turtų valdyba
Управление землеksiągия и государственных имуществ Виленской и Ковенской губерний 1436-1918
526
14 opisķw
39805 ksiąg
Vilniaus gubernijos braižykla
Виленская губернская чертежная 1700-1924
527
2 opisy
1585 ksiąg
Vilniaus gubernijos žemės ribų matavimo komisija
Виленская губернская межевая комиссия 1809-1915
529
1 opis
2283 księgi
Vyriausiojo karo prievolės komiteto 1812 m. karo nuostolių įvertinimo komisija
Комиссия оценки ущерба, причиненного войной 1812 года главного комитета по воинской повинности 1811-1840
532
1 opis
425 ksiąg
Kauno gubernijos kontrolės rūmai
Ковенская губернская контрольная палата 1877-1918
539
1 opis
526 ksiąg
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities žemėtvarkos komisija
Трокская уездная землеустроительная комиссия 1906-1917
540
1 opis
87 ksiąg
Trakų ypatingoji komisija 1914 m. karo padarytiems nuostoliams nustatyti Трокская особая комиссия по опреksiągению
размера вознаграждения за имущество уничтоженное и истребленное действиями войск в 1914 году 1915
541
3 opisy
1436 ksiąg
Valstybinio banko Vilniaus skyrius
Виленское отksiągение Государственного банка 1865-1918
542
1 opis
1067 ksiąg
Valstybinio bajorų žemės banko Vilniaus skyrius
Виленское отksiągение государственного дворянского земельного банка 1859-1918
543
2 opisy
4076 ksiąg
Valstiečių žemės banko Vilniaus skyrius
Виленское отksiągение крестьянского поземельного банка 1788-1919
544
4 opisy
21277 ksiąg
Vilniaus žemės bankas
Виленский земельный банк 1872-1919
545
1 opis
6 ksiąg
Jungtinio banko Vilniaus skyrius
Виленское отksiągение соединенного банка 1905-1916
546
2 opisy
703 księgi
Rusijos valstybinio banko Kauno skyrius
Ковенское отksiągение государственного банка 1884-1917
547
1 opis
6 ksiąg
Lietuvos gubernijos rūmų teismas
Литовский губернский надворный суд 1798-1802
548
1 opis
41 ksiąg
Draudimo draugijos „Salamandra“ Vilniaus kontora
Виленская контора страхового товарищества „Саламандра“ 1908-1916
550
1 opis
22 księgi
Kauno muitinė
Ковенская таможня 1816-1846
551
2 opisy
94 księgi
Tauragės muitinė
Таурогенская таможня 1892-1917
554
1 opis
321 ksiąg
Vilniaus rūmų turto valdytojo kanceliarija
Канцелярия заведующего имуществом Виленского дворца 1856-1915
555
1 opis
123 księgi
Kunigaikštienės Četvertinskos dvarų valdyba
Управление имениями княгини Четвертинской 1826-1915
557
5 opisķw
1439 ksiąg
Vilniaus susisiekimo apygardos valdyba
Правление Виленского округа путей сообщения 1842-1918
558
3 opisy
3831 ksiąg
Vilniaus pašto-telegrafo apygardos valdyba
Управление Виленского почтово-телеграфного округа 1818-1919
559
1 opis
1 księga
Vilniaus gubernijos pašto kontora
Виленская губернская почтовая контора 1871
560
1 opis
1037 ksiąg
Varšuvos telegrafo linijos IV direkcijos valdyba
Управление 4-ой дирекции Варшавской телеграфной линии 1838-1856
562
1 opis
8 ksiąg
Maskvos-Varšuvos plento ruožo vedėjo kanceliarija
Канцелярия заведующего участком шоссе Москва- Варшава 1915-1916
563
1 opis
30 ksiąg
Tauragės plentų komitetas
Таурогенский шоссейный комитет 1830-1841
564
1 opis
291 ksiąg
Vilniaus gubernijos gydymo valdyba
Виленская губернская врачебная управа 1797-1865, 1892
565
2 opisy
1351 ksiąg
Vilniaus gubernijos vaistinių inspektorius
Виленский губернский инспектор по аптекарской части 1839-1861
566
2 opisy
1835 ksiąg
Vilniaus valstybinė vaistinė
Виленская казенная аптека 1820-1859
567
27 opisķw
66611 ksiąg
Vilniaus švietimo apygardos valdyba
Управление Виленского учебного округа 1775-1919
568
2 opisy
1697 ksiąg
Vilniaus gubernijos liaudies mokyklų direkcija
Дирекция народных училищ Виленской губернии 1841-1915
569
2 opisy
538 ksiąg
Vilniaus mokytojų institutas
Виленский учительский институт 1875-1919
570
1 opis
134 księgi
Vilniaus žydų mokytojų institutas
Виленский еврейский учительский институт 1871-1922
571
1 opis
508 ksiąg
Vilniaus bajorų institutas
Виленский дворянский институт 1835-1868
572 2 opisy
1777 ksiąg
Lietuvos stačiatikių dvasinė seminarija
Литовская духовная православная семинария 1815-1927
573
2 opisy
289 ksiąg
Vilniaus Micevičiaus vardo komercijos mokykla
Виленское коммерческое училище им. Мицевича 1901-1917
574
1 opis
2204 księgi
Vilniaus pirmoji Aleksandro I gimnazija
Виленская первая Александра I гимназия 1835-1915
575
1 opis
16 ksiąg
Vilniaus privati M.N.Vinogradovos mergaičių gimnazija
Виленская частная женская гимназия М.Н.Виноградовой 1910-1916
576
1 opis
10 ksiąg
Vilniaus privati P.I.Kagano žydų berniukų gimnazija
Виленская частная мужская еврейская гимназия П.И.Кагана 1915
577
2 opisy
83 księgi
Vilniaus rabinų mokykla
Виленское раввинское училище 1847-1874
578
1 opis
40 ksiąg
Lietuvos vyskupystės mokyklų tarybos Vilniaus-Trakų apskričių skyrius
Виленско-Трокское уездное отksiągение Литовского епархиального Училищного совета 1892-1917
585
2 opisy
220 ksiąg
Kauno komercijos mokykla
Ковенское коммерческое училище 1903-1918
593
2 opisy
43 księgi
Šiaulių berniukų gimnazija
Шавельская мужская гимназия 1893-1916
594
1 opis
529 ksiąg
Vilniaus centrinio senųjų aktų knygų archyvo kanceliarija Канцелярия Виленского центрального
архива древних актовых книг Виленской, Ковенской, Гродненской и Минской губерний 1513-1914
596
1 opis
383 księgi
Vilniaus archeografijos komisija
Виленская археографическая комиссия 1572-1915
597
2 opisy
175 ksiąg
Vilniaus viešosios bibliotekos rankraščių skyrius
Рукописное отksiągение Виленской публичной библиотеки 1511-1936
598
1 opis
2079 księgi
Druckiai-Liubeckiai
Личный фонд Друцких-Любецких 1436-1914
599
1 opis
318 ksiąg
Menickiai
Личный фонд Меницких 1493-1939
600
1 opis
365 ksiąg
Vilniaus spaustuvių ir knygų prekybos inspektorius
Инспектор Виленских типографий и книжной торговли 1818-1914
601
1 opis
220 ksiąg
Vilniaus spaudos reikalų laikinasis komitetas
Виленский временный комитет по ksiągам печати 1886-1917
602
1 opis
9 ksiąg
G. ir L.Edelšteinų tabako fabriko draugija
Товарищество табачной фабрики Г. и Л.Эksiągьштейна, г. Вильно 1896
603
1 opis
10 ksiąg
Keturiasdešimt Totorių kaimo musulmonų mečetė
Сорокотатарская магометанская мечеть 1833-1940
604
43 opisy
45 846 ksiąg
Vilniaus Romos katalikų vyskupijos dvasinė konsistorija
Духовная консистория Виленского епископства 1471-1963
605
24 opisy
17 627 ksiąg
Vilniaus stačiatikių vyskupystės dvasinė konsistorija
Духовная консистория Виленского православного епископства 1589-1942
606
1 opis
330 ksiąg
Vilniaus evangelikų reformatų konsistorija
Виленская евангелико-реформатская консистория 1620-1940
607
1 opis
39 ksiąg
Lietuvos ir Vilniaus stačiatikių arkivyskupo kanceliarija
Канцелярии православного архиепископа Литовского и Виленского 1870-1923
610
3 opisy
2279 ksiąg
Vilniaus Šv. Dvasios stačiatikių vienuolynas
Виленский православный Свято-Духов монастырь 1529-1923
620
1 opis
57 ksiąg
Vilniaus miesto žydų kahalas
Виленский еврейский кагал 1764-1921
631
1 opis
2 księgi
Ušos Šv. Iljos stačiatikių cerkvė
Ушинская православная церковь во имя Св. Ильи Молодечненского благочиния 1851-1866
632
1 opis
46 ksiąg
Molodečno Dievo Motinos Globėjos stačiatikių cerkvė
Молодечненская Свято-Покровская православная церковь 1835-1913
633
1 opis
43 księgi
Novo Krasne Siolo Dievo Motinos Dangun Ėmimo stačiatikių cerkvė
Ново-Красносельская Успенская православная церковь Молодечненского благочиния 1867-1914
634
4 opisy
1809 ksiąg
Lietuvos unitų vyskupystės dvasinė konsistorija
Литовская греко-униатская консистория 1534-1934
637
1 opis
159 ksiąg
Vilniaus gubernijos stačiatikių dvasininkų buities pagerinimo ypatingoji komisija
Виленское губернское особое присутствие об улучшении быта православного духовенства 1854-1889
638
1 opis
24 księgi
Lietuvos vyskupystės dvasininkų šelpimo kasos valdyba
Правление вспомогательной кассы духовенства литовской епархии 1898-1915
639
1 opis
44 księgi
Vilniaus labdarybės draugija „Dobrochotnaja kopeika“
Виленское благотворительное общество „Доброхотная копейка“ 1871-1897
641
3 opisy
1382 księgi
Lietuvos karinės valdybos viršininkas Der Chef Deutschen Milittärferverwaltung für Litauen
Начальник военного командования Литвы (фонд кайзеровской оккупации в Литве) 1914-1919
642
4 opisy
415 ksiąg
Vokietijos Vilniaus srities teismas Kaizerliche Deutsches Bezirksgericht Wilna
Немецкий суд Виленской области (фонд кайзеровской оккупации в Литве) 1915-1918
643
4 opisy
3284 księgi
Vokietijos Vilniaus srities 1-asis taikos teismas Kaizerliche Deutsches Erste Friedensgericht Wilna
Немецкий 1-ый мировой суд Виленской области (фонд кайзеровской оккупации в Литве) 1915-1918
644
3 opisy
606 ksiąg
Vokietijos Vilniaus srities 2-asis taikos teismas Kaizerliche Deutsches Zweite Friedensgericht Wilna
Немецкий 2-ый мировой суд Виленской области (фонд кайзеровской оккупации в Литве) 1915-1916
646
1 opis
104 księgi
Kauno gubernijos biudžeto tvarkymo komitetas
Ковенский губернский распорядительный комитет 1879-1917
647
1 opis
153 księgi
Kauno apskrities žemėtvarkos komisija
Ковенская уездная землеустроительная комиссия 1907-1915
648
2 opisy
444 księgi
Kauno gubernijos Zarasų (Novoaleksandrovsko) apskrities žemėtvarkos komisija
Ново-Александровская уездная землеустроительная комиссия 1907-1915
649
1 opis
237 ksiąg
Panevėžio apskrities žemėtvarkos komisija
Поневежская уездная землеустроительная комиссия 1906-1915
650
1 opis
2 księgi
Vyriausioji lauko pašto kontora
Главная полевая почтовая контора 1915
653
1 opis
4 księgi
Vilniaus apskrities intendanto valdyba
Виленское окружное интендантское управление 1914-1917
654
1 opis
75 ksiąg
Vilniaus antroji berniukų gimnazija
Виленский вторая мужская гимназия 1910-1918
655
1 opis
418 ksiąg
Kauno gubernijos Zarasų (Novoaleksandrovsko) apskrities karinis viršininkas
Военный начальник Новоалександровского уезда 1863-1870
656
1 opis
6 ksiąg
Vilniaus geležinkelio linijos žandarų ir policijos valdybos Virbalio skyrius
Вержбловское отksiągение Виленского жандармского полицейского управления железных дорог 1880-1887
659
1 opis
276 ksiąg
Vilniaus vidurinė chemijos-technikos mokykla
Виленское среднее химико-техническое училище 1900-1922
660
1 opis
71 księga
Vilniaus karinės apygardos teismas
Виленский военно-окружной суд 1881-1917
661
1 opis
3 księgi
Vilniaus apygardos karo medicinos valdyba
Виленское окружное военно-медицинское управление 1901-1917
662
1 opis
183 księgi
Sentikių bendruomenės
Староверческие общества 1827-1940
663
1 opis
6 ksiąg
Vilniaus apygardos inžinierinė valdyba
Виленское окружное инженерное управление 1882-1912
668
1 opis
408 ksiąg
Vilniaus apygardos teismo tardytojas
Судебный следователь Виленского окружного суда 1817-1917
669
34 opisy
21671 ksiąg
Telšių (Žemaičių) Romos katalikų vyskupijos dvasinė konsistorija
Духовная консистория Тельшевского (Жмудского) римско-католического епископства 1467-1956
670
4 opisy
154 księgi
Suvalkų gubernijos Marijampolės apskrities valdyba
Мариампольское уездное управление Сувалкской губернии 1850-1918
671
1 opis
86 ksiąg
Suvalkų gubernijos Vladislavovo (Kudirkos Naumiesčio) apskrities valdyba
Владиславовское уездное управление Сувалкской губернии 1866-1917
688
8 opisķw
6310 ksiąg
Vilniaus apygardos teismo prokuroras
Прокурор Виленского окружного суда 1885-1917
692
3 opisy
920 ksiąg
Kauno gubernijos Telšių apskrities karinio viršininko valdyba
Управление Тельшевского уездного воинского начальника Ковенской губернии 1888-1918
694
6 opisķw
28 924 księgi
Vilniaus Romos katalikų metropolijos kurija
Управление Виленской римско-католической епархии 1463-1941
696
2 opisy
2043 księgi
Telšių (Žemaičių) Romos katalikų archivyskupo metropolito kanceliarija
Тельшевское римско-католическое епархиальное управление 1504-1940
697
2 opisy
1215 ksiąg
Suvalkų gubernijos iždo rūmai
Сувалкская губернская казенная палата 1867-1918
699
1 opis
294 księgi
Rusijos imperijos vidaus reikalų ministerijos dokumentų kolekcija
Коллекция документов Министерства Внутренних Ksiąg Российской Империи 1843-1918
702
3 opisy
4907 ksiąg
Suvalkų ir Lomžos gubernijų žemdirbystės ir valstybės turtų valdyba
Управление землеksiągия и государственных имуществ Сувалкско-Ломжинской губернии 1820-1918
703
1 opis
1012 ksiąg
Vilniaus ir Kauno gubernijų valsčių valdybos
Волостные правления Виленской и Ковенской губерний 1863-1917
708
2 opisy
4211 ksiąg
Vilniaus ir Kauno gubernijų apskričių bajorų vadovai ir bajorų globos įstaigos
Дворянские учреждения опеки и уездные предводители дворянства Виленской и Ковенской губерний 1795-1918
710
734 księgi Kauno gubernijos miestų valstybinės taupomosios kasos Государственные сберегательные кассы городов Ковенской губернии 1883-1918
(Вилкомирская, Кейданская, Ново-Александровская, Поневежская, Россиенская, Свенцянская, Тельшевская, Шавельская)
711
1 opis
61 ksiąg
Kauno miesto valstybinė taupomoji kasa
Государственная сберегательная касса города Ковна 1878-1918
715
2 opisy
221 ksiąg
Kauno gubernijos apskričių iždinės Уездные казначейства Ковенской губернии - 1810-1917 (Ошмянского, Ковенского,
Кедайнского, Паневежского, Шавельского, Вилкомирского, Виленского, Ново-Александровского , Россиенского и Тельшевского уездов)
716
4 opisy
6705 ksiąg
Tiškevičiai
Личный фонд графов Тышкевичей 1451-1915
717
1 opis
11863 księgi
Kauno gubernijos Šiaulių apskrities Žagarės ir Gruzdžių dvarų vyriausioji valdyba
Главное управление Жагаро-Грудзевскими имениями Шавельского уезда Ковенской губернии 1601-1920
719
1 opis
126 ksiąg
Vilniaus gubernijos liaudies mokyklų inspektoriai
Инспекторы народных училищ Виленской губернии 1901-1918
720
1 opis
1915 ksiąg
Vilniaus medicinos-chirurgijos akademija
Виленская медицинско-хирургическая академия 1775-1842
721
2 opisy
1409 ksiąg
Vilniaus Imperatoriškasis universitetas
Виленский Императорский университет 1792-1833
722
1 opis
12 ksiąg
Vilniaus miesto kredito draugija
Виленское городское кредитное общество 1908-1915
723
1 opis
4 księgi
Vilniaus prekybinių matų ir svarstyklių tikrinimo įstaiga
Виленская поверочная палатка торговых мер и весов 1903-1917
724
1 opis
466 ksiąg
Imperatorės Marijos valdybos Vilniaus mergaičių gimnazija
Виленская женская гимназия ведомства империатрицы Марии 1861-1917
725
1 opis
74 księgi
Vilniaus J.A.Maciejevič mergaičių komercijos mokykla
Женское коммерческое училище Ю.А.Мацеевич города Вильна 1912-1916
726
1 opis
80 ksiąg
Vilniaus prekybos mokykla
Виленская торговая школа 1902-1915
727
1 opis
51 ksiąg
Vilniaus geležinkelininkų ligoninė
Виленская железнодорожная больница 1905-1915
728
4 opisy
3602 księgi
Vilniaus gubernijos žydų bendruomenės
Виленский еврейский раввинат 1837-1939
729
1 opis
380 ksiąg
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities Valkininkų miestiečių valdyba
Олькеникская мещанская управа Трокского уезда Виленской губернии 1874- 1915
733
1 opis
2 księgi
Trakų miesto ligoninė
Трокская городская больница 1914-1915
734
1 opis
266 ksiąg
Vilniaus gubernijos apskričių iždinės
Уездные казначейства Виленской губернии 1827-1918 (Виленского Швенченского и Трокского уездов)
741
1 opis
17 ksiąg
Kauno gubernijos Telšių apskrities Ylakių valsčiaus valdyba
Иллокское волостное правление Тельшевского уезда Ковенской губернии 1911-1913
742
1 opis
128 ksiąg
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities 1-ojo skyriaus zemskinis viršininkas
Земский начальник первого участка Трокского уезда 1903-1915 (центр в Троках)
743
1 opisy
35 ksiąg
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities 7-ojo skyriaus zemskinis viršininkas
Земский начальник седьмого участка Трокского уезда 1905-1915 (Центр в Кошедарах)
744
1 opis
3 księgi
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities biudžeto tvarkymo komitetas
Трокский уездный распорядительный комитет Виленской губернии 1904-1915
745
1 opis
26 ksiąg
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities Trakų valsčiaus valdyba
Трокское волостное правление Трокского уезда Виленской губернии 1899-1917
746
1 opis
2 księgi
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities Jiezno valsčiaus valdyba
Езненское волостное правление Трокского уезда Виленской губернии 1914-1915
747
1 opis
2 księgi
Vilniaus miesto žydų pigių higieniškų butų akcinė bendrovė
Акционерное общество гигиенических дешевых квартир для еврейского населения города Вильна 1905-1906
748
1 opis
20 ksiąg
Karkažiškės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia
Каркажишский костел Св. апостолов Петра и Павла 1827-1922
749
1 opis
27 ksiąg
Vilniaus privati M.Yčo gimnazija
Виленская частная гимназия М.Ичаса 1915-1918
750
1 opis
111 ksiąg
Vilniaus miesto maisto tiekimo valdyba
Виленская городская продовольственная управа 1905-1910
751
1 opis
71 ksiąg
Vilniaus gubernijos Dysnos apskrities žemės valdų surašymo dokumentų kolekcija
Перепись земельных владений Дисненского уезда 1917
752
1 opis
140 ksiąg
Vilniaus gubernijos rusų tautybės gyventojų surašymo komisija
Комиссия по переписи русских людей Виленской губернии 1804-1840
768
1 opis
109 ksiąg
1897 m. visuotinio gyventojų surašymo Vilniaus ir Kauno gubernijų komisijos
Комиссия по всеобщей переписи населения 1895 года Виленской и Ковенской губерний 1895-1899
769
1 opis
6 ksiąg
Kauno gubernijos Panevėžio apskrities Piniavos valsčiaus valdyba
Пневское волостное правление Поневежского уезда Ковенской губернии 1908-1918
770
1 opis
17 ksiąg
Suvalkų gubernijos Prienų miesto magistratas
Пренский городовой магистрат Сувалкской губернии 1899-1918
771
1 opis
11 ksiąg
Kauno gubernijos Raseinių apskrities 1-osios apylinkės zemskinis viršininkas
Земский начальник 1-го участка Россиенского уезда Ковенской губернии 1889-1917
772
1 opis
17 ksiąg
Pavoverės (Sorokpolės) Šv. Kazimiero Romos katalikų bažnyčia
Павоверский (Сорокпольский) костел Св. Казимира 1814-1923 (Швенченский район)
774
1 opis
12 ksiąg
Adutiškio Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės Romos katalikų bažnyčia
Адутишский костел Св. Девы Марии 1866-1922
775
1 opis
6 ksiąg
Kauno gubernijos Kauno apskrities Žeimių skolinamoji-taupomoji draugija
Жейменское ссудно-сберегательное товарищество Ковенского уезда Ковенской губернии 1908
776
1 opis
4 księgi
Kauno gubernijos Kauno apskrities Josvainių miesto taupomoji kasa
Городская сберегательная касса города Ясвойни Ковенского уезда 1906-1907
777
1 opis
37 ksiąg
Suvalkų gubernijos Augustavo-Seinų skyriaus mokesčių inspektorius
Податный инспектор Августовско-Сейнского участка Сувалкской губернии 1898-1915
778
1 opis
244 księgi
Kauno gubernijos Šiaulių našlaičių teismas
Шавельский сиротский суд Ковенской губернии 1896-1917
779
1 opis
1 księga
Vilniaus karinio teismo komisija
Комиссия военного суда города Вильна 1823-1824
780
1 opis
4 księgi
Varšuvos melioracijos kompanijos Vilniaus skyrius
Виленское отksiągение Варшавской мелиорационной компании 1909
781
1 opis
1 księga
Vilniaus Biševskio spirito varymo gamykla
Виленский ректификационный (спиртовой) завод Бишевского 1913
782
1 opis
36 ksiąg
Vilniaus baudžiamasis būrys prie Pabaltijo laikinojo Generalgubernatoriaus
Виленский летучий отряд при временном прибалтийском генерал-губернаторе 1905-1908
783
1 opis
5123 księgi
Vilniaus miesto našlaičių teismas
Виленский городской сиротский суд 1817-1916
786
1 opis
2094 księgi
Vilniaus jungtinių civilinio ir baudžiamojo teismo rūmų pristavas
Судебный пристав Виленской соединенной палаты уголовного и гражданского суда 1875-1883
787
1 opis
164 księgi
Lietuvos Didžiųjų Kunigaikščių ir Lenkijos karalių privilegijų ir raštų Vilniaus jėzuitų akademijai ir Vilniaus bei Gardino miestų
jėzuitų kolegijoms kolekcija Привилегии и письма Литовских великих князей и Польских королей Виленской академии
иезуитов и коллегиям иезуитов городов Вильно и Гродно 1578-1794
788
1 opis
130 ksiąg
Suvalkų gubernijos Suvalkų apygardos teismas
Сувалкский окружной суд 1867-1911
789
1 opis
503 księgi
Vilniaus centrinė revizijos komisija
Центральная ревизионная комиссия Виленской, Минской, Гродненской и Ковенской губерний 1839-1867
790
1 opis
67 ksiąg
Vilniaus apygardos teismo prisiekęs patikėtinis T.Štengeris
Присяжный поверенный Виленского окружного суда Ф.А.Штенгер 1907-1913
791
1 opis
7 ksiąg
Ivanas Nikolajevičius Loboika
Личный фонд Лобойка Ивана Николаевича 1821-1831
792
1 opis
107 ksiąg
Vilniaus miesto 1-osios policijos nuovados viršininkas
Пристав 1-ого полицейского участка города Вильно 1878-1915
793
1 opis
35 ksiąg
Vilniaus miesto 2-osios policijos nuovados viršininkas
Пристав 2-ого полицейского участка города Вильна 1868-1897
794
1 opis
25 ksiąg
Vilniaus miesto 3-iosios policijos nuovados viršininkas
Пристав 3-ого полицейского участка города Вильна 1869-1911
795
1 opis
45 ksiąg
Vilniaus miesto 4-osios policijos nuovados viršininkas
Пристав 4-ого полицейского участка города Вильна 1864-1915
796
1 opis
52 księgi
Vilniaus miesto 5-osios policijos nuovados viršininkas
Пристав 5-ого полицейского участка города Вильна 1871-1906
797
1 opis
29 ksiąg
Vilniaus miesto 6-osios policijos nuovados viršininkas
Пристав 6-ого полицейского участка города Вильна 1871-1908
798
1 opis
47 ksiąg
Vilniaus miesto 7-osios policijos nuovados viršininkas
Пристав 7-ого полицейского участка города Вильна 1869-1915
799
1 opis
87 ksiąg
Vilniaus gubernijos rinkimų į Valstybės dūmą komisija
Виленское губернское по ksiągам о выборах в государственную думу присутствие 1906-1907
930
2 opisy
1368 ksiąg
Suvalkų gubernijos žandarų valdyba
Сувалкское губернское жандармское управление 1832-1917
931
1 opis
118 ksiąg
Vilniaus geležinkelių ruožo žandarų ir policijos valdyba
Виленское жандармское полицейское управление железных дорог 1869-1917
932
1 opis
107 ksiąg
Vilniaus ochrankos skyrius
Виленское охранное отksiągение 1903-1913
933
1 opis
39 ksiąg
Antonijus Pščiolka
Личный фонд Антония Пшчелко 1845-1879
934
2 opisy
103 księgi
Vilniaus rūmų kilnojamoji Aleksandro Nevskio stačiatikių cerkvė
Виленская придворная походная Александро-Невская церковь 1829-1913
935
1 opis
40 ksiąg
Vilniaus gubernijos Švenčionių apskrities taikos teisėjų suvažiavimas
Свенцянский уездный съезд мировых судей Виленской губернии 1872-1903
936
1 opis
12 ksiąg
Vilniaus gubernijos etapinis kalėjimas
Виленская губернская пересыльная тюрьма 1906
937
4 opisy
14524 księgi
Vilniaus miesto dūma
Виленская городская дума 1800-1915
938
15 opisķw
24024 księgi
Vilniaus miesto valdyba
Виленская городская управа 1794-1935
939
2 opisy
694 księgi
Vilniaus supaprastinta amatų valdyba
Виленская упрощенная ремесленная управа 1536-1915
940
1 opis
143 księgi
Vilniaus miesto lombardas
Виленский городской ломбард 1894-1917
941
1 opis
25 ksiąg
Vilniaus gubernijos Vilniaus apskrities 6-osios policijos nuovados viršininkas
Пристав 6-ого стана Виленского уезда Виленской губернии 1868-1906
942
1 opis
11 ksiąg
Jonas Yčas
Личный фонд Ионаса Ичаса 1906-1935
943
1 opis
87 ksiąg
Polocko-Sedlecko geležinkelio linijos tiesimo valdyba
Управление работами по постройке железнодорожной линии Полоцк-Седлецк, г. Вильно 1901-1907
944
1 opis
13 ksiąg
Dvarininkų Šumskių reikalų Vilniaus tarpininkavimo komisija
Виленская посредническая комиссия по ksiągам помещиков Шумских 1841-1856
945
1 opis
6 ksiąg
Trakų našlaičių teismas
Трокский сиротский суд 1901-1915
946
1 opis
364
Vilniaus žemės teismas
Виленский земский суд 1591-1859
948
1 opis
3 księgi
Vilniaus prekybos ir pramonės įmonių tarnautojų draugija
Виленское общество служащих торгово-промышленных предприятий 1912-1915
949
1 opis
1 księga
Vilniaus gydymo policijos komitetas
Виленский врачебно-полицейский комитет 1851
950
1 opis
26 ksiąg
Stačiatikių dvasininkų aprūpinimo žeme Vilniaus laikinasis komitetas
Виленский временный комитет об обеспечении сельского православного духовенства угодьями 1843-1869
951
1 opis
789 ksiąg
Vilniaus gubernijos žemėtvarkos komisija
Виленская губернская землеустроительная комиссия 1853-1918
952
1 opis
37 ksiąg
Vilniaus 1-osios instancijos policijos teismas
Виленский полицейский суд 1-ой инстанции 1861-1868
953
1 opis
35 ksiąg
Vilniaus miesto bandelių kepėjų cechas
Виленский ремесленный цех булочников 1804-1893
954
1 opis
10 ksiąg
Vilniaus miesto kubilių cechas
Виленский ремесленный цех бондарей 1797-1892
955
1 opis
5 ksiąg
Vilniaus miesto vinių gamintojų cechas
Виленский ремесленный цех гвоздильщиков 1831-1881
956
1 opis
29 ksiąg
Vilniaus miesto juvelyrų cechas
Виленский ремесленный цех ювелиров 1662-1893
957
1 opis
41 ksiąg
Vilniaus miesto pirštinių-skrybėlaičių-kojinių gamintojų cechas
Виленский ремесленный цех перчаточников-шляпников-чулочников 1830-1893
958
1 opis
5 ksiąg
Vilniaus miesto tinkuotojų cechas
Виленский ремесленный цех штукатуров 1888-1893
959
1 opis
2 księgi
Vilniaus miesto čiužinių gamintojų cechas
Виленский ремесленный цех матрасников 1843-1885
961
1 opis
4 księgi
Vilniaus miesto drabužių dažymo cechas
Виленский ремесленный цех красильщиков одежды 1875-1893
962
1 opis
12 ksiąg
Vilniaus miesto dažytojų cechas
Виленский ремесленный цех красильщиков 1845-1893
963
1 opis
12 ksiąg
Vilniaus miesto lynininkų cechas
Виленский ремесленный цех льноводов 1843-1889
964
1 opis
13 ksiąg
Vilniaus miesto katilių cechas
Виленский ремесленный цех котельщиков 1851-1895
965
1 opis
92 księgi
Vilniaus miesto stalių cechas
Виленский ремесленный цех столяров 1780-1893
966
1 opis
17 ksiąg
Vilniaus miesto kalvių cechas
Виленский ремесленный цех кузнецов 1778-1893
967
1 opis
10 ksiąg
Vilniaus miesto skardininkų-stogdengių cechas
Виленский ремесленный цех жестянщиков-кровельщиков 1839-1893
968
1 opis
4 księgi
Vilniaus miesto fortepijonų-muzikos instrumentų gamintojų cechas
Виленский ремесленный цех фортапиано-музыкальных инструментов 1887-1893
969
1 opis
24 księgi
Vilniaus miesto puodžių-kaminkrėčių cechas
Виленский ремесленный цех гончаров-трубочистов города Вильно 1581-1893
970
1 opis
119 ksiąg
Vilniaus miesto mėsininkų cechas
Виленский ремесленный цех мясников 1536-1894
971
1 opis
8 ksiąg
Vilniaus miesto batsiuvių-aulininkų cechas
Виленский ремесленный цех сапожников-кожевенников 1881-1893
972
1 opis
9 ksiąg
Vilniaus miesto račių-karietininkų cechas
Виленский ремесленный цех колесников-каретников 1712-1893
973
1 opis
733 księgi
Vilniaus miesto batsiuvių cechas
Виленский ремесленный цех сапожников 1678-1893
974
1 opis
9 ksiąg
Vilniaus miesto ginklininkų cechas
Виленский ремесленный цех оружейников 1603-1892
975
1 opis
23 księgi
Vilniaus miesto knygų įrišimo cechas
Виленский ремесленный цех переплетчиков 1802-1877
976
1 opis
57 ksiąg
Vilniaus miesto siuvėjų cechas
Виленский ремесленный цех портных 1823-1894
978
1 opis
19 ksiąg
Vilniaus miesto šaltkalvių cechas
Виленский ремесленный цех слесарей 1744-1893
979
1 opis
7 ksiąg
Vilniaus miesto kailiadirbių cechas
Виленский ремесленный цех выksiągьщиков шкур 1848-1881
980
1 opis
16 ksiąg
Vilniaus miesto kirpėjų-felčerių cechas
Виленский ремесленный цех парикмахеров - фельдшеров 1842-1893
983
1 opis
1 księga
Ničiporovičių stačiatikių cerkvė Ничепоровичская православная церковь 1878-1887
(Горецкий уезд Могилевской губернии)
985
1 opis
70 ksiąg
Vilniaus apskrities rinkimų į Valstybės dūmą reikalų komisija
Виленская уездная по ksiągам о выборах в Государственную думу комиссия 1905-1907
986
1 opis
32 księgi
Vilniaus gubernijos Švenčionių apskrities policijos valdyba
Свенцянское уездное полицейское управление 1863-1910
987
1 opis
6 ksiąg
Rusijos Raudonojo kryžiaus draugijos Vilniaus moterų komiteto grafienės Umiastovskos Korvin-Milevskos ligoninė
Лазарет графини Умястовской Корвин-Милевской Виленского дамского комитета Российского общества Красного Креста 1914-1915
988
1 opis
1 księga
Rusijos Raudonojo kryžiaus draugijos Vilniaus moterų komitetas
Виленский дамский комитет Российского общества Красного Креста 1914-1919
989
1 opis
18 ksiąg
Laikinasis Vilniaus ir Kauno gyventojų komitetas
Временный Виленско-Ковенский обывательский комитет 1914-1918
990
1 opis
24 księgi
Vilniaus žemdirbystės pataisos kolonijų ir amatų prieglaudų draugija
Виленское общество землеksiągьческих исправительных колоний и ремесленных приютов 1899-1913
991
1 opis
109 ksiąg
Vilniaus gubernijos mokyklų direkcija
Дирекция училищ Виленской губернии 1814-1871
992
1 opis
35 ksiąg
Vilniaus mokyklų pirmoji direkcija
Виленская первая дирекция училищ 1860-1875
993
1 opis
31 ksiąg
Vilniaus gubernijos parapinių mokyklų etatinis prižiūrėtojas
Штатный смотритель приходских школ Виленской губернии 1841-1846
994
1 opis
2 księgi
Vilniaus bajorų klubas
Виленский дворянский клуб 1874-1917
995
1 opis
34 księgi
Rusijos Raudonojo kryžiaus draugijos Vilniaus skyrius
Виленское отksiągение Всероссийского общества Красного Креста 1871-1913
996
1 opis
40 ksiąg
Petrokovsko gubernijos Novoradomsko rajono liaudies mokyklų inspektorius E.R.Romanovas
Инспектор народных училищ Петроковской губернии Новорадомского района Е.Р.Романов 1901-1911
997
1 opis
2 księgi
Švenčionių Šv. Petro ir Povilo stačiatikių cerkvė
Свенцянская Петро-Павловская православная церковь 1856
998
1 opis
19 ksiąg
Vilniaus miesto prisiekusieji patikėtiniai
Присяжные поверенные города Вильна 1916-1918
999
1 opis
102 księgi
Vakarų Rusijos pabėgėlių įkurdinimo draugijos Kauno skyrius Ковенское отksiągение Западно-русского
общества по устройству беженцев 1916-1918 (в Смоленске)
1000
1 opis
13 ksiąg
Vilniaus gubernijos vaikų prieglaudų globos įstaiga
Виленское губернское попечительство о детских приютах 1877-1881
1001
1 opis
84 księgi
Vilniaus gubernijos Trakų apygardos Valstybės turtų valdyba
Трокское окружное управление государственных имуществ Виленской губернии 1846-1862
1002
1 opis
11 ksiąg
Vilniaus gubernijos Švenčionių apygardos Valstybės turtų valdyba
Свенцянское окружное управление государственных имуществ 1844-1862
1003
1 opis
20 ksiąg
Vilniaus gubernijos Vilniaus apygardos Valstybės turtų valdyba
Виленское окружное управление государственных имуществ Виленской губернии 1843-1862
1004
1 opis
98 ksiąg
Lietuvos stačiatikių vyskupystės mokyklų taryba
Литовский епархиальный училищный совет 1846-1939
1005
1 opis
193 księgi
Vilniaus mokyklų turto komisija
Виленская комиссия об училищных фундушах 1776-1863
1006
1 opis
407 ksiąg
Suvalkų gubernijos Suvalkų, Augustavo, Seinų apskričių žandarų valdyba
Жандармское управление Сувалкского, Августовского и Сейнского уездов Сувалкской губернии 1880-1916
1007
1 opis
241 ksiąg
Suvalkų gubernijos Vilkaviškio ir Kudirkos Naumiesčio (Vladislavovo) apskričių žandarų valdyba
Жандармское управление Волковышского и Владиславовского уездов Сувалкской губернии 1904-1916
1008
1 opis
483 księgi
Vilniaus evangelikų liuteronų kolegija
Виленская евангелико-лютеранская коллегия 1532-1932
1009
12 opisķw
15 066 ksiąg
Suvalkų gubernijos valdyba
Сувалкское губернское правление 1838-1918
1010
2 opisy
2814 ksiąg
Suvalkų gubernatoriaus kanceliarija
Канцелярия Сувалкского губернатора 1865-1918
1011
1 opis
143 księgi
Suvalkų apygardos teismo prokuroras
Прокурор Сувалкского окружного суда 1914-1916
1012
1 opis
53 księgi
Suvalkų gubernijos smulkaus kredito komitetas
Сувалкский губернский комитет по ksiągам мелкого кредита 1906-1914
1013
2 opisy
3574 księgi
Suvalkų gubernijos Suvalkų policmeisterio valdyba
Управление Сувалкского полицмейстера Сувалкской губернии 1864-1917
1014
3 opisy
312 ksiąg
Suvalkų gubernijos gminų valdybos
Гминные управления Сувалкской губернии 1795-1916
1015
1 opis
3 księgi
Suvalkų gubernijos 1-osios apygardos zemskinių viršininkų suvažiavimas
Съезд земских начальников 1-го округа Сувалкской губернии 1913-1914
1016
1 opis
1682 księgi
Suvalkų gubernijos karo prievolės komisija
Сувалкское губернское по воинской повинности присутствие 1874-1917
1017
6 opisķw
11906 ksiąg
Kauno-Suvalkų gubernijų akcizo valdyb
Ковенско-Сувалкское губернское акцизное управление 1861-1919
1018
1 opis
18 ksiąg
Suvalkų gubernijos viešosios globos taryba
Сувалкский губернский совет общественного призрения 1908-1918
1019
1 opis
38 ksiąg
Suvalkų gubernijos Augustavo apskrities valdyba
Августовское уездное управление Сувалкской губернии 1910-1918
1020
1 opis
143 księgi
Augustavo gubernijos Augustavo skyriaus karinio viršininko valdyba
Управление военного начальника Августовского отksiągа Августовской губернии 1861-1866
1021
1 opis
109 ksiąg
Suvalkų gubernijos Suvalkų apskrities valdyba
Сувалкское уездное управление Сувалкской губернии 1867-1917
1022
99 ksiąg Suvalkų gubernijos Suvalkų apskrities karo nuostolių įvertinimo komisija
Сувалкскaя уезднaя оценочная комиссия Сувалкской губернии 1914-1917
1025
1 opis
68 ksiąg
Korsakai
Личный фонд Корсаков 1597-1838
1026
2 opisy
98 ksiąg
Suvalkų gubernijos miestų taupomosios kasos
Городские сберегательные кассы Сувалкской губернии 1842-1918
1027
5 opisķw
346 ksiąg
Suvalkų gubernijos apskričių karo prievolės komisijos
Комиссия по воинскому присутствию уездов Сувалкской губернии 1883-1918
1028
1 opis
21 księga
Suvalkų gubernijos Kudirkos Naumiesčio (Vladislavovo) apskrities Šakių miesto magistratas
Магистрат города Шаки Владиславовского уезда Сувалкской губернии 1896-1918
1029
1 opis
299 ksiąg
Masalskiai
Личный фонд Масальских 1539-1845
1030
1 opis
2 księgi
Virbalio miesto magistratas
Вержболовский городовой магистрат 1911-1917
1031
1 opis
254 księgi
Varvara Aleksandrovna Puškina
Личный фонд Варвары Пушкиной 1860-1940
1034
3 opisy
203 księgi
Suvalkų gubernijos Vilkaviškio apskrities valdyba
Волковышское уездное управление Сувалкской губернии 1872-1918
1035
1 opis
120 ksiąg
Suvalkų gubernijos apskričių iždinės Уездные казначейства Сувалкской губернии:
Мариампольского, Сейнского, Волковышского и Владиславовского уездов 1899-1918
1036
1 opis
15 ksiąg
Suvalkų gubernijos Kalvarijos apskrities viešosios globos taryba
Кальварийский уездный совет общественного призрения Сувалкской губернии1911-1918
1038
1 opisy
35 ksiąg
Suvalkų gubernijos skolinamosios-taupomosios kasos
Ссудно-сберегательные кассы Сувалкской губернии 1907-1915
1039
1 opis
59 ksiąg
Kmitičiai
Личный фонд Кмитичей 1571-1746
1040
1 opis
305 ksiąg
Podbereskiai
Личный фонд Подбереских 1543-1869
1041
1 opis
44 księgi
Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Romos katalikų bažnyčia
Балберишский костел Св. Девы Марии 1821-1938 (Сейнское епископство)
1042
1 opis
27 ksiąg
Stakliškių Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Стаклишский костел Св. Троицы 1861-1936 (Пренайский район)
1043
1 opis
8 ksiąg
Birštono Šv. Antano Paduviečio Romos katalikų bažnyčia
Бирштонский костел Св. Антония Падуанского 1848-1936 (Пренайский район)
1044
1 opis
15 ksiąg
Nemajūnų (Nemaniūnų) Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus Romos katalikų bažnyčia
Немаюнский (Неманюнский) костел Св. Апостолом Петра и Павла 1827-1936 (Пренайский район)
1045
3 opisy
73 księgi
Augustavo gubernijos Kalvarijos miesto magistratas
Магистрат города Кальвария Кальварийского уезда Августовской губернии 1830-1918
1046
2 opisy
520 ksiąg
Suvalkų gubernijos Seinų apskrities valdyba
Сейнское уездное управление Сувалкской губернии 1869-1918
1047
2 opisy
28 ksiąg
Suvalkų gubernijos Marijampolės apskrities karinio viršininko valdyba
Управление Мариампольского уездного воинского начальника Сувалкской губернии 1882-1915
1048
1 opis
18 ksiąg
Suvalkų gubernijos Vladislavovo apskrities Vladislavovo (Kudirkos Naumiesčio) miesto magistratas
Магистрат города Владиславова Владиславовского уезда Сувалкской губернии 1904-1918
1049
1 opis
33 księgi
Jiezno Šv. Arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia Езненский приходской
костел Св. Архангела Михаила и Иоанна Крестителя 1774-1936 (Пренайский район)
1050
1 opis
46 ksiąg
Skriaudžių Šv. Lauryno Romos katalikų bažnyčia
Скряуджский костел Св. Лаврентия 1826-1939 (Пренайский район)
1051
1 opis
6 ksiąg
Suvalkų gubernijos Vilkaviškio apskrities Virbalio muitinė
Вержболовская таможня Волковышского уезда Сувалкской губернии 1875-1916
1052
1 opis
560 ksiąg
Suvalkų gubernijos valstiečių reikalų komisija
Сувалкское губернское по крестьянским ksiągам присутствие 1821-1918
1055
1 opis
48 ksiąg
Veiverių Šv. Liudviko Romos katalikų bažnyčia
Вейверский костел Св. Людвика 1863-1938 (Пренайский район)
1056
1 opis
14 ksiąg
Smilgių Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia
Смилгяйский костел Св. Георгия 1764-1927 (Паневежский район)
1057
1 opis
6 ksiąg
Suvalkų laikinoji propinacinė komisija
Сувалкская временная пропинационная комиссия 1898-1906
1058
1 opis
2 księgi
Suvalkų gubernijos Seinų apskrities Pokrovsko skyriaus vyresnysis sargybinis
Старший стражник Покровского участка Сейнского уезда Сувалкской губернии 1915
1059
1 opis
7 ksiąg
Geležių (Naujadvario) Šv. Juozapo Romos katalikų bažnyčia
Новодворский костел Св. Иосифа 1851-1921 (Паневежский район)
1060
1 opis
9 ksiąg
Upytės Šv. Karolio Baromiejaus Romos katalikų bažnyčia
Упитский римско-католический костел Св. Карла Боромея 1849-1938 (Паневежский район)
1061
1 opis
8 ksiąg
Suvalkų gubernijos Kalvarijos apskrities Alytaus skyriaus zemskinės sargybos viršininkas
Начальник земской стражи по Олитскому участку Кальварийского уезда 1910-1915
1064
1 opis
2 księgi
Lietuvos žemės kredito draugija
Литовское земское кредитное общество г. Вильна 1861
1065
1 opis
8 ksiąg
Suvalkų gubernijos valdybos patariamoji statybos komisija
Совещательное строительное присутствие Сувалкского губернского правления 1887-1914
1067
1 opis
4 księgi
Suvalkų gubernijos Vilkaviškio apskrities karinio viršininko valdyba
Управление Волковышского уездного воинского начальника Сувалкской губернии 1872-1916
1068
1 opis
145 ksiąg
Augustavo miesto magistratas
Магистрат города Августова Сувалкской губернии 1807-1917
1069
2 opisy
256 ksiąg
Suvalkų gubernijos Seinų apskrities valstiečių reikalų komisaras
Комиссар по крестьянским ksiągам Сейнского уезда 1867-1915
1070
1 opis
1070 ksiąg
Suvalkų miesto magistratas
Магистрат города Сувалки 1809-1915
1073
1 opis
1058 ksiąg
Augustavo gubernijos valdyba
Августовское губернское правление 1816-1877
1074
1 opis
28 ksiąg
Suvalkų gubernijos evakuotų įstaigų likvidacinė komisija
Комиссия по ликвидации эвакуированных учреждений Сувалкской губернии 1916-1918
1076
1 opis
8 ksiąg
Suvalkų gubernijos draugijų veiklos komisija
Сувалкское губернское по ksiągам об обществах присутствие 1913-1914
1077
1 opis
6 ksiąg
Suvalkų stačiatikių parapijų cerkvių globos draugija
Сувалкское православное церковно-приходское попечительство 1870-1916
1078
1 opis
1 księga
Stačiatikių cerkvės Kybartuose (Suvalkų gubernija) statybos komitetas
Комитет по устройству православной церкви в посаде Кибарты Сувалкской губернии 1868--1872
1079
1 opis
4 księgi
Suvalkų gubernijos liaudies blaivybės globos komitetas
Сувалкский губернский комитет попечительства о народной трезвости 1898-1912
1080
1 opis
6 ksiąg
Suvalkų gubernijos Suvalkų miesto gydymo policijos komitetas
Сувалкский городской врачебно-полицейский комитет Сувалкской губернии 1903-1908
1082
1 opis
1 księga
Augustavo gubernijos Suvalkų miesto karinis viršininkas
Военный начальник города Сувалки Августовской губернии 1864
1085
1 opis
6 ksiąg
Suvalkų gubernijos rinkimų į 1-ąją Valstybės dūmą komisija
Сувалкская губернская по ksiągам о выборах в 1-ую Государственную думу комиссия 1906
1087
1 opis
3 księgi
Suvalkų gubernijos Vilkaviškio apskrities rinkimų į 2-ąją Valstybės dūmą komisija
Волковышская уездная по ksiągам о выборах во II Государственную думу комиссия Сувалкской губернии 1906-1907
1088
1 opis
2 księgi
Suvalkų gubernijos Marijampolės apskrities rinkimų į 2-ąją Valstybės dūmą komisija
Мариампольская уездная по ksiągам о выборах во II Государственную думу комиссия Сувалкской губернии 1906-1907
1089
1 opis
12 ksiąg
Suvalkų gubernijos Kudirkos Naumiesčio (Vladislavovo) apskrities valstiečių reikalų komisaras
Комиссар по крестьянским ksiągам Владиславовского уезда 1873-1915
1092
1 opis
111 ksiąg
Suvalkų gubernijos girininkijos
Лесничества Сувалкской губернии 1824-1915
1093
1 opis
23 księgi
Augustavo civilinio gubernatoriaus kanceliarija
Канцелярия Аугустовского гражданского губернатора 1864-1867
1094
1 opis
22 księgi
Augustavo gubernijos bajorų vadovas
Аугустовский губернский предводитель дворянства 1838-1861
1097
1 opis
33 księgi
Polesės geležinkelio linijos valdyba
Управление Полесских железных дорог , г. Вильно 1884-1906
1098
1 opis
7 ksiąg
Suvalkų gubernijos teismo tardytojas
Судебный следователь Сувалкского окружного суда 1913-1915
1104
1 opis
3 księgi
Suvalkų gubernijos Marijampolės miesto ligoninė
Мариампольская городская больница Сувалкской губернии 1906-1913
1107
1 opis
9 ksiąg
Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies Romos katalikų bažnyčia
Вадокляйский костел Св. Сердца Иисуса 1848-1925 (Паневежский район)
1108
1 opis
38 ksiąg
Suvalkų gubernijos žydų bendruomenės
Еврейские общества Сувалкской губернии 1815-1939
1111
1 opis
5 ksiąg
Karsakiškio Nukryžiuotojo Jėzaus Romos katalikų bažnyčia
Карсакишский костел Распятого Иисуса 1860-1921 (Паневежский район)
1115
1 opis
3 księgi
Spirakių Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Спиракский костел Св. Троицы 1858-1907 (Паневежский район)
1116
1 opis
4 księgi
Šilų Švč. Jėzaus Vardo Romos katalikų bažnyčia
Шилский костел Имени Св. Иисуса 1856-1922 (Паневежский район)
1117
1 opis
12 ksiąg
Pašilės Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia
Пашилский костел Св. Георгия 1828-1921 (Кельмеский район)
1118
1 opis
1 księga
Ančiškio (Aukštadvario) Šv. Apaštalo Evangelisto Mato Romos katalikų bažnyčia
Анчишский (Высокодворский) костел 1861-1871  (Кедайняйский район)
1119
1 opis
5 ksiąg
Miežiškių Švč. Mergelės Marijos Romos katalikų bažnyčia
Межишский приходской костел Св. Девы Марии 1871-1919 (Паневежский район)
1120
1 opis
16 ksiąg
Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo Romos katalikų bažnyčia
Шедувский приходской костел 1880-1926 (Радвилишский район)
1121
1 opis
13 ksiąg
Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Рамигальский костел Св. Иоанна Крестителя 1858-1928 (Паневежский район)
1122
1 opis
39 ksiąg
Krakių Šv. Apaštalo Evangelisto Mato Romos katalikų bažnyčia
Кракский костел Св. Апостола Евангелиста Матвея 1619-1925 (Кедайняйский район)
1123
1 opis
9 ksiąg
Šačių Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Шачский костел Св. Иоанна Крестителя 1870-1922 (Скуодайский район)
1125
1 opis
21 ksiąg
Skaistgirio Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia
Скайсгирский костел Св. Георгия 1782-1929 (Ионишский район)
1126
5 opisķw
2538 ksiąg
Valstiečių žemės banko Kauno skyrius
Ковенское отksiągение Крестьянского поземельного банка 1865-1918
1127
1 opis
3 księgi
Suvalkų gubernijos Seinų apskrities 2-osios apygardos gminos teismas
Гминный суд 2-го округа Сейнского уезда Сувалкской губернии 1910-1915
1128
1 opis
5 ksiąg
Suvalkų iždo valdyba
Сувалкское казенное управление 1863-1872
1129
1 opis
2 księgi
Suvalkų gubernijos Marijampolės apskrities rinkimų į 3-ąją Valstybės dūmą komisija
Мариампольская уездная по ksiągам о выборах в 3-ю Государственную думу комиссия Сувалкской губернии 1907
1130
1 opis
1 księga
Suvalkų gubernijos kalėjimas
Сувалкская губернская тюрьма 1896
1133
1 opis
3 księgi
Suvalkų miesto zemskinės sargybos viršininkas
Начальник земской стражи города Сувалки 1867-1879
1134
1 opis
5 ksiąg
Vilniaus gubernijos Vilniaus apskrities karo prievolės komisija
Виленское уездное по Воинской повинности присутствие 1875-1912
1135
24 opisy
9810 ksiąg
Vilniaus mokslo bičiulių draugija
Виленское общество любителей наук 1364-1942
1140
1 opis
3 księgi
Augustavo gubernijos civilinio tribunolo ipotekos skyriaus likvidacinės komisijos agentas
Агент ликвидационной комиссии ипотечного отksiągа гражданского трибунала Августовской губернии 1866
1141
1 opis
1 księga
Suvalkų gubernijos Marijampolės apskrities rinkimų į 4-ąją Valstybės dūmą komisija
Мариампольская уездная по ksiągам о выборах в 4-ую Государсевенную думу комиссия 1912
1177
1 opis
6898 ksiąg
Oginskiai
Личный фонд Огинских 1447-1915
1178
1 opis
424 księgi
Vilniaus Švč. Trejybės stačiatikių vienuolynas
Виленский Свято-Троицкий православный монастырь 1507-1917
1179
1 opis
102 księgi
Vilniaus Šv. Nikolajaus stačiatikių cerkvė
Виленская Св. Николаевская православная церковь 1833-1918
1180
1 opis
17 ksiąg
Suvalkų apygardos teismo notarinis archyvas
Нотариальный архив Сувалкского окружного суда 1856-1911
1181
1 opis
4 księgi
Žarėnų (Latvelių) Šv. Mikalojaus Romos katalikų bažnyčia
Жаренский (Латвяльский) приходской костел 1806-1910 (Шяуляйский район)
1182
1 opis
21 ksiąg
Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Куршенский костел Св. Иоанна Крестителя 1835-1927 (Шяуляйский район)
1184
1 opis
9 ksiąg
Pašušvio Visų Šventųjų Romos katalikų bažnyčia
Пашушвский костел Всех Святых 1802-1921 (Радвилишский район)
1185
1 opis
10 ksiąg
Šiaulėnų Šv. Onos Romos katalikų bažnyčia
Шяуленский костел Св. Анны 1849-1921 (Радвилишский район)
1186
1 opis
6 ksiąg
Vosiliškio Šv. Juozapo Romos katalikų bažnyčia
Восилишский костел Св. Иосифа 1835-1921 (Расейняйский район)
1187
1 opis
7 ksiąg
Raudėnų Šv. Apaštalo Baltramiejaus Romos katalikų bažnyčia
Рауденский костел Св. Апостола Варфаламея 1835-1903 (Шяуляйский район)
1188
1 opis
41 ksiąg
Kurtuvėnų Šv. Apaštalo Jokūbo Romos katalikų bažnyčia
Куртувенский костел Св. Апостола Якова 1775-1936 (Шяуляйский район)
1189
1 opis
8 ksiąg
Lauksodžio Šv. Aloyzo Romos katalikų bažnyčia
Лауксоджиский костел Св. Алоизия 1835-1920 (Пакруойский район)
1191
1 opis
45 ksiąg
Naujosios Žagarės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia
Новожагарский костел Св. Апостолов Петра и Павла 1622-1921 (сейчас Ионишский район)
1194
1 opis
16 ksiąg
Senosios Žagarės Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus Romos katalikų bažnyčia
Старожагарский костел Св. Апостолов Петра и Павла 1811-1935 (сейчас Ионишский район)
1195
1 opis
62 księgi
Vimbarai ir Talmantai
Личный фонд Вимбаров и Талмантов 1490-1861
1196
1 opis
92 księgi
Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia
Ионишкский костел Вознесения Св. Девы Марии 1599-1939 (сейчас Ионишский район)
1197
1 opis
275 ksiąg
Trakų miesto rotušė
Трокская городская ратуша 1838-1866
1198
1 opis
35 ksiąg
Kriukų Šv. Lauryno Romos katalikų bažnyčia
Крюкский костел Св. Лаврентия 1763-1940 (сейчас Ионишский район)
1199
1 opis
54 księgi
Vilniaus miesto taryba
Виленская городская управа 1716-1829
1200
1 opis
27 ksiąg
Vilniaus apskrities 1-ojo skyriaus zemskinis viršininkas
Земский начальник первого участка Виленского уезда (центр в Вильне) 1911-1915
1201
1 opis
6 ksiąg
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities 2-ojo skyriaus zemskinis viršininkas
Земский начальник второго участка Трокского уезда (центр в Ляндварово) 1910-1915
1202
1 opis
4 księgi
Vilniaus gubernijos Švenčionių apskrities 1-ojo skyriaus zemskinis viršininkas
Земский начальник первого участка Свенцянского уезда (центр в Свенцянах) 1910-1912
1203
1 opis
153 księgi
Vilniaus gubernijos Švenčionių apskrities 7-ojo skyriaus zemskinis viršininkas
Земский начальник седьмого участка Свенцянского уезда (центр в Вишнёве) 1908-1915
1204
1 opis
13 ksiąg
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities 4-ojo skyriaus zemskinis viršininkas
Земский начальник четвертого участка Трокского уезда (центр в Олите) 1903-1915
1205
1 opis
135 ksiąg
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities 3-ojo skyriaus zemskinis viršininkas
Земский начальник третьего участка Трокского уезда (центр в Оранах) 1905-1915
1206
1 opis
87 ksiąg
Pirmoji Vilniaus atskira karo nuostolių įvertinimo komisija
Первая Виленская особая оценочная комиссия 1915-1918
1207
1 opis
102 księgi
Vilniaus Skaisčiausios Dievo Motinos Ėmimo į Dangų stačiatikių soboras
Виленский Пречистенский православный собор 1866-1923
1208
1 opis
299 ksiąg
Vilniaus Šv. Nikolajaus stačiatikių soboras
Виленский Николаевский православный кафедральный собор 1841-1918
1209
1 opis
28 ksiąg
Vilniaus gubernijos pribuvėjų mokykla
Виленская губернская повивальная школа 1865-1894
1210
1 opis
137 ksiąg
Eugenijus Šerešilovas Личный фонд Евгения Шерешилова 1828-1914
(Православный священнослужитель, монах)
1211
1 opis
82 księgi
Vilniaus apygardos prabavimo įstaiga
Виленская окружная пробирная палата 1821-1864
1212
1 opis
33 księgi
Vilniaus apskrities teismo patikėtinis
Виленский уездный стряпчий 1862-1867
1213
2 opisy
419 ksiąg
Suvalkų gubernijos Vilkaviškio apskrities valstiečių reikalų komisaras
Комиссар по крестьянским ksiągам Волковышского уезда Сувалкской губернии 1864-1917
1214
1 opis
1 księga
Vilniaus Didžiosios Kunigaikštienės Marijos aukštoji mergaičių mokykla
Виленское Мариинское высшее женское училище, состоящего под покровительством Великой Княгини Марии Павловны 1911-1912
1215
1 opis
102 księgi
Vilniaus žydų bendruomenės valdyba
Правление Виленской еврейской общины 1912-1917
1216
1 opis
72 księgi
Vilniaus konkursų valdyba
Виленское конкурсное управление 1861-1893
1218
1 opis
700 ksiąg
Evangelikų liuteronų bažnyčios
Евангелическо- лютеранские церкви 1633-1941
1219
1 opis
915 ksiąg
Lietuvos vyriausioji valdyba Верховное правление Литвы 1572-1830
1220
1 opis
6 ksiąg
Rusijos gyvūnų globos draugijos Rietavo skyrius
Ретовский отksiąg Российского общества покровительства животным 1873-1889
1221
3 opisy
802 księgi
Lietuvos valstybės istorijos archyvas
Литовский государственный исторический архив 1957-1997
1222
1 opis
11 ksiąg
Vilniaus gubernijos kalėjimų statybos komitetas
Виленский тюремно-строительный комитет по постройке зданий для тюрем 1901-1906
1226
2 opisy
2411 ksiąg
Kauno gubernijos žydų bendruomenės
Раввинат Ковенской губернии 1822-1940
1227
3 opisy
1089 ksiąg
Kauno gubernijos žandarų valdyba
Ковенское губернское жандармское управление 1868-1917
1228
1 opis
3 księgi
Vilniaus gubernijos Vilniaus apskrities 2-osios apylinkės taikos tarpininkas
Мировой посредник 2-го участка Виленского уезда Виленской губернии 1872-1896
1229
1 opis
12 ksiąg
Suvalkų gubernijos Marijampolės ir Vladislavovo (Kudirkos Naumiesčio) apskričių zemskinės sargybos viršininkas
Начальник земской стражи Мариампольского и Владиславовского уездов Сувалкской губернии 1903-1914
1231
1 opis
50 ksiąg
Varšuvos pašto-telegrafo apygarda
Варшавский почтово-телеграфный округ 1815-1887
1232
1 opis
32 księgi
Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti centro komitetas
Центральный комитет Литовского общества по оказанию помощи пострадавшим от войны 1915-1921
1233
1 opis
26 ksiąg
Gardino gubernijos Gardino apskrities Druskininkų miesto supaprastinta visuomeninė valdyba
Друскеникское городское упрощенное общественное управление Гродненского уезда Гродненской губернии 1907-1917
1234
1 opis
21 ksiąg
Druskininkų girininkija
Друскеникское лесничество 1908-1915
1235
1 opis
467 ksiąg
Vilniaus gubernijos apskričių žemės ežių apeliaciniai teismai
Межевые апелляционные суды уездов Виленской губернии 1789-1858
1236
28 opisķw
2033 księgi
Suvalkų gubernijos civilinės būklės aktų ir metrikų knygų kolekcija
Коллекция метрических книг Сувалкской губернии 1746-1940
1237
1 opis
91 ksiąg
Suvalkų gubernijos miškų apsaugos komitetas
Сувалкский губернский лесоохранный комитет 1898-1916
1238
1 opis
76 ksiąg
Kauno gubernijos Raseinių apskrities Tytuvėnų dvaro valdyba
Имения Цитовяны Россиенского уезда Ковенской губернии 1549-1880
1239
1 opis
260 ksiąg
Lomžos, Plocko ir Suvalkų gubernijų akcizinių rinkliavų valdyba
Управление акцизными сборами Ломжинской, Плоцкой и Сувалкской губерний 1895-1914
1240
1 opis
259 ksiąg
Vilniaus cenzūros komitetas
Виленский цензурный комитет 1801-1865
1241
1 opis
133 księgi
Vilniaus vidaus cenzūros atskirojo cenzoriaus kanceliarija
Канцелярия Виленского отksiągьного цензора по внутренней цензуре 1865-1907
1242
1 opis
137 ksiąg
Vilniaus užsienio cenzūros atskirojo cenzoriaus kanceliarija
Канцелярия Виленского отksiągьного цензора по иностранной цензуре 1865-1906
1243
2 opisy
323 księgi
Kauno gubernijos Panevėžio miesto valdyba
Поневежская городская управа 1868-1918
1244
1 opis
72 księgi
Kauno gubernijos Panevėžio miesto dūma
Поневежская городская дума 1868-1914
1245
2 opisy
200 ksiąg
Kauno apygardos teismo notarinis archyvas
Нотариальный архив Ковенского окружного суда 1842-1939
1247
2 opisy
347 ksiąg
Vilniaus pašto-telegrafo apygardos kontoros ir skyriai
Конторы и отksiągы Виленского почтово-телеграфного округа 1886-1918
1248
2 opisy
2810 ksiąg
Laikinasis karo lauko auditoriatas prie Vilniaus karinės apygardos kariuomenės štabo
Временный полевой аудиториат при штабе командующего войсками Виленского военного округа 1863-1911
1249
1 opis
57 ksiąg
Kauno gubernijos Raseinių apskrities karinis viršininkas
Военный начальник Россиенского уезда 1861-1881
1250
2 opisy
840 ksiąg
Kauno gubernijos Šiaulių apskrities karinis viršininkas
Военный начальник Шавельского уезда 1853-1868
1251
1 opis
166 ksiąg
Kauno gubernijos Telšių apskrities karinis viršininkas
Военный начальник Тельшевского уезда 1863-1870
1252
1 opis
242 księgi
Kauno gubernijos Ukmergės apskrities karinis viršininkas
Военный начальник Вилкомирского уезда 1863-18768
1253
1 opis
234 księgi
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities karinis viršininkas
Военный начальник Трокского уезда 1863-1870
1254
1 opis
17 ksiąg
Vilniaus miesto laikrodininkų cechas
Ремесленный цех часовщиков города Вильно 1809-1893
1255
1 opis
18 ksiąg
Vilniaus gubernijos karinio viršininko valdyba
Управление Виленского губернского воинского начальника 1865-1866
1256
1 opis
154 księgi
Gardino gubernijos Baltstogės (Bialystoko) apskrities karinis viršininkas
Военный начальник Белостокского уезда Гродненской губернии 1863-1867
1257
1 opis
122 księgi
Gardino gubernijos Bielsko apskrities karinis viršininkas
Военный начальник Бельского уезда Гродненской губернии 1862-1867
1258
1 opis
19 ksiąg
Gardino gubernijos Sokulkos apskrities karinis viršininkas
Военный начальник Сокольского уезда Гродненской губернии 1863-1865
1259
1 opis
11 ksiąg
Vilniaus miesto skulptorių-auksintojų cechas
Ремесленный цех скульпторов-позолотчиков города Вильно 1852-1893
1260
1 opis
5 ksiąg
Vilniaus miesto tymininkų cechas
Ремесленный цех сафьянщиков города Вильно 1770-1891
1261
1 opis
18 ksiąg
Vilniaus miesto balnių cechas
Ремесленный цех сеksiągьщиков города Вильно 1783-1893
1262
1 opis
195 ksiąg
Kauno gubernijos iždo rūma
Ковенская казенная палата 1843-1916
1263
4 opisy
6 ksiąg
Netradicinių tikybų Lietuvoje bendruomenių dokumentų kolekcija
Коллекция документов общин нетрадиционных вероисповеданий 1902-1940 (метрические книги)
1264
1 opis
209 ksiąg
J.Montvilos labdaros ir visuomeninių įstaigų centrinis sekretoriatas
Центральный секретариат благотворительных и общественных учреждений под предводительством И.С.Монтвиллы 1893-1917
1265
1 opis
39 ksiąg
Vilniaus gubernijos Švenčionių apskrities karinis viršininkas
Военный начальник Свенцянского уезда 1863-1867
1266
1 opis
208 ksiąg
Gardino gubernijos apskričių policijos valdybos
Полицейские управления уездов Гродненской губернии 1861-1872
1267
1 opis
16 ksiąg
Gardino gubernijos 1863 m. sukilimo dalyvių politinių bylų karinės-tardymo komisijos Военно-следстиенные
комиссии по политическим ksiągам Гродненской губернии для разбора ksiąg об участниках восстания 1863 года 1863-1864
1268
1 opis
75 ksiąg
Politinių kalinių Vilniaus tardymo komisija
Следственная комиссия по политическим ksiągам 1846-1857
1269
1 opis
30 ksiąg
Vilniaus slaptų draugijų tardymo komisijos
Следственная комиссия Виленских тайных обществ 1833-1841
1270
1 opis
30 ksiąg
Irenėjaus Oginskio veiklos tyrimo komisija
Следственная комиссия по ksiągам графа Иренея Огинского 1841
1272
1 opis
20 ksiąg
Kauno gubernijos Ukmergės ir Panevėžio apskričių kariuomenės vado valdyba
Управление командующего войсками Вилкомирского и Паневежского уездов Ковенской губернии 1864
1273
2 opisy
114 ksiąg
Kauno gubernijos Šiaulių apskrities kalėjimas
Шавельская уездная тюрма Ковенской губернии 1907-1917
1274
1 opis
613 ksiąg
Paiždininkio Mykolo Kleofo ir etmono Mykolo Kazimiero Oginskių skolų ir turto nagrinėjimo komisijos
Комиссии исследования долгов и имущества Михаила Клеафаса и Михаила Казимира Огинских 1500-1838
1275
1 opis
741 księga
Belazarai
Личный фонд Белозоров 1500-1881
1276
3 opisy
2150 ksiąg
Pliateria
Личный фонд Плятеров 1501-1905
1277
2 opisy
314 ksiąg
Vasilčikovai
Личный фонд Васильчиковых 1840-1902
1278
1 opis
644 księgi
Koideliai
Личный фонд Коиksiągей 1737-1912
1279
2 opisy
254 księgi
Kosakovskiai
Личный фонд Коссаковских 1537-1905
1280
2 opisy
3355 ksiąg
Radvilos
Личный фонд Радзивиллов 1416-1939
1281
1 opis
394 księgi
Gorskiai
Личный фонд Горских 1544-1941
1282
12 opisķw
13594 księgi
Dokumentų kolekcija
Коллекция документов 1489-1936
1283
1 opis
34 księgi
Čapskiai
Личный фонд Чапских 1734-1919
1285
1 opis
1002 księgi
Šaniavskiai
Личный фонд Шанявских 1550-1819
1286
1 opis
1 księga
Vilniaus gubernijos cerkvių statybos komisija
Виленское губернское церковно-строительное присутствие 1874-1886
1287
1 opis
19 ksiąg
Tverės darbininkų ir kareivių deputatų tarybos evakuotų įstaigų likvidacinė komisija
Ликвидационная комиссия Тверского совета рабочих и солдатских депутатов по ликвидации эвакуированных учреждений 1918
1288
1 opis
88 ksiąg
Kostromos gubernijos vykdomojo komiteto evakuotų įstaigų ypatingoji likvidacinė komisija
Особая ликвидационная комиссия при Костромском губисполкоме по ликвидации эвакуированных учреждений 1918
1289
1 opis
8 ksiąg
Lietuvos reikalų komisariato likvidacinis skyrius
Ликвидационный отksiąg комиссариата по литовским ksiągам в Москве 1918-1919
1290
1 opis
8 ksiąg
Kalugos darbininkų ir kareivių deputatų tarybos evakuotų įstaigų likvidacinė komisija
Ликвидационная комиссия Калужского совета рабочих и солдатских депутатов по ликвидации эвакуированных учреждений 1918
1291
1 opis
189 ksiąg
Šuazeliai-Gufje
Личный фонд Шуазель-Гуфье 1501-1889
1292
1 opis
323 księgi
Sapiegos
Личный фонд Сапегов 1524-1830
1293
1 opis
50 ksiąg
Vilniaus realinė mokykla
Виленское реальное училище 1863-1915
1294
1 opis
206 ksiąg
Panevėžio pijorų vienuolynas
Паневежский монастырь пиоров 1501-1828
1295
1 opis
1774 księgi
Kauno gubernijos liustracinė komisija
Ковенская губернская люстрационная комиссия 1861-1875
1296
2 opisy
27 ksiąg
Biržų miestiečių valdyba
Биржайская мещанская управа 1854-1918
1297
1 opis
45 ksiąg
Obelių Šv. Onos Romos katalikų bažnyčia
Обельский костел Св. Анны 1651-1921(сейчас Рокишский район)
1298
1 opis
18 ksiąg
Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo Romos katalikų bažnyčia
Александравельский костел Св. Франтишка 1789-1919 (сейчас Рокишский район)
1299
1 opis
17 ksiąg
Onuškio Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia
Онушский костел Св. Архангела Михаила 1685-1920(сейчас Рокишский район)
1300
1 opis
1 księga
Žiobiškio Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia
Жиобишский костел Св. Архангела Михаила 1867-1898(сейчас Рокишский район)
1301
1 opis
20 ksiąg
Kamajų Šv. Kazimiero Romos katalikų bažnyčia
Камайский костел Св. Казимира 1827-1940(сейчас Рокишский район)
1302
1 opis
16 ksiąg
Kriaunų Dievo Apvaizdos Romos katalikų bažnyčia
Кряунайский костел Божия Провидения 1827-1920(сейчас Рокишский район)
1303
1 opis
4 księgi
Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Кветкайский костел Св. Иоанна Крестителя 1848-1893(сейчас Биржайский район)
1304
1 opis
11 ksiągа
Aknystos Šv. Ignoto Romos katalikų bažnyčia
Акнитский костел Св. Игнатия 1791-1897 филиал Рокишского прихода(сейчас Екабпильский район, Латвия)
1305
1 opis
11 ksiąg
Panemunio Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Панемунский костел Св. Троицы 1836-1919(сейчас Рокишский район)
1306
1 opis
34 księgi
Pandėlio Švč. Mergelės Marijos Vardo Romos katalikų bažnyčia
Панksiągьский костел Имени Св. Девы Марии 1801-1941(сейчас Рокишский район)
1307
1 opis
19 ksiąg
Rokiškio Šv. Apaštalo Evangelisto Mato Romos katalikų bažnyčia
Рокишский костел Св. Апостола Евангелиста Матвея 1848-1920(сейчас Рокишский район)
1308
1 opis
8 ksiąg
Suvainiškio Šv. Apaštalo Jokūbo Romos katalikų bažnyčia
Сувайнишский костел Св. Апостола Якова 1848-1939(сейчас Рокишский район)
1309
1 opis
7 ksiąg
Salų Šv. Kryžiaus Romos katalikų bažnyčia
Салский костел Св. Креста 1851-1921(сейчас Рокишский район)
1310
1 opis
29 ksiąg
Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) Romos katalikų bažnyčia
Скапишский костел Св. Гиацинта (Яцка) 1679-1920(сейчас Купишский район)
1311
1 opisy
2 księgi
Čedasų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia
Чедасский костел Св. Петра и Павла 1848-1883 (сейчас Рокишский район)
1312
1 opis
5 ksiąg
Jūžintų Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia
Южинтский костел Св. Апостола Михаила 1848-1914(сейчас Рокишский район)
1313
1 opis
10 ksiąg
Bobriškio sentikių bendruomenė
Бобришское старообрядческая община 1853-1940(сейчас Рокишский район)
1314
1 opis
11 ksiąg
Maneivų (Manejevkos) sentikių bendruomenė Маневская старообрядческая община 1880-1940
(сейчас Рокишский район)
1315
1 opis
13 ksiąg
Mikalavo sentikių bendruomenė
Михайловская старообрядческая община 1870-1939
1316
1 opis
25 ksiąg
Sipailiškių sentikių bendruomenė
Сипалишская старообрядческая община 1839-1940(сейчас Рокишский район)
1317
1 opis
55 ksiąg
Gelvonų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Romos katalikų bažnyčia
Гелвонский костел Явления Св. Девы Марии 1699-1940(сейчас Ширвинтский район)
1318
1 opis
28 ksiąg
Čiobiškio Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Чебишский костел Св. Иоанна Крестителя 1848-1942(сейчас Ширвинтский район)
1319
1 opis
23 księgi
Tabariškių Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia
Табаришский костел Св. Архангела Михаила 1807-1933(сейчас Шальчининкский район)
1320
1 opis
16 ksiąg
Troškūnų Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Трошкунский костел Св. Троицы 1711-1933(сейчас Аникщяйский район)
1321
1 opis
38 ksiąg
Šakynos Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia
Шакинский костел Св. Архангела Михаила 1691-1953(сейчас Шяуляйский район)
1322
1 opis
44 księgi
Biržų evangelikų reformatų bažnyčia
Биржайская евангелико- реформатская церковь 1723-1940(сейчас Биржайский район)
1323
1 opis
6 ksiąg
Butrimonių Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia
Бутримонский Св. Архангела Михаила костел 1883-1910 (сейчас Шальчининкский район)
1324
1 opis
20 ksiąg
Eišiškių Kristaus Karaliaus Žengimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia Эйшишский костёл Вступления
на небо Короля Христа 1827-1903 сейчас Шальчининкский район)
1325
1 opis
2 księgi
Vilniaus gubernijos alkoholinių gėrimų pardavimo kontrolės komitetas
Виленский губернский комитет для наблюдения за правильной продажей горячительных напитков 1847
1326
1 opis
1 księga
Suvalkų gubernijos Suvalkų apskrities karinio viršininko valdyba
Управление Сувалкского уездного воинского начальника 1905-1908
1327
1 opis
2 księgi
Balingrado Dievo Apvaizdos Romos katalikų bažnyčia
Балинградский костел Божьего промысла 1838-1855(сейчас Швенченский район)
1328
1 opis
3 księgi
Linkmenų Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Линкменский костел Св. Троицы 1848-1922(сейчас Игналинский район)
1329
1 opis
49 ksiąg
Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos Romos katalikų bažnyčia
Ново-Даугелишский костел Св. Иоахима и Анны 1706-1921(сейчас Игналинский район)
1330
1 opis
23 księgi
Palūšės Šv. Juozapo Romos katalikų bažnyčia
Палушский костел Св. Иосифа 1800-1920(сейчас Игналинский район)
1331
1 opis
29 ksiąg
Vidiškių (Przyjazn) Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Romos katalikų bažnyčia
Видишкий (Пшиязнский) костел Явления Св. Девы Марии 1845-1922(сейчас Игналинский район)
1332
1 opis
35 ksiąg
Tverečiaus Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Тверечский костел Св. Троицы 1755-1921(сейчас Игналинский район)
1333
1 opis
14 ksiąg
Alizavos Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Ализавский костел Св. Иоанна Крестителя 1827-1941(сейчас Купишский район)
1334
1 opis
12 ksiąg
Antašavos Šv. Hiacinto (Jackaus) Romos katalikų bažnyčia
Анташавский костел Св. Гиацинта (Яцка) 1849-1940 (сейчас Купишский район)
1335
1 opis
9 ksiąg
Biržų Šv. Arkangelo Michailo stačiatikių cerkvė
Биржанская православная церковь Св. Архангела Михаила 1872-1940(сейчас Биржайский район)
1336
1 opis
8 ksiąg
Biržų Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Биржаский костел Св. Иоанна Крестителя 1855-1894(сейчас Биржайский район)
1337
1 opis
13 ksiąg
Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia
Вабальнинкский костел Вознесения Св. Девы Марии 1699-1894(сейчас Биржайский район)
1338
1 opis
8 ksiąg
Kupreliškio Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia
Купрелишский костел Св. Архангела Михаила 1785-1894(сейчас Биржайский район)
1339
1 opis
5 ksiąg
Papilio Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos Romos katalikų bažnyčia
Папильский костел Св. Девы Марии 1848-1882(сейчас Биржайский район)
1340
1 opis
22 księgi
Pabiržės Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Пабиржанский костел Св. Троицы 1854-1940(сейчас Биржайский район)
1341
1 opis
4 księgi
Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų bažnyčia
Немунелио-Радвилишская евангелико-реформаторская церковь 1864-1929(сейчас Биржайский район)
1342
1 opis
16 ksiąg
Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio Romos katalikų bažnyčia
Саламестский костел Св. Антония Падуветиса 1797-19140(сейчас Купишский район)
1343
1 opis
27 ksiąg
Skapiškio kolekcija
Коллекция Скапишок 1585-1832
1344
1 opis
2 księgi
Magidai Маггиды (фамильный фонд) 1808-1941 (Пинхас бен Иуда Лейб Магид (1747 - 1823) - раввин и проповедник,
Штейншнейзер Гилель Ноах Магид (1829 - 1903) - генеалог и библиограф, Давид Гилелевич Магид (1862 - 1941) - писатель, художник)
1345
1 opis
31 ksiąg
Rubcovas Nikolajus Ivanovičius
Личный фонд Рубцова Николая Ивановича 1861-1909
1346
1 opis
44 księgi
Garliavos Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Гарлявский костел Св. Троицы 1821-1950(сейчас Каунасский район)
1347
1 opis
29 ksiąg
Babtų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia
Бабтайский костел Св. Апостолов Петра и Павла 1827-1940 (сейчас Каунасский район)
1348
1 opis
26 ksiąg
Vilkijos Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia
Вилькийский костел Св. Георгии 1854-1940(сейчас Каунасский район)
1349
1 opis
33 ksiąg
Vandžiogalos Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Ванджагольский костел Св. Троицы 1699-1940(сейчас Каунасский район)
1350
1 opis
22 księgi
Karmėlavos Šv. Onos Romos katalikų bažnyčia
Кармелавский костел Св. Анны 1848-1947(сейчас Каунасский район)
1351
1 opis
14 ksiąg
Lapių Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Лапский Св. Иоанна Крестителя костел 1869-1940(сейчас Каунасский район)
1352
1 opisy
17 ksiąg
Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus Romos katalikų bažnyčia
Паневежюкский костел Распятия Христова 1807-1940(сейчас Каунасский район)
1353
1 opis
17 ksiąg
Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės Romos katalikų bažnyčia
Раудондварский (Raudondvario) костел Св. Младенца Иисуса Терезы 1853-1940(сейчас Каунасский район)
1354
1 opis
26 ksiąg
Čekiškės Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Чекишский костел Св. Троицы 1849-1940(сейчас Каунасский район)
1355
1 opis
12 ksiąg
Viešintų Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia
Вешинтский костел Св. Архангела Михаила 1787-1925(сейчас Аникщяйский район)
1356
1 opis
28 ksiąg
Kupiškio Kristaus Žengimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia
Купишский костел Воскресения Христа 1846-1950
1357
1 opis
31 ksiąg
Palėvenės Šv. Domininko Romos katalikų bažnyčia
Палевенский костел Св. Доминика 1681-1940(сейчас Купишский район)
1358
1 opis
22 księgi
Leliūnų Šv. Juozapo Romos katalikų bažnyčia
Лелюнский костел Св. Иосифа 1794-1941(сейчас Утянский район)
1359
1 opis
32 księgi
Subačiaus Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Субачский костел Св. Троицы 1697-1940(сейчас Купишский район)
1360
1 opis
30 ksiąg
Dieveniškių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės Romos katalikų bažnyčia
Девенишский костел Св. Девы Марии 1691-1924(сейчас Шальчининкский район)
1361
1 opis
34 ksiąg
Šaukoto Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Шаукотский костел Св. Троицы 1807-1940(сейчас Радвилишский район)
1362
2 opisy
26 ksiąg
Metelių Kristaus Atsimainymo Romos katalikų bažnyčia
Метельский костел Преображения Христа 1857-1953(сейчас Лаздийский район)
1363
1 opis
1 księga
Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos Romos katalikų bažnyčia
Дукштский костел Св. Станислава Костки 1919-1938(сейчас Игналинский район)
1364
1 opis
50 ksiąg
Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės Romos katalikų bažnyčia
Сейрийский костел Св. Девы Марии Шкаплерной 1826-1938(сейчас Лаздийский район)
1365
1 opis
12 ksiąg
Ufos 106-ojo pėstininkų pulko Šv. Dmitrijaus Solunskiečio stačiatikių cerkvė
Церковь Св. Дмитрия Солунского - 106-ого пехотного Уфимского полка 1866-1910
1366
1 opis
228 ksiąg
Rekašiaus kolekcija
Коллекция Рекашюса 1579-1914
1367
1 opis
3 księgi
Kriklinių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Romos katalikų bažnyčia
Криклинский костел Явления Св. Девы Марии 1868-1921(сейчас Пасвальский район)
1368
1 opis
18 ksiąg
Krinčino Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia
Кринчинский костел Св. Апостолов Петра и Павла 1834-1940(сейчас Пасвальский район)
1369
1 opis
16 ksiąg
Kurklių Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia
Куркляйский костел Св. Георгия 1776-1921(сейчас Аникщяйский район)
1370
1 opis
4 księgi
Vaškų (Konstantinavo) Šv. Juozapo Romos katalikų bažnyčia
Вашкяйский (Константинавский) костел Св. Иосифа 1881-1921(сейчас Пасвальский район)
1371
1 opis
18 ksiąg
Anykščių Šv. Apaštalo Evangelisto Mato Romos katalikų bažnyčia
Аникщайский костел Св. Апостола Евангелиста Матвея 1859-1926
1372
1 opis
19 ksiąg
Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės Romos katalikų bažnyčia
Пумпенский костел Св. Девы Марии Шкаплерной 1848-1925(сейчас Пасвальский район)
1373
1 opis
16 ksiąg
Pušaloto Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia
Пушалотский костел Св. Апостолов Петра и Павла 1849-1931(сейчас Пасвальский район)
1374
1 opis
31 księga
Paežerių sentikių bendruomenė
Поезерская старообрядческая община 1843-1926(сейчас Аникщяйский район)
1375
1 opis
26 ksiąg
Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia
Роговский костел Вознесения Св. Девы Марии 1697-1940(сейчас Паневежский район)
1376
13 ksiąg Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia
Сведасайский костел Св. Архангела Михаила 1829-1926(сейчас Аникщяйский район)
1377
1 opis
12 ksiąg
Traupio Šv. Onos Romos katalikų bažnyčia
Траупенский костел Св. Анны 1837-1921(сейчас Аникщяйский район)
1378
1 opis
8 ksiąg
Švobiškio evangelikų reformatų bažnyčia
Швобишское евангелистско-реформатское общество 1800-1929
1379
1 opis
11 ksiąg
Joniškėlio Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Ионишкельский костел Св. Троицы 1866-1927(сейчас Пасвальский район)
1380
1 opis
14 ksiąg
Akmenės Šv. Onos Romos katalikų bažnyčia
Акмянский костел Св. Анны 1849-1936
1381
1 opis
10 ksiąg
Kruopių Šv. Onos Romos katalikų bažnyčia
Круопский костел Св. Анны 1785-1940(сейчас Акмянский район)
1382
1 opis
30 ksiąg
Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Векшняйский костел Св. Иоанна Крестителя 1817-1927(сейчас Акмянский район)
1383
1 opis
23 księgi
Viekšnių Šv. Sergejaus Radonežiečio stačiatikių cerkvė
Векшнянская православная церковь во имя преподобного Сергия Радонежского 1867-1939(Шяуляйский у.)
1384
1 opis
1 księga
Kauno gubernijos Telšių apskrities policijos valdyba
Тельшевское уездное полицейского управления Ковенской губернии 1909-1910
1385
1 opis
80 ksiąg
Žemėlapių kolekcija
Коллекция карт 1842-1935
1386
1 opis
396 ksiąg
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities žandarų valdyba
Трокское уездное жандармское управление Виленской губернии 1845-1889
1387
3 opisy
149 ksiąg
Laiškų kolekcija
Коллекция писем 1635-1915
1388
1 opis
4 księgi
Želvos Šv. Ignaco Lojolos Romos katalikų bažnyčia
Желвский костел Св. Игнатия Лойлы 1881-1936(сейчас Укмергский район)
1389
1 opis
2 księgi
Deltuvos Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Ksiągтувский костел Св. Троицы 1873-1898(сейчас Укмергский район)
1390
1 opis
2 księgi
Pašilės (Vaitkuškio) Šv. Barboros Romos katalikų bažnyčia
Пашилский (Вайткушский) костел Св. Барбары 1872-1903(сейчас Укмерге)
1391
1 opis
3 księgi
Veprių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės Romos katalikų bažnyčia
Вепряйский (Упницко-Вепровский) Св. Девы Марии костел 1880-1902(сейчас Укмергский район)
1392
1 opis
6 ksiąg
Ukmergės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia
Вилкомирский костел Св. Апостолов Петра и Павла 1859-1899
1393
1 opis
8 ksiąg
Pabaisko Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Пабайский костел Св. Троицы 1808-1921(сейчас Укмергский район)
1394
1 opis
9 ksiąg
Siesikų Šv. Apaštalo Baltramiejaus Romos katalikų bažnyčia
Сесикский костел Св. Апостола Варфаломея 1824-1904(сейчас Укмергский район)
1395
1 opis
11 ksiąg
Ukmergės Kristaus Prisikėlimo stačiatikių koplyčia
Вилкомирская Воскресенская православная часовня 1889-1939
1396
1 opis
10 ksiąg
Ukmergės sentikių bendruomenė
Вилкомирская старообрядческая община 1874-1940
1397
1 opis
19 ksiąg
Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo Romos katalikų bažnyčia
Виленский костел Обретения Св. Креста (Кальварийский) 1865-1940
1398
1 opis
13 ksiąg
Sužionių Šv. Felikso Valua Romos katalikų bažnyčia
Суженский костел Св. Феликса Валуа 1880-1920(сейчас Вильнюсский район)
1399
1 opis
28 ksiąg
Buivydžių Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia
Буйвидский костел Св. Георгия 1786-1922 (сейчас Вильнюсский район)
1400
1 opis
41 ksiąg
Nemenčinės Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia
Неменчинский костел Св. Архангела Михаила 1802-1 половина 20 века(сейчас Вильнюсский район)
1401
1 opis
68 ksiąg
Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Лаваришский костел Св. Иоанна Крестителя 1730-1922(сейчас Вильнюсский район)
1402
1 opis
20 ksiąg
Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia
Велюонский костел Вознесения Св. Девы Марии 1849-1933(сейчас Юрбаркский район)
1403
1 opis
8 ksiąg
Girdžių Šv. Marijos Magdalietės Romos katalikų bažnyčia
Гирджский костел Св. Марии Магдалены 1861-1921(сейчас Юрбаркский район)
1404
1 opis
13 ksiąg
Jurbarko Viešpaties Atsimainymo stačiatikių cerkvė
Юрбургская православная церковь в честь Преображения Господня (Преображенская) 1882-1940
1405
1 opis
28 ksiąg
Skirsnemunės Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia
Скирснемунский приходской костел 1824-1933(сейчас Юрбаркский район)
1406
1 opis
19 ksiąg
Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Середжский костел Св. Иоанна Крестителя 1849-1935(сейчас Юрбаркский район)
1407
1 opis
22 księgi
Jurbarko Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Юрбургский костел Св. Троицы 1828-1940
1408
1 opis
20 ksiąg
Lipniškių tarpininkavimo komisija
Липнишская посредническая комиссия 1858-1889
1409
1 opis
83 księgi
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tvarkomosios komisijos
Распорядительные комиссии ВКЛ 1790-1794
1410
1 opis
30 ksiąg
Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Пакруойский костел Св. Иоанна Крестителя 1748-1939(сейчас Пакруойский район)
1411
2 opisy
80 ksiąg
Lygumų Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Лигумский костел Св. Троицы 1711-1955(сейчас Пакруойский район)
1412
1 opis
20 ksiąg
Klovainių Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Хлавойнский костел Св. Троицы 1792-1921(сейчас Пакруойский район)
1413
1 opis
12 ksiąg
Stačiūnų Šv. Lauryno Romos katalikų bažnyčia
Стачунский костел Св. Лаврентия 1780-1921(сейчас Пакруойский район)
1414
1 opis
5 ksiąg
Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės Romos katalikų bažnyčia
Линкувский костел Св. Девы Марии Шкаплерной 1881-1921(сейчас Пакруойский район)
1415
1 opis
11 ksiąg
Pašvitinio Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Пашвитинский костел Св. Троицы 1866-1920(сейчас Пакруойский район)
1416
1 opis
9 ksiąg
Žeimelio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia
Жеймельский костел Св. Апостолов Петра и Павла 1868-1920(сейчас Пакруойский район)
1417
1 opis
97 ksiąg
Klaipėdos krašto ipotekos knygų kolekcija
Коллекция ипотечных книг и актов Клайпедского края 1744-1944
1418
1 opis
17 ksiąg
Dubingių Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia
Дубингский костел Св. Георгия 1859-1936 (сейчас Молетайский район)
1419
1 opis
19 ksiąg
Videniškių Šv. Lauryno Romos katalikų bažnyčia
Видзинишский костел Св. Лаврентия 1848-1936 (сейчас Кедайняйский район)
1420
1 opis
5 ksiąg
Apytalaukio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia
Опитолокский костел Св. Апостолов Петра и Павла 1865-1921 (сейчас Кедайняйский район)
1421
1 opis
4 księgi
Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo Romos katalikų bažnyčia
Швентибровский костел Преображения Христа 1859-1921 (сейчас Кедайняйский район)
1422
1 opis
3 księgi
Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Romos katalikų bažnyčia
Пабяржский костел 1862-1920 (сейчас Кедайняйский район)
1423
1 opis
20 ksiąg
Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus Romos katalikų bažnyčia
Сурвилишский костел Распятия Иисуса 1781-1920 (сейчас Кедайняйский район)
1424
1 opis
30 ksiąg
Kėdainių Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia
Кейданский костел Св. Георгия 1752-1921
1425
1 opis
8 ksiąg
Truskavos Šventosios Dvasios Romos katalikų bažnyčia
Трусковский костел Святого Духа 1848-1921(сейчас Кедайняйский район)
1426
1 opis
17 ksiąg
Labūnavos Dievo Apvaizdos Romos katalikų bažnyčia
Лабуновский костел Божьего Промысла 1783-1921(сейчас Кедайняйский район)
1427
1 opis
10 ksiąg
Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) Romos katalikų bažnyčia
Ковенский костел Св. Креста (Кармелитов) 1884-1917
1428
1 opis
40 ksiąg
Kauno Švč. Trejybės (Seminarijos) Romos katalikų bažnyčia
Ковенский костел Св. Троицы (Семинарский) 1861-1917
1429
1 opis
19 ksiąg
Kauno Prisikėlimo stačiatikių cerkvė
Ковенская православная церковь в честь Воскресения Христова (Воскресенская) 1883-1940
1430
1 opis
6 ksiąg
Kužių Švč. Mergelės Marijos Gimimo Romos katalikų bažnyčia
Кужский костел Рождения Св. Девы Марии 1860-1920 (сейчас Шяуляйский район)
1431
1 opis
18 ksiąg
Gruzdžių Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Грузджский костел Св. Троицы 1848-1928 (сейчас Шяуляйский район)
1432
1 opis
18 ksiąg
Pakapės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia
Пакопский костел Вознесения Св. Девы Марии 1828-1940 (сейчас Шяуляйский район)
1433
1 opis
2 księgi
Šiupylių Šv. Aloyzo Romos katalikų bažnyčia
Шюпильский костел Св. Алоизия 1850-1930 (сейчас Шяуляйский район)
1434
2 opisy
52 księgi
Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo Romos katalikų bažnyčia
Верхне-Панемунский костел Имени Св. Девы Марии 1771-1938 (сейчас Каунас)
1435
1 opis
1 księga
Vilniaus antroji tarpusavio kredito draugija
Второе Виленское общество взаимного кредита 1915
1436
1 opis
14 ksiąg
Butrimonių Išganytojo Romos katalikų bažnyčia
Бутримонский костел Спасителя 1867-1936 (сейчас Алитусский район)
1437
1 opis
17 ksiąg
Alovės Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Аловский костел Св. Троицы 1806-1826, 1871-1936 (сейчас Алитусский район)
1438
1 opis
11 ksiąg
Rumbonių Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Румбонский костел Св. Троицы 1871-1938 (сейчас Алитусский район)
1439
1 opis
15 ksiąg
Miroslavo Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Мирославский костел Св. Троицы 1835-1940 (сейчас Алитусский район)
1440
1 opis
14 ksiąg
Nemunaičio Švč. Mergelės Marijos Gimimo Romos katalikų bažnyčia
Немунайчский костел Рождения Св. Девы Марии 1869-1936 (сейчас Алитусский район)
1441
1 opis
24 księgi
Daugų Dievo Apvaizdos Romos katalikų bažnyčia
Дауговский костел Божьего Промысла 1882-1936 (сейчас Алитусский район)
1442
1 opis
18 ksiąg
Punios Šv. Apaštalo Jokūbo Romos katalikų bažnyčia
Пуньский филиальный костел Св. Апостола Якова Меречского деканата 1870-1936 (сейчас Алитусский район)
1443
1 opis
8 ksiąg
Krokialaukio Kristaus Atsimainymo Romos katalikų bažnyčia
Крокялаукский (Krokialaukio) костел Преображения Христа 1878-1938 (сейчас Алитусский район)
1444
1 opis
19 ksiąg
Alytaus (II) Šv. Angelų Sargų Romos katalikų bažnyčia
Алитуский (II) костел Св. Ангелов Хранителей 1871-1940 (Левый берег Нямунаса)
1445
1 opis
22 księgi
Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia
Пивашюнский костел Вознесения Св. Девы Марии 1864-1936 (сейчас Алитусский район)
1446
1 opis
12 księgi
Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia
Симнский костел Вознесения Св. Девы Марии 1872-1938 (сейчас Алитусский район)
1447
1 opis
25 ksiąg
Vilniaus gubernijos Trakų miesto teisėjas
Городской судья города Троки Виленской губернии 1912-1915
1448
1 opis
22 księgi
Molėtų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia
Малятский костел Св. Апостолов Петра и Павла 1860-1936
1449
1 opis
19 ksiąg
Inturkės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia
Интуркский костел Вознесения Св. Девы Марии 1862-1936 (сейчас Молетский район)
1450
1 opis
33 księgi
Giedraičių Šv. Baltramiejaus Romos katalikų bažnyčia
Гедрайчский костел Св. Варфоломея 1834-1936 (сейчас Молетский район)
1451
1 opis
9 ksiąg
Laižuvos Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Лайжувский костел Св. Троицы 1849-1928 (сейчас Мажейкяйский район)
1452
1 opis
5 ksiąg
Žemalės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai Romos katalikų bažnyčia
Жемальский костел Явления Господа Св. Деве Марии 1835-1920 (сейчас Мажейкяйский район)
1453
1 opis
43 księgi
Tirkšlių Kristaus Karaliaus Romos katalikų bažnyčia
Тиркшльский костел Короля Христа 1660-1928 (сейчас Мажейкяйский район)
1454
1 opis
13 ksiąg
Pikelių Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Пикельский костел Св. Троицы 1835-1922 (сейчас Мажейкяйский район)
1455
1 opis
50 ksiąg
Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia
Сядский костел Вознесения Св. Девы Марии 1641-1926 (сейчас Мажейкяйский район)
1456
1 opis
109 ksiąg
Panevėžio našlaičių teismas
Поневежский сиротский суд 1888-1915
1457
1 opis
85 ksiąg
Liucijono Uzemblos kolekcija
Коллекция Люциана Уземблы 1776-1917
1458
1 opis
11 ksiąg
Daukšių Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia
Даукшский костел Св. Георгия 1849-1940 (сейчас Мариампольский район)
1459
1 opis
48 ksiąg
Gudelių Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės Romos katalikų bažnyčia
Гуksiągьский костел Св. Девы Марии Шкаплерной 1872-1939 (сейчас Мариампольский район)
1460
1 opis
40 ksiąg
Plutiškių Šv. Juozapo Romos katalikų bažnyčia
Плутишский костел Св. Иосифа 1881-1938 (сейчас Мариампольский район)
1461
1 opis
48 ksiąg
Igliaukos Šv. Kazimiero Romos katalikų bažnyčia
Игляукский костел Св. Казимира 1876-1938 (сейчас Мариампольский район)
1462
1 opis
49 ksiąg
Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo Mažoji Bazilika
Мариампольский Кафедральный Собор Св. Архангела Михаила 1837-1938
1463
1 opis
57 ksiąg
Šunskų Šv. Marijos Magdalietės Romos katalikų bažnyčia
Шунский костел Св. Марии Магдалены 1818-1938 (сейчас Мариампольский район)
1464
1 opis
24 księgi
Višakio Rūdos Šv. Vyskupo Stanislovo Romos katalikų bažnyčia
Вишакё-Рудский костел Св. Епископа Станислава 1874-1939 (сейчас Мариампольский район)
1465
1 opis
3 księgi
Kalvarijos Šv. Agafono stačiatikių cerkvė
Кальварийская Свято-Агафоновская православная церковь 1889-1914
1466
1 opis
20 ksiąg
Liolių Šv. Apaštalų Simono ir Judo Tado Romos katalikų bažnyčia
Лёльский костел Св. Апостолов Симона и Иуды Фаддея 1787-1918 (сейчас Кельмеский район)
1467
2 opisy
35 ksiąg
Marijampolės evangelikų-liuteronų bažnyčia
Мариампольская евангелико-лютеранская церковь 1838-1918
1468
1 opis
3 księgi
Pažaislio stačiatikių vyrų vienuolynas
Пожайский православный мужской монастырь 1858-1904
1469
1 opis
69 ksiąg
Politinio ir visuomeninio pobūdžio dokumentų kolekcija
Коллекция документов политического и общественного характера 1799-1926
1470
2 opisy
21 księga
Krosnos Šv. Apaštalo Evangelisto Mato Romos katalikų bažnyčia
Кроснский костел Св. Апостола Евангелиста Матвея 1806-1938 (сейчас Лаздийский район)
1471
1 opis
1 księga
Vilniaus katalikų dvasinė akademija
Виленская католическая духовная академия 1834
1472
1 opis
1 księga
Vilniaus labdaros draugija
Виленское благотворительное общество 1808-1811
1473
1 opis
20 ksiąg
Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus Romos katalikų bažnyčia
Неваренский приходской костел Распятия Иисуса 1761-1940 (сейчас Тельшяйский район)
1474
1 opis
60 ksiąg
Luokės Visų Šventųjų Romos katalikų bažnyčia
Луокский костел Всех Святых 1759-1940 (сейчас Тельшяйский район)
1475
1 opis
10 ksiąg
Kaunatavos Dievo Apvaizdos Romos katalikų bažnyčia
Каунатавский костел Божьего Промысла 1805-1940 (сейчас Тельшяйский район)
1476
1 opis
28 ksiąg
Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies Romos katalikų bažnyčia
Гадунавский костел Св. Сердца Иисуса 1785-1940 (сейчас Тельшяйский район)
1477
1 opis
22 księgi
Senųjų Varnių Šv. Aleksandro Romos katalikų bažnyčia
Староварнянский костел Св. Александра 1774-1941(сейчас Тельшяйский район)
1478
1 opis
14 ksiąg
Viešvėnų Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Вешвенский костел Св. Троицы 1849-1940 (сейчас Тельшяйский район)
1479
1 opis
33 ksiąg
Lieplaukės Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia
Леплаукский костел Св. Георгия 1765-1940 (сейчас Тельшяйский район)
1480
1 opis
77 ksiąg
Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra
Тельшевский Кафедральный собор Св. Антония Падуанского 1672-1940
1481
1 opis
7 ksiąg
Krasne Siolo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia
Красносельский костел Вознесения Св. Девы Марии Вилейского деканата 1835-1866 (Беларусь)
1482
1 opis
10 ksiąg
Pavandenės Šv. Onos Romos katalikų bažnyčia
Повандянский костел Св. Анны 1862-1940(сейчас Тельшяйский район)
1483
1 opis
61 księga
Telšių Šv. Nikolajaus stačiatikių cerkvė
Тельшевская православная церковь во имя Святителя Николая, архиепископа Мирликийского 1841-1939
1484
1 opis
10 ksiąg
Nerimdaičių Šv. Apaštalo Baltramiejaus Romos katalikų bažnyčia
Неримдайчский костел Св. Апостола Варфоломея 1871-1940 (сейчас Тельшяйский район)
1485
1 opis
18 ksiąg
Upynos Šv. Jono Labdario Romos katalikų bažnyčia
Упинский костел Св. Иоанна 1828-1940 (сейчас Тельшяйский район)
1486
1 opis
8 ksiąg
Naujųjų Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus Romos katalikų bažnyčia
Нововарняйский костел Св. Апостолов Петра и Павла 1849-1938
1487
1 opis
34 księgi
Nemakščių Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Немакшчский приходской костел Св. Троицы 1719-1927 (сейчас Расейняйский район)
1488
1 opis
11 ksiąg
Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Romos katalikų bažnyčia
Паграмонский костел Непорочного зачатия Св. Девы Марии 1802-1940 (сейчас Таурагский район)
1489
1 opis
2 księgi
Gaurės Šv. Mykolo Romos katalikų bažnyčia
Гауреский костел Св. Михаила 1868-1927 (сейчас Таурагский район)
1490
1 opis
35 ksiąg
Bagaslaviškio Šv. Kryžiaus Atradimo Romos katalikų bažnyčia
Багаславишский костел Обретения Св. Креста 1790-1936 (сейчас Ширвинтский район)
1491
1 opis
32 księgi
Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės Romos katalikų bažnyčia
Кернавский римско-католический костел Св. Девы Марии Шкаплерной 1785-1936
1492
1 opis
35 ksiąg
Musninkų Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Муснинкский приходской костел Св. Троицы 1711-1936 (сейчас Ширвинтский район)
1493
1 opis
52 księgi
Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia
Ширвинтский приходской костел Св. Архангела Михаила Гедрайчского деканата 1806-1940
1494
1 opis
8 ksiąg
Zibalų Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia
Зибалский костел Св. Георгия 1814-1936 (сейчас Ширвинтский район)
1495
1 opis
3 księgi
Šešuolėlių Švč. Mergelės Marijos, Visų malonių Tarpininkės, Romos katalikų bažnyčia
Шешёлельский костел Св. Девы Марии Посредницы Всех Благ 1836-1936 (сейчас Ширвинтский район)
1496
1 opis
10 ksiąg
Daugailių Šv. Antano Paduviečio Romos katalikų bažnyčia
Даугайляйский филиальный костел Св. Антония Падуанского 1848-1920 (сейчас Утянский район)
1497
1 opis
2 księgi
Pakalnių Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Пакальняйский филиальный костел Св. Троицы 1858-1892 (сейчас Утянский район)
1498
1 opis
3 księgi
Sudeikių Švč. Mergelės Marijos Romos katalikų bažnyčia
Судейкский приходской костел Св. Девы Марии 1857-1914 (сейчас Утянский район)
1499
1 opis
8 ksiąg
Utenos Kristaus Žengimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia
Утенский приходской костел Воскресения Христа 1864-1893
1500
1 opis
1 księga
Vyžuonų Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia
Вижуонский приходской костел Св. Георгия 1887-1896 (сейчас Утянский район)
1501
1 opis
5 ksiąg
Bukonių Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia Буконский приходской костел
 Св. Архангела Михаила Укмергского деканата 1848-1922 (сейчас Ионавский район)
1502
1 opis
6 ksiąg
Panoterių Šv. Kryžiaus Atradimo Romos katalikų bažnyčia Панотерский филиальный костел
 Нахождения Св. Креста Укмергского деканата 1827-1921 (сейчас Ионавский район)
1503
1 opis
7 ksiąg
Skarulių-Jonavos Šv. Onos Romos katalikų bažnyčia
Скаруле-Яновский приходской костел Св. Анны 1877-1921 (Скоруляй – пригород Ионавы)
1504
2 opisy
17 ksiąg
Užusalių Šv. Aleksandro Neviškio stačiatikių cerkvė
Ужусаляйская Александро-Невская церковь 1865-1939 (сейчас Ионавский район)
1505
1 opis
746 ksiąg
Veisenhofai
Личный фонд Вейсенгофов 1574-1918
1506
1 opis
9 ksiąg
Vilniaus žydų perkėlimo komitetas
Виленский комитет по переселению евреев 1808
1507
2 opisy
125 ksiąg
Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo Romos katalikų bažnyčia
Виленский костел Св. Апостолов Филиппа и Якова 1813-1940
1508
1 opis
36 ksiąg
Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Bernardino (Bernardinų) Romos katalikų bažnyčia
Виленский костел Св. Францишка и Бернардинов 1689-1940
1509
1 opis
56 ksiąg
Vilniaus Šv. Arkangelo Rapolo Romos katalikų bažnyčia
Виленский костел Св. Рафаила 1827-1940
1510
1 opis
21 ksiąg
Vilniaus Šventosios Dvasios (Domininkonų) Romos katalikų bažnyčia
Виленский костел Св. Духа (Доминиканский) 1831, 1844-1940
1511
1 opis
88 ksiąg
Vilniaus universiteto profesorių dokumentai
Документы профессоров Виленского университета 1738-1858
1512
1 opis
15 ksiąg
Darbėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus Romos katalikų bažnyčia Дарбенский приходской костел
 Св. Апостолов Петра и Павла 1873-1940 (сейчас Кретингский район)
1513
1 opis
16 ksiąg
Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia Картенский приходской
 костел Вознесения Св. Девы Марии 1875-1940 (сейчас Кретингский район)
1514
1 opis
8 ksiąg
Kalnalio Šv. Lauryno Romos katalikų bažnyčia Калнальский филиальный костел
 Св. Лаврентия 1851-1941 (сейчас Кретингский район)
1515
1 opis
10 ksiąg
Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko Romos katalikų bažnyčia Грушловкский филиальный костел
 Св. Иоанна Непомука 1868-1940 (сейчас Кретингский район)
1516
1 opis
21 ksiąg
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai Romos katalikų bažnyčia
Кретингский приходской костел Явления Господа Св. Деве Марии 1879-1940
1517
1 opis
32 księgi
Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia
Салантский приходской костел Вознесения Св. Девы Марии 1856-1940 (сейчас Кретингский район)
1518
1 opis
42 księgi
Šalčininkų Šv. Apaštalo Petro Romos katalikų bažnyčia
Шальчининкский приходской костел Св. Апостола Петра Радуньского деканата 1820-1922
1519
1 opis
21 księga
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanceliarija (Lietuvos Metrika)
Канцелярия Великого Княжества Литовского (Литовская Метрика)  1386-1794
1520
1 opis
15 ksiąg
Karklėnų Šv. Apaštalo Baltramiejaus Romos katalikų bažnyčia
Каркленский филиальный костел Св. Апостола Варфоломея 1800-1921 (сейчас Кельмеский район)
1521
1 opis
48 ksiąg
Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Romos katalikų bažnyčia
Кражский приходской костел 1656-1940 (сейчас Кельмеский район)
1522
1 opis
36 ksiąg
Tytuvėnų Angelų Švč. Mergelės Marijos Romos katalikų bažnyčia
Титувенский приходской костел 1616-1921(сейчас Кельмеский район)
1523
1 opis
21 ksiąg
Užvenčio Šv. Marijos Magdalietės Romos katalikų bažnyčia
Ужвентский приходской костел Св. Марии Магдалены 1849-1940 (сейчас Кельмеский район)
1524
1 opis
9 ksiąg
Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Вайговский приходской костел Св. Иоанна Крестителя 1849-1905 (сейчас Кельмеский район)
1525
1 opis
10 ksiąg
Kolainių Blagoveščensko stačiatikių cerkvė
Благовещенско-Хвалойнская православная церковь 1867-1939
1526
1 opis
14 ksiąg
Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Romos katalikų bažnyčia
Гринкишский (Grinkiškio) костел Посещения Св. Девы Марии 1857-1940 (сейчас Радвилишский район)
1527
1 opis
10 ksiąg
Sidabravo Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Щодробовский костел Св. Троицы 1849-1921 (сейчас Радвилишский район)
1528
1 opis
29 ksiąg
Pociūnėlių Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Пацунельский приходской костел Св. Иоанна Крестителя 1782-1940 (сейчас Радвилишский район)
1529
1 opis
46 ksiąg
Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo Romos katalikų bažnyčia
Радзивилишский костел Рождения Св. Девы Марии 1744-1926
1530
1 opis
5 ksiąg
Vainuto Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Вайнутский костел Св. Иоанна Крестителя 1872-1919(сейчас Шилутский район)
1531
1 opis
18 ksiąg
Naujamiesčio Šv. Apaštalo Evangelisto Mato Romos katalikų bažnyčia Новоместский приходской костел
 Св. Апостола Матвея Паневежского деканата 1857-1926 (сейчас Паневежский район)
1532
1 opis
16 ksiąg
Vilniaus departamento laikinoji administracinė komisija
Временная административная комиссия Виленского департамента 1812
1533
1 opis
5 ksiąg
Aleksandravo sentikių bendruomenė
Александровская старообрядческая община 1923-1938
1534
1 opis
5 ksiąg
Pašavės Romos katalikų bažnyčia
Пашавский костел Филиал Куртувенского костела 1769-1848 (сейчас Шяуляйский у.)
1535
1 opis
4 księgi
Rėkyvos Nukryžiuotojo Jėzaus Romos katalikų bažnyčia
Рекивский костел Распятого Иисуса 1828-1875 (сейчас г. Шяуляй)
1536
1 opis
561 księga
Berezvečės Dievo Motinos vardo antros klasės vyrų stačiatikių vienuolynas Березвецкий мужской православный
во имя Рождества Св. Богородицы 2-ого класса монастырь 1773-1874 (сейчас Глубокский район Витебская область Беларусь)
1537
1 opis
639 ksiąg
Lietuvos stačiatikių vyskupystės vikaras, Kauno vyskupas
Викарий Литовской православной епархии, епископ Ковенский 1843-1908
1538
2 opisy
53 księgi
Kretingos Šv. Vladimiro stačiatikių cerkvė
Кретингенская Свято-Владимировская православная церковь 1864-1914
1539
1 opis
330 ksiąg
Kauno ir Vilniaus gubernijų stačiatikių cerkvių inventorių kolekcija
Коллекция инвентарей православных церквей Ковенской и Виленской губерний 1843-1898
1540
1 opis
79 ksiąg
Kauno gubernijos savivaldybinių mokesčių ypatingoji komisija
Ковенское губернское особое о земских повинностях присутствие 1854-1875
1541
1 opis
158 ksiąg
Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia
Меркинский (Merkinės) костел Вознесения Св. Девы Марии 1604-1954
1545
1 opis
420 ksiąg
Marijampolės berniukų gimnazija
Мариампольская мужская гимназия 1889-1919
1547
1 opis
93 księgi
Ukmergės berniukų gimnazija
Вилкомирская городская мужская гимназия 1907-1917
1548
1 opis
29 ksiąg
Šiaulių mergaičių gimnazija
Шавельская женская гимназия 1898-1915
1549
1 opis
1508 ksiąg
Kauno gubernijos Ukmergės apskrities zemskinių viršininkų suvažiavimas
Уездный съезд земских начальников Вилкомирского уезда Ковенской губернии 1903-1918
1550
1 opis
145 ksiąg
Kauno gubernijos Ukmergės apskrities 1-ojo skyriaus zemskinis viršininkas
Земский начальник 1 участка Вилкомирского уезда Ковенской губернии 1904-1917
1551
1 opis
369 ksiąg
Kauno gubernijos Ukmergės apskrities 4-ojo skyriaus zemskinis viršininkas
Земский начальник 4 участка Вилкомирского уезда Ковенской губернии 1909-1917
1552
1 opis
318 ksiąg
Kauno gubernijos Ukmergės apskrities 5-ojo skyriaus zemskinis viršininkas
Земский начальник 5 участка Вилкомирского уезда Ковенской губернии 1903-1917
1553
1 opis
112 ksiąg
Kauno gubernijos Novoaleksandrovsko (Zarasų) apskrities 5-ojo skyriaus zemskinis viršininkas
Земский начальник 5-ого участка Новоалександровского уезда Ковенской губернии 1913-1915
1554
1 opis
107 ksiąg
Kauno gubernijos Novoaleksandrovsko (Zarasų) apskrities 7-ojo skyriaus zemskinis viršininkas
Земский начальник 7-ого участка Новоалександровского уезда Ковенской губернии 1913-1915
1557
1 opis
70 ksiąg
Kauno gubernijos Telšių apskrities zemskinių viršininkų suvažiavimas
Уездный съезд земских начальников Тельшевского уезда Ковенской губернии 1909-1917
1559
1 opis
634 księgi
Vilniaus gubernijos Švenčionių apskrities zemskinių viršininkų suvažiavimas
Уездный съезд земских начальников Свенцянского уезда Виленской губернии 1903-1917
1561
1 opis
516 ksiąg
Kauno gubernijos Novoaleksandrovsko (Zarasų) apskrities zemskinių viršininkų suvažiavimas
Уездный съезд земских начальников Новоалександровского уезда Ковенской губернии 1905-1915
1563
1 opis
3130 ksiąg
Kauno gubernijos Kauno apskrities zemskinių viršininkų suvažiavimas
Уездный съезд земских начальников Ковенского уезда Ковенской губернии 1904-1914
1564
1 opis
194 księgi
Kauno gubernijos valstiečių reikalų komisija
Ковенское губернское по крестьянским ksiągам присутствие 1861-1917
1565
1 opis
13 ksiąg
Suvalkų gubernijos Marijampolės apskrities valstiečių reikalų komisaras
Комиссар по крестьянским ksiągам Мариямпольского уездa Сувалкской губернии 1893-1915
1566
1 opis
14 ksiąg
Suvalkų gubernijos Kalvarijos apskrities valstiečių reikalų komisaras
Комиссар по крестьянским ksiągам Кальварийского уездa Сувалкской губернии 1892-1915
1567
1 opis
2862 księgi
Kauno gubernijos miestų reikalų komitetas
Комитет городских ksiąg Каунасской губернии 1876-1917
1568
1 opis
63 księgi
Valstiečių žemės banko Vilniaus-Kauno skyrius
Виленско-Ковенское отksiągение крестянского поземельного банка 1886-1908
1569
1 opis
17 ksiąg
Kauno jungtinis bankas
Ковенский соединенный банк 1911-1917
1571
1 opis
17 ksiąg
Varšuvos 4-osios apskrities stačiatikių bendruomenės pirmininkas
Благочинный церквей IV-ого Варшавского округа 1877-1914
1572
1 opis
5 ksiąg
Kaltanėnų Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios Romos katalikų bažnyčia
Калтаненский костел Ангельской Св. Девы Марии 1902-1920 (сейчас Швенченский район)
1573
1 opis
4 księgi
Žaiginio Šv. Antano Paduviečio Romos katalikų bažnyčia
Жайгинский костел Св. Антония Падуанского 1880-1920 (сейчас Расейняйский район)
1574
1 opis
19 ksiąg
Girkalnio Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia
Гиркальнский костел Св. Георгия 1816-1920 (сейчас Расейняйский район)
1575
1 opis
44 księgi
Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika
Шилувский костел Рождения Св. Девы Марии 1622-1921 (сейчас Расейнский район)
1576
1 opis
16 ksiąg
Lyduvėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus Romos katalikų bažnyčia
Лидувенский костел Св. Апостолов Петра и Павла 1828-1921 (сейчас Расейняйский район)
1577
1 opis
6 ksiąg
Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Буткишский римско-католический костел 1881-1940 (сейчас Рассейняйский район)
1578
1 opis
3 księgi
Kulvos Švč. Mergelės Marijos Romos katalikų bažnyčia
Кулвский костел Св. Девы Марии 1882-1921 (сейчас Ионавский район)
1579
1 opis
3 księgi
Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo Romos katalikų bažnyčia
Ионавский римско-католический костел 1887-1921
1580
1 opis
6 ksiąg
Bagotosios Šv. Antano Paduviečio Romos katalikų bažnyčia
Баготосский римско-католический костел 1911-1939 (сейчас Мариампольский район)
1581
1 opis
17 ksiąg
Sasnavos Švč. Mergelės Marijos Vardo Romos katalikų bažnyčia
Саснавский костел Имени Св. Девы Марии 1904-1940 (сейчас Мариампольский район)
1582
1 opis
6 ksiąg
Panevėžio apskrities komisija, sudaranti prisiekusiųjų sąrašus
Паневежская уездная комиссия по составлению списков присяжных заседателей 1883-1889
1583
1 opis
17 ksiąg
Rumšiškių Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia
Румшишский костел Св. Архангела Михаила 1697-1940 (сейчас Кайшядорский район)
1584
1 opis
1 księga
Kauno gubernijos Novoaleksandrovsko (Zarasų) apskrities zemskinis teismas
Новоалександровский уездный земский суд Ковенской губернии 1845-1851
1585
1 opis
27 ksiąg
Eigirdžių Dievo Apvaizdos Romos katalikų bažnyčia
Ейгирджский костел Господнего Промысла 1750-1940 (сейчас Тельшяйский район)
1586
1 opis
11 ksiąg
Viekšnalių (Beibelių) Švč. Mergelės Marijos Globos Romos katalikų bažnyčia
Векшнальский (Бейбельский) костел Опеки Св. Девы Марии 1911-1940 (сейчас Тельшяйский район)
1587
1 opis
10 ksiąg
Ubiškės Šv. Angelų Sargų Romos katalikų bažnyčia
Убишский костел Св. Ангелов Хранителей 1874-1940 (сейчас Тельшяйский район)
1588
1 opis
13 ksiąg
Янапольский (Виржувенский) костел Св. Архангела Михаила 1760-1932
(сейчас Тельшяйский район)
1589
1 opis
2 księgi
Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Пасвальский костел Св. Иоанна Крестителя 1898-1915
1590
1 opis
9 ksiąg
Kalesninkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Romos katalikų bažnyčia
Калеснинкский костел Непорочного зачатия Св. Девы Марии 1904-1922 (сейчас Шальчининкский район)
1591
1 opis
3 księgi
Dambavos Dievo Apvaizdos Romos katalikų bažnyčia
Дамбавский римско-католический костел 1849-1921 (сейчас Радвилишский район)
1592
1 opis
26 ksiąg
Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio Romos katalikų bažnyčia
Перлойский костел Св. Девы Марии и Св. Франтишка 1797-1937 (сейчас Варенский район)
1593
1 opis
31 księga
Židikų Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Жидикский костел Св. Иоана Крестителя 1673-1926 (сейчас Мажейкяйский район)
1594
1 opis
8 ksiąg
Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies Romos katalikų bažnyčia
Мажейкяйский костел Сердца Св. Иисуса 1905-1913
1595
1 opis
7 ksiąg
Renavo Šv. Izidoriaus Romos katalikų bažnyčia
Ренавский римско-католический костел 1849-1905 (сейчас Мажейкяйский район)
1596
1 opis
12 ksiąg
Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus Romos katalikų bažnyčia
Певенский костел Распятого Иисуса 1785-1921(сейчас Мажейкяйский район)
1604
1 opis
4026 ksiąg
Augustavo, Lomžos, Plocko ir Suvalkų gubernijų žemės planų kolekcija
Коллекция земельных планов Августовской, Ломжинской, Плоцкой и Сувалкской губерний 1815-1912
1605
1 opis
6 ksiąg
Žarėnų Šv. Vyskupo Stanislovo Romos katalikų bažnyčia
Жаренский костел Св. Епископа Станислава 1869-1940 (сейчас Тельшяйский район)
1606
1 opis
10 ksiąg
Pakražančio Švč. Mergelės Marijos Romos katalikų bažnyčia
Пакражанчский костел Св. Девы Марии 1809-1915 (сейчас Кельмеский район)
1614
1 opis
152 księgi
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities Žiežmarių valsčiaus teismas
Жижморский волостной суд Трокского уезда Ковенской губернии 1892-1915
1615
1 opis
1138 ksiąg
Suvalkų gubernijos Kalvarijos apskrities 4-osios apygardos gminos teismas
Гминный суд 4-ого округа Кальварийского уезда Сувалкской губернии 1876-1914
1616
1 opis
8 ksiąg
Muniškių Jėzaus Nukryžiuotojo Romos katalikų bažnyčia
Мунишкий (Muniškių) костел Иисуса 1888-1940 (сейчас Каунасский район)
1618
1 opis
10 ksiąg
Suvalkų gubernijos Vilkaviškio-Kudirkos Naumiesčio (Vladislavovo) skyriaus mokesčių inspektorius
Податный инспектор Волковышско-Владиславовского участка Сувалкской губернии 1914-1915
1619
1 opis
5 ksiąg
Suvalkų gubernijos Marijampolės skolinamosios-taupomosios draugijos taryba
Совет Мариямпольского приходского ссудно-сберегательного товарищества Сувалкской губернии 1909-1914
1620
1 opis
2 księgi
Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, Romos katalikų bažnyčia
Кайряйский костел Св. Девы Марии Освободительницы 1911-1921 (сейчас Шяуляйский район)
1621
2 opisy
235 ksiąg
Lietuvos valstybės istorijos archyvas
Литовский государственный исторический архив 1976-2004
1622
1 opis
12 ksiąg
Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos Romos katalikų bažnyčia
Капчамеский костел Божия Провидения 1803-1938 (сейчас Лаздияйский район)
1623
1 opis
27 ksiąg
Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia
Лепалингский костел Вознесения Св. Девы Марии 1662-1938 (сейчас Лаздияский район)
1624
1 opis
13 ksiąg
Šventežerio Švč. Mergelės Marijos Gimimo Romos katalikų bažnyčia
Швентежерский костел Рождения Св. Девы Марии 1825-1938 (сейчас Лаздияйский район)
1625
1 opis
2 księgi
Panevėžio Kazanės Dievo Motinos ikonos stačiatikių cerkvė
Поневежская православная церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери 1852-1939
1626
1 opis
1 księga
Baturino Romos katalikų bažnyčia
Батуринский (Baturino) филиальный костел Радошковичского костела Вилейского деканата 1864-1866
1627
1 opis
13 ksiąg
Rudaminos Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Рудаминский костел Св. Троицы 1826-1938 (сейчас Лаздияйский район)
1628
1 opis
5 ksiąg
Veisiejų Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia
Вейсейский костел Св. Георгия 1852-1938 (сейчас Лаздияйский район)
1629
1 opis
5 ksiąg
Veiverių mokytojų seminarija
Вейверская учительская семинария 1903-1913
1630
2 opisy
16 ksiąg
Suvalkų gubernijos apskričių pastatų draudimo nuo ugnies valdybos
Уездные управления страхования от пожара Сувалкской губернии 1873-1914
1631
1 opis
1 księga
Šaukėnų Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Шаукенский Св. Троицкий костел 1828-1834 (сейчас Кельменский район)
1632
1 opis
1 księga
Tryškių Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Тришкяйский Св. Троицкий костел 1821-1827 (сейчас в Тельшяйском районе)
1633
1 opis
1 księga
Kybartų muitinė
Таможня в местечке Кибарты
1892
1634
1 opis
11 ksiąg
Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies Romos katalikų bažnyčia
Удринский Св. Сердца Иисуса костел 1886-1938 (сейчас Алитусский район)
1635
1 opis
7 ksiąg
Vytėnų Saleziečių vienuolynas
Витенский монастырь Силезеток 1934-1946
1636
2 opisy
28 ksiąg
Marijampolės Švč. Trejybės stačiatikių cerkvė
Мариампольская православная Свято Троицкая церковь 1913-1961
1637
12 ksiąg Kampiškių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Romos katalikų bažnyčia
Кампишский (Kampiškių) костел Явления Девы Марии 1910-1940 (сейчас территория залита Каунасским морем)
1638
1 opis
17 ksiąg
Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies Romos katalikų bažnyčia
Пажерский Св. Сердца Иисуса костел 1910-1940 (сейчас Каунасский район)
1639
1 opis
5 ksiąg
Viduklės Šv. Kryžiaus Romos katalikų bažnyčia
Видуклевский Св. Крестовая костел 1878-1899(сейчас Расейняйский район)
1640
1 opis
16 ksiąg
Biržų evangelikų liuteronų bažnyčia
Биржайская евангелистско-лютеранская церковь 1723-1916
1641
1 opis
10 ksiąg
Anykščių vyrų liaudies mokykla
Народная мужское училище Аникщай 1912-1918
1642
1 opis
2 księgi
Stakių (Pamituvio) Šv. Antano Paduviečio Romos katalikų bažnyčia
Стакяйский (Памитувский) Св. Антона Падуветиса костел 1849-1874 (сейчас Юрбаркский район)
1643
1 opis
2 księgi
Maironių (Saudininkų) Švč. Mergelės Marijos Romos katalikų bažnyčia
Майронский (Саудининкский) Св. Девы Марии р-к костел 1802-1940 (сейчас Кельменский район)
1644
1 opis
28 ksiąg
Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia
Кельмеский (Kelmės) Вознесения Св. Девы Марии костел 1760-1929
1645
1 opis
35 ksiąg
Tauragnų Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia
Таурагнайский Св. Георгиевский костел 1802-1856 (сейчас Утенский район)
1646
1 opis
1 księga
Meškuičių Šv. Vyskupo Stanislovo Romos katalikų bažnyčia
Мешкуйчский Св. Епископа Станислава костел 1762-1789 (сейчас Шяуляйский район)
1647
1 opis
15 ksiąg
Vilniaus gubernijos Alytaus girininkija
Олитское лесничество Виленской губернии 1911-1915
1648
1 opis
19 ksiąg
Vilniaus gubernijos Trakų apskrities mokesčių inspektorius
Податный инспектор Трокского уезда Виленской губернии 1910-1915
1649
1 opis
7 ksiąg
Vilniaus gubernijos Vilniaus apskrities Joniškio miestelėnų valdyba
Янишская мещанская управа Виленского уезда Виленской губернии 1877-1885
1650
13 opisķw
4525 ksiąg
Panevėžio vyskupijos kurija
Паневежская епископская курия 1891-1944
1651
1 opis
1 księga
Vilniaus gubernijos Lydos apskrities Eišiškių miestelėnų valdyba
Эйшишская мещанская управа Лидского уезда Виленской губернии 1904
1652
1 opis
28 ksiąg
Vilniaus gubernijos Švenčionių apskrities mokesčių inspektorius
Податный инспектор Свенцянского уезда Виленской губернии 1904-1915
1653
1 opis
12 ksiąg
Debeikių Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Дебейкский костел Св. Иоанна Крестителя 1827-1926 (сейчас Аникщяйский район)
1654
1 opis
7 ksiąg
Andrioniškio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia
Андронишский костел 1845-1919 (сейчас Аникщяйский район)
1655
1 opis
1 księga
Šimonių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia
Шимонский костел Вознесения Св. Девы Марии 1882-1900 (сейчас Купишский район)
1656
1 opis
7 ksiąg
Barstyčių (Jagminapolio) Šv. Apaštalų Simono ir Judo Tado Romos katalikų bažnyčia
Барстичский (Ягминапольский) Св. Апостолов Симеона и Иуды костел 1792-1921 (сейчас Скуодасский район)
1657
1 opis
17 ksiąg
Šėtos Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Шетский костел Св. Троицы 1723-1931 (Сейчас Кедайняйский район)
1658
1 opis
8 ksiąg
Gasčiūnų Šv. Stanislovo Kostkos Romos katalikų bažnyčia
Гасчунский костел Св. Станислава Костки 1906-1940 (сейчас Ионишский деканат)
1659
1 opis
1 księga
Jokūbavo Švč. Mergelės Marijos Romos katalikų bažnyčia
Иокубавский костел Св. Девы Марии 1938-1953 (сейчас Кретингский район)
1660
1 opis
1 księga
Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo Romos katalikų bažnyčia
Розалимский костел Св. Девы Марии 1909 (сейчас Пакруойский район)
1661
1 opis
15 ksiąg
Platelių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus Romos katalikų bažnyčia
Платяльский Св. Апостолов Петра и Павла р-к костел 1729-1940 (сейчас Плунгский район)
1662
1 opis
1 księga
Skaudvilės Šv. Kryžiaus Romos katalikų bažnyčia
Скаудвильский костел Св. Креста 1881 (сейчас Таурагский район)
1663
1 opis
1 księga
Skiemonių Švč. Mergelės Marijos Romos katalikų bažnyčia
Скемонский (Skiemonių) филиальный костел Св. Девы Марии 1914 (сейчас Аникщяйский район)
1664
1 opis
1 księga
Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia
Шяуляйский костел Св. Апостолов Петра и Павла 1915-1917
1665
1 opis
10 ksiąg
Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo Romos katalikų bažnyčia
Швекшнянский приходской костел Св. Апостола Якоба 1652-1802 (сейчас Шилутский район)
1666
1 opis
48 ksiąg
Vilniaus Šv. Teresės-Aušros Vartų Romos katalikų bažnyčia
Виленский костел Св. Терезы-Святых Ворот 1844-1940
1667
1 opis
73 ksiąg
Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto Romos katalikų bažnyčia
Вильнюсский костел Св. Иоанна и Св. Апостола и Евангелиста Иоанна1611-1940
1668
1 opis
76 ksiąg
Vilniaus Visų Šventųjų Romos katalikų bažnyčia
Виленский костел Всех Святых 1831-1940
1669
1 opis
47 ksiąg
Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia
Виленский костел Св. Апостолов Петра и Павла 1804-1940
1670 1 opis
15 ksiąg
Lietuvos Vyriausiasis teismas
Литовский главный суд 1788-1801
1671 19 opisķw
8493 ksiąg
Kauno metropolijos kurija
Каунасская митрополитальная курия 1500-1945
1672 1 księga Alantos Šv. Apaštalo Jokūbo Romos katalikų bažnyčia
Овантский костел Св. Апостола Якова 1852 (сейчас Молетский район)
1673 13 ksiąg Prūsijos karalystės dokumentų kolekcija
Коллекция документов Прусского королевства 1854-1923
1674 1 opis
37 ksiąg
Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia
Паневежский костел Св. Апостолов Петра и Павла 1857-1927
1675 1 opis
11 ksiąg
Vilkaviškio vyskupijos kurija
Вилкавишская епископская курия 1907-1941
1676 1 opis
49 ksiąg
Kaišiadorių vyskupijos kurija
Кайшядорская епископская курия 1937-1940
1677 1 opis
1 księga
Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo Romos katalikų bažnyčia
Лавковский костел Обретения Св. Креста 1876-1889
1678 1 opis
5 ksiąg
Kėdainių Šv. Juozapo Romos katalikų bažnyčia
Кейданский костел Св. Иосифа 1835-1924
1679 1 opis
24 księgi
Nedzingės Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Недзингский костел Св. Троицы 1848-1936(сейчас Варенский район)
1680 1 opis
9 ksiąg
Žaslių Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia
Жасляйский Св. Георгия костел 1847-1936(сейчас Кайшядорский район)
1681 1 opis
5 ksiąg
Vilniaus Šv. Stepono Romos katalikų bažnyčia
Виленский костел Св. Степана 1725-1798
1682 1 opis
2 księgi
Rudaminos Švč. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos Romos katalikų bažnyčia
Рудоминский костел Св. Девы Марии 1793-1797(сейчас Вильнюсский район)
1683 1 opis
59 ksiąg
Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai Romos katalikų bažnyčia
Илакский костел Явления Св. Деве Марии Господа 1676-1940  (сейчас Скуодасский район)
1684 1 opis
19 ksiąg
Alytaus (I-ojo) Šv. Liudviko Romos katalikų bažnyčia
Алитусский (1) Св. Людвика костел 1816-1936
1685 1 opis
9 ksiąg
Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės Romos katalikų bažnyčia
Друскининкайский Св. Девы Марии костел 1881-1938
1686 1 opis
2 księgi
Akmens Nukryžiuotojo Jėzaus Romos katalikų bažnyčia
Акменский Хреста распятия костел 1919-1936 (сейчас Варенский район)
1687 1 opis
2 księgi
Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo Romos katalikų bažnyčia
Бейжонский Св. Криста костел 1923-1936 (сейчас Тракайский район)
1688 1 opis
4 księgi
Aukštadvario Kristaus Atsimainymo Romos katalikų bažnyčia
Аукштадварский костел 1915-1936 (сейчас Тракайский район)
1689 1 opis
2 księgi
Bijutiškio Šv. Onos Romos katalikų bažnyčia
Биютишский (Bijutiškio) Св. Анны р-к костел 1926-1936 (сейчас Молетский район)
1690 1 opis
4 księgi
Darsūniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia
Дарсунишский Вознесения Девы Марии костел 1915-1936 (сейчас Кайшядорский район)
1691 1 opis
4 księgi
Dusmenų Šv. Apaštalų Simono ir Judo Tado Romos katalikų bažnyčia
Дусменский Св. Апостолов Симона и Иуды р-к костел1914-1936 (сейчас Тракайский район)
1692 1 opis
4 księgi
Gegužinės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai Romos katalikų bažnyčia
Гегужинский костел Явления Господа Св. Деве Марии 1915-1936 (сейчас Кайшядорский район)
1693 1 opis
3 księgi
Gudžiūnų Švč. Jėzaus Širdies Romos katalikų bažnyčia
Гуджюнский костел Св. Сердца Иисуса 1910-1920 (сейчас Кедайняйский район)
1694 1 opis
6 ksiąg
Joniškio Šv. Apaštalo Jokūbo Romos katalikų bažnyčia
Ионишский костел Св. Апостола Якова 1915-1936
1695 1 opis
2 księgi
Kabelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia
Кабяльский костел Вознесения Св. Девы Марии 1915-1925 (сейчас Варенский район)
1696 1 opis
4 księgi
Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo Romos katalikų katedra
Кайшядорский кафедральный собор 1915-1936
1697 1 opis
4 księgi
Kalvių Šv. Antano Paduviečio Romos katalikų bažnyčia
Калвяйский костел Св. Антона Падуанского 1915-1936 (сейчас Кайшядорский район)
1698 1 opis
3 księgi
Kazitiškio Šv. Vyskupo Stanislovo Romos katalikų bažnyčia
Казитишский костел Св. Епископа Станислава 1906-1918 (сейчас Игналинский район)
1699 1 opis
4 księgi
Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos Romos katalikų bažnyčia
Казокишский Св. Девы Марии Победительницы р-к костел 1915-1936 (сейчас Тракайский район)
1700 1 opis
4 księgi
Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Romos katalikų bažnyčia
Кяуклюский костел Св. Девы Марии 1915-1936 (сейчас Ширвинтский район)
1701
1 opis
5 ksiąg
Aleksoto Šv. Kazimiero Romos katalikų bažnyčia
Алексотский римско-католический костел Св. Казимира 1922-1938 (сейчас часть г. Каунаса)
1702
1 opis
3 księgi
Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia
Алксненский римско-католический костел Вознесения Св. Девы Марии 1921-1938 (сейчас Вилкавишский район)
1703
1 opis
3 księgi
Alksninės Kristaus Atsimainymo Romos katalikų bažnyčia
Алкснинский римско-католический костел 1922-1938 (сейчас Вилкавишский район)
1704
1 opis
4 księgi
Alvito Šv. Onos Romos katalikų bažnyčia
Алвитский римско-католический костел Св. Анны 1922-1938(сейчас Вилкавишский район)
1705
1 opis
1 księga
Ąžuolų Būdos Šv. Antano Paduviečio Romos katalikų bažnyčia
Ажуоло Будский римско-католический костел Св. Антона Падуанского 1938 (сейчас Мариямпольский район)
1706
1 opis
4 księgi
Bartninkų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia
Бартнинкский римско-католический костел Св. Апостолов Петра и Павла 1922-1939 (сейчас Вилкавишский район)
1707
1 opis
3 księgi
Barzdų Kristaus Karaliaus Romos katalikų bažnyčia
Барздкий римско-католический костел Короля Христа 1922-1938 (сейчас Шакяйский район)
1708
1 opis
1 księga
Braziūkų Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo Romos katalikų bažnyčia
Бразюкский римско-католический костел 1936-1938 (сейчас Каунасский район)
1709
1 opis
3 księgi
Būdviečio Jėzaus Nazaretiečio Romos katalikų bažnyčia
Будвечский римско-католический костел Иисуса Назаретиса 1922-1938 (сейчас Лаздияйский район)
1710
1 opis
4 księgi
Didvyžių Šv. Popiežiaus Leono II Romos katalikų bažnyčia
Дидвижкий костел Св. Папы Леона II 1922-1940 (сейчас Вилкавишский район)
1711
1 opis
4 księgi
Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo Romos katalikų bažnyčia
Гелгаудишкий костел Возвышения Св. Креста 1922-1938 (сейчас Шакяйский район)
1712
1 opis
1 księga
Gerdašių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo Romos katalikų bažnyčia
Гердашкий костел Св. Девы Марии Непорочного Зачатия 1936-1939 (сейчас Лаздияйский район)
1713
1 opis
3 księgi
Gižų Šv. Antano Paduviečio Romos katalikų bažnyčia
Гижкий костел Св. Антония Падуанского 1922-1938 (сейчас Вилкавишский район)
1714
1 opis
4 księgi
Gražiškių Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia
Гражишкий костел Св. Архангела Михаила 1922-1938 (сейчас Вилкавишский район)
1715
1 opis
4 księgi
Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo Romos katalikų bažnyčia
Гришкабуджкий костел Преображения Христа 1922-1938 (сейчас Шакяйский район)

1716

1 opis
3 księgi
Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo Romos katalikų bažnyčia
Илгувский костел Нахождения Св. Креста 1921-1938 (сейчас Шакяйский район)
1717
1 opis
3 księgi
Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, Romos katalikų bažnyčia
Ишлаужский костел Св. Девы Марии Помощи христиан 1926-1938 (сейчас Пренайский район)
1718
1 opis
7 ksiąg
Kudirkos Naumiesčio (Vladislavovo) Šv. Kryžiaus Atradimo Romos katalikų bažnyčia
Кудиркос Науяместский (Владиславовский) р-к костел Нахождения Св. Креста 1922-1938 (сейчас Шакяйский район)
1719
1 opis
4 księgi
Kaimelio (Kidulių) Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia
Каймяльский (Кудульский) костел Св. Архангела Михаила 1922-1938 (сейчас Шакяйский район)
1720
1 opis
15 ksiąg
Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Vardo Romos katalikų bažnyčia
Кальварийский костел имени Св. Девы Марии 1918-1940 (сейчас Мариямпольский район)
1721
1 opis
4 księgi
Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies Romos katalikų bažnyčia
Казлу-Рудский костел Св. Сердца Иисуса 1922-1939 (сейчас Мариямпольский район)
1722
1 opis
6 ksiąg
Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo Romos katalikų bažnyčia
Кетурвалакский костел Рождения Св. Девы Марии 1905-1938 (сейчас Вилкавишский район)
1723
1 opis
11 ksiąg
Kybartų Eucharistinio Išganytojo Romos katalikų bažnyčia
Кибартайский (Kybartų) костел Евхаристии Освободителя 1922-1940 (сейчас Вилкавишского района)
1724
1 opis
2 księgi
Krikštonių Kristaus Karaliaus Romos katalikų bažnyčia
Крикштонский костел Короля Христа 1927-1938 (сейчас Лаздийский район)
1725
1 opis
4 księgi
Kučiūnų Šv. Kazimiero Romos katalikų bažnyčia
Кучунский костел Св. Казимира 1922-1939 (сейчас Лаздийский район)
1726
1 opis
4 księgi
Lankeliškių Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Ланкелишский костел Св. Троицы 1922-1938 (сейчас Вилкавишский район)
1727
1 opis
7 ksiąg
Lazdijų Šv. Onos Romos katalikų bažnyčia
Лаздийский костел Св. Анны 1922-1938
1728
1 opis
4 księgi
Lekėčių Šv. Kazimiero Romos katalikų bažnyčia
Лекечский костел Св. Казимира 1922-1938 (сейчас Шакяйский район)
1729
1 opis
6 ksiąg
Liškiavos Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Лишкявский костел Св. Троицы 1922-1939 (сейчас Варенский район)
1730
1 opis
6 ksiąg
Liubavo Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Любавский костел Св. Троицы 1915-1938 (сейчас Мариямпольский район)
1731
1 opis
8 ksiąg
Liudvinavo Šv. Liudviko Romos katalikų bažnyčia
Людвинавский костел Св. Людвика 1918-1938 (сейчас Мариямпольский район)
1732
1 opis
4 księgi
Lukšių Šv. Juozapo Romos katalikų bažnyčia
Лукшский костел Св. Иосифа 1922-1938 (сейчас Шакяйский район)
1733
1 opis
1 księga
Margininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės Romos katalikų bažnyčia
Маргининкский костел Пресвятой Девы Марии Шкаплерной 1924-1937 (сейчас Каунасский район)
1734
1 opis
1 księga
Naujosios Ūtos Šv. Vincento Pauliečio Romos katalikų bažnyčia
Ново-Утский костел Св. Викентия Паулинского 1923-1938 (сейчас Пренский район)
1735
1 opis
2 księgi
Paežerėlių-Žuklijų Šv. Angelų Sargų Romos katalikų bažnyčia
Паежерельско-Жуклийский костел Св. Ангелов Хранителей 1922-1938 (сейчас Шакяйский район)
1736
1 opis
6 ksiąg
Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Паевонский Св. Иоанна Крестителя 1922-1938 (сейчас Вилкавишский район)
1737
1 opis
6 ksiąg
Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia
Пакуонский костел Вознесения Св. Девы Мария 1922-1938 (сейчас Пренский район)
1738
1 opis
3 księgi
Paluobių Šv. Angelų Sargų Romos katalikų bažnyčia
Палуобский костел Св. Ангелов Хранителей 1922-1937 (сейчас Шакяйский район)
1739
1 opis
2 księgi
Patilčių Šv. Petro Išvadavimo Romos katalikų bažnyčia
Патилчский костел Освобождения Св. Петра 1920-1938 (сейчас Мариампольский район)
1740
1 opis
1 księga
Paveisininkų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės Romos katalikų bažnyčia
Павейсининкский Св. Младенца Иисуса Терезы 1938-1939 (сейчас Лаздийский район)
1741
1 opis
3 księgi
Pilviškių Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Пилвишский костел Св. Троицы 1923-1937 (сейчас Вилкавишский район)
1742
1 opis
4 księgi
Plokščių Švč. Mergelės Marijos Vardo Romos katalikų bažnyčia
Плокшчуйский костел имени Св. Девы Марии 1922-1938 (сейчас Шакяйский район)
1743
1 opis
9 ksiąg
Prienų Kristaus Apsireiškimo Romos katalikų bažnyčia
Пренский костел Явления Христа 1922-1938
1744
1 opis
2 księgi
Riečių Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Речский Св. Троицы костел 1924-1939 (сейчас Мариампольский район)
1745
1 opis
3 księgi
Sangrūdos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės Romos katalikų bažnyčia
Сангрудский костел Св. Младенца Иисуса Терезы 1925-1938 (сейчас Мариампольский район)
1746
1 opis
3 księgi
Santaikos Kristaus Karaliaus Romos katalikų bažnyčia
Сантайкский костел Короля Христа 1928-1938 (сейчас Алитусский район)
1747
1 opis
4 księgi
Sintautų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia
Синтаутский костел Вознесения Св. Девы Марии 1922-1938 (сейчас Шакяйский район)
1748
1 opis
4 księgi
Slavikų Šv. Onos Romos katalikų bažnyčia
Славикский костел Св. Анны 1922-1938 (сейчас Шакяйский район)
1749
1 opis
4 księgi
Sudargo Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Сударгский Св. Иоанна Крестителя костел 1922-1938 (сейчас Шакяйский район)
1750
1 opis
4 księgi
Sutkų Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, Romos katalikų bažnyčia
Суткуский костел Св. Девы Марии Освободительницы 1922-1938 (сейчас Шакяйский район)
1751
1 opis
6 ksiąg
Šakių Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Шакяйский костел Св. Иоана Крестителя 1922-1938
1752
1 opis
4 księgi
Šeštokų Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Gelbėtojos, Romos katalikų bažnyčia
Шештокский костел Св. Девы Марии Спасительницы 1922-1939 (сейчас Лаздийский район)
1753
1 opis
6 ksiąg
Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies Romos katalikų bažnyčia
Шилавотский костел Св. Сердца Иисуса 1896-1938 (сейчас Пренский район)
1754
1 opis
4 księgi
Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švenčiausiajai Mergelei Marijai Romos katalikų bažnyčia
Шлавантский костел Костел Явления Пресвятой Девы Марии 1921-1939(сейчас Лаздийский район)
1755
1 opis
8 ksiąg
Tabariškių Kristaus Karaliaus Romos katalikų bažnyčia
Табаришкий костел Св. Христа Царя 1928-1940 (сейчас Каунасский район)
1756
1 opis
3 księgi
Valakbūdžio Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, Romos katalikų bažnyčia
Валакбуджский костел Св. Девы Марии Королевы Ангелов 1923-1934(сейчас Шакяйский район)
1757
1 opis
8 ksiąg
Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Romos katalikų bažnyčia
Вилкавишский костел Посещения Пресвятой Девы Марии 1922-1938
1758
1 opis
4 księgi
Virbalio Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia
Вирбальский костел Св. Архангела Михаила 1922-1938 (сейчас Вилкавишский район)
1759
1 opis
4 księgi
Vištyčio Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Виштичский костел Св. Троицы 1922-1938 (сейчас Вилкавишский район)
1760
1 opis
5 ksiąg
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Запишкий костел Св. Иоанна Крестителя 1922-1938 (сейчас Каунасский район)
1761
1 opis
3 księgi
Žaliosios Šv. Roko Romos katalikų bažnyčia
Жалёсский костел Св. Рока 1924-1938 (сейчас Вилкавишский район)
1762
1 opis
2 księgi
Žemosios Panemunės Šv. Vincento Pauliečio Romos katalikų bažnyčia
Нижне-Панемунский костел Св. Викентия Паулинского 1922-1938 (сейчас Шакяйский район)
1763
1 opis
3 księgi
Žvirgždaičių Švč. Jėzaus Širdies Romos katalikų bažnyčia
Жвиргждайчский костел Св. Сердца Иисуса 1922-1934 (сейчас Шакяйский район)
1764
1 opis
6 ksiąg
Kietaviškių Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Кетавишский костел Св. Троицы 1915-1936 (сейчас Кайшядорский район)
1765
1 opis
2 księgi
Kirdeikių Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Кирдейкский костел Св. Иоанна Крестителя 1925-1936 (сейчас Утенский район)
1766
1 opis
4 księgi
Kruonio Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, Romos katalikų bažnyčia
Круонский костел Св. Девы Марии Королевы Ангелов 1915-1936 (сейчас Кайшядорский район)
1767
1 opis
5 ksiąg
Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Куктишский костел Св. Иоанна Крестителя 1915-1936 (сейчас Утенский район)
1768
1 opis
4 księgi
Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo Romos katalikų bažnyčia
Лабанорский костел Рождения Св. Девы Марии 1915-1936 (сейчас Швенченский район)
1769
1 opis
3 księgi
Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai Romos katalikų bažnyčia
Лентварский костел Благовещения Деве Марии 1915-1940 (сейчас Тракайский район)
1770
1 opis
8 ksiąg
Marcinkonių Šv. Apaštalų Simono ir Judo Tado Romos katalikų bažnyčia
Марцинконский костел Св. Апостолов Симеона и Иуды Фаддея 1882-1925 (сейчас Варенский район)
1771
1 opis
2 księgi
Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero Romos katalikų bažnyčia
Медининкский р-к костел Св. Троицы и Св. Казимира 1917-1922 (сейчас Вильнюсский район)
1772
1 opis
5 ksiąg
Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Romos katalikų bažnyčia
Трокский костел Явления Пресвятой Девы Марии 1915-1925
1773
1 opis
1 księga
Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero Romos katalikų bažnyčia
Ново-Виленский костел Св. Казимира 1940
1774
1 opis
6 ksiąg
Onuškio Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo Romos katalikų bažnyčia
Онушский костел Св. Апостолов Филипа и Якова 1914-1936 (сейчас Тракайский район)
1775
1 opis
3 księgi
Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos Romos katalikų bažnyčia
Паистрийский костел Опеки Св. Девы Марии 1910-1919 (сейчас Паневежский район)
1776
1 opis
3 księgi
Pajieslio Švč. Mergelės Marijos, Liūdinčiųjų Guodėjos, Romos katalikų bažnyčia
Паеслёский костел Св. Девы Марии Утешительницы скорбящих 1907-1921 (сейчас Кедайняйский район)
1777
1 opis
1 księga
Paliepių Šv. Kryžiaus Romos katalikų bažnyčia
Палепский костел Св. Креста 1912-1918 (сейчас Расейнский район)
1778
1 opis
3 księgi
Palomenės Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia
Паломенский костел Св. Архангела Михаила 1915-1936 (сейчас Кайшядорский район)
1779
1 opis
2 księgi
Paluknio Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Палукнисский костел Св. Иоанна Крестителя 1915-1925 (сейчас Тракайский район)
1780
1 opis
4 księgi
Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedra
Паневежский костел Господа Иисуса 1914-1921
1781
1 opis
3 księgi
Paparčių Šv. Vyskupo Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio Romos katalikų bažnyčia
Папарчский костел Св. Епископа Станислава и Св. Пранцишкуса Асижечиса 1916-1936 (сейчас Кайшядорский район)
1782
1 opis
2 księgi
Pusnės Šv. Juozapo Globos Romos katalikų bažnyčia
Пуснесский костел Опеки Св. Иозафа 1923-1936 (сейчас Молетский район)
1783
1 opis
1 księga
Rykantų Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Риконтский костел Св. Троицы 1915-1925 (сейчас Тракайский район)
1784
1 opis
2 księgi
Ryliškių Šv. Monikos Romos katalikų bažnyčia
Рылишский костел Св. Моники 1924-1936 (сейчас Алитусский район)
1785
1 opis
2 księgi
Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies Romos katalikų bažnyčia
Рудишский костел Сердца Св. Иисуса 1915-1925 (сейчас Тракайский район)
1786
1 opis
2 księgi
Rūdninkų Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Руднинкский костел Св. Троицы 1915-1925 (сейчас Шальчининкайский район)
1787
1 opis
3 księgi
Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto Romos katalikų bažnyčia
Старо- Трокский Явления Господа Св. Деве Марии и Св. Бенедикта костел 1915-1925
1788
1 opis
2 ksiąg
Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio Romos katalikų bažnyčia
Салдутишский костел Св. Пранцишкуса Асижечиса 1925-1936 (сейчас Утенский район)
1789
1 opis
10 ksiąg
Semeliškių Šv. Lauryno Romos katalikų bažnyčia
Семелишский костел Св. Лауринаса 1734-1796, 1914-1936 (сейчас Тракайский район)
1790
1 opis
2 księgi
Skudutiškio Šv. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Скудутишский костел Св. Троицы 1915-1936 (сейчас Молетский район)
1791
1 opis
1 księga
Stirnių Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo Romos katalikų bažnyčia
Стирняйский костел мучений Св. Ионо Крестителя 1931-1936 (сейчас Молетский район)
1792
1 opis
1 księga
Sudervės Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Судерверский костел Св. Троицы 1940 (сейчас Вильнюсский район)
1793
1 opis
2 księgi
Suginčių Šv. Kryžiaus Atradimo Romos katalikų bažnyčia
Сугинчский Обретения Св. Креста костел 1926-1936 (сейчас Молетский район)
1794
1 opis
4 księgi
Šešuolių Šv. Juozapo Romos katalikų bažnyčia
Шешуольский (Šešuolių) Св. Иозапаса костел 1915-1936
1795
1 opis
1 księga
Šilėnų Švč. Mergelės Marijos Romos katalikų bažnyčia
Шиленский Св. Девы Марии костел 1940 (сейчас Вильнюсский район)
1796
1 opis
5 ksiąg
Šumsko Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia
Шумский Св. Архангела Михаила костел 1908-1922 (сейчас Вильнюсский район, около границы с Белоруссией)
1797
1 opis
5 ksiąg
Užuguosčio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia
Ужугосский Св. Апостолов Петра и Павла р-к костел 1915-1936 (сейчас Пренайский район)
1798
1 opis
2 księgi
Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko Romos katalikų bažnyčia
Вадактельский костел Св. Ионаса Непомука 1917-1922 (сейчас Паневежский район)
1799
1 opis
4 księgi
Valkininkų Švč. Mergelės Apsilankymo Romos katalikų bažnyčia
Валкининский костел Явления Св. Девы 1914-1925 (сейчас Варенский район)
1800
1 opis
4 księgi
Girdžių Šv. Marijos Magdalietės Romos katalikų bažnyčia
Гирджайский Св. Марии Магдалены костел 1914-1936 (сейчас Юрбаркский район)
1801
1 opis
2 księgi
Velykių Šv. Apaštalo Andriejaus Romos katalikų bažnyčia
Великский Св. Апостола Андрея костел 1909-1918 (сейчас Паневежский район)
1802
1 opis
5 ksiąg
Vievio Šv. Onos Romos katalikų bažnyčia
Евьевский костел Св. Анны 1915-1936 (сейчас Тракайский район)
1803
1 opis
1 księga
Surdegio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia
Сурдегский костел Вознесения Св. Девы Марии 1918-1921 (сейчас Аникщайский район)
1804
1 opis
2 księgi
Pietų-Vakarų fronto armijos vyriausiojo stačiatikių dvasininko valdyba
Управление Главного Священника армии Юго-Заподного фронта 1914-1917
1805
1 opis
6 ksiąg
Vilniaus Dievo Apvaizdos, Švč. Jėzaus Širdies Romos katalikų bažnyčia
Виленский костел Сердца Иисуса 1936-1940
1806
1 opis
4 księgi
Pavilnio Kristaus Karaliaus ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Romos katalikų bažnyčia
Повиленский костел Короля Христа и Св. Младенца Иисуса 1938-1940
1807
1 opis
5 ksiąg
Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo Romos katalikų bažnyčia
Виленский костел Непорочного зачатия 1936-1940
1808
1 opis
3 księgi
Vilniaus Šv. Mikalojaus Romos katalikų bažnyčia
Виленский костел Св. Николая 1906-1940
1809
1 opis
1 księga
Vilūnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus Romos katalikų bažnyčia
Вилунский костел Св. Апостолов Петра и Павла 1926-1936 (сейчас Кайшядорский район)
1810
1 opis
8 ksiąg
Žiežmarių Šv. Apaštalo Jokūbo Romos katalikų bažnyčia
Жежморский костел Св. Апостола Якуба 1915-1936 (сейчас Кайшядорский район)
1811
1 opis
2 księgi
Žilinų Šv. Antano Paduviečio Romos katalikų bažnyčia
Жилинский костел Св. Антона Падуветиса 1924-1936 (сейчас Варенский район)
1812
1 opis
11 ksiąg
Žemaičių Naumiesčio Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia
Жемайчу Наумесчио костел Св. Архангела Михаила 1849-1925 (сейчас Шилутский район)
1813
1 opis
1 księga
Vosiūnų Švč. Mergelės Marijos Romos katalikų bažnyčia
Восюнский Св. Девы Марии костел 1925 (сейчас Игналинский район)
1814
1 opis
5 ksiąg
Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Калтиненский Св. Иоана Крестителя костел 1871-1900 (сейчас Шиляльский район)
1815
3 opisy
132 księgi
Lietuvos centrinis metrikų archyvas
Литовский центральный архив метрик 1989-2000
1816
1 opis
5 ksiąg
Musulmonų bendruomenės
Мусульманские общества 1915-1939
1817
1 opis
651 ksiąg
Žydų bendruomenės
Еврейские общества 1881-1941
1818
1 opis
5 ksiąg
Karaimų bendruomenės
Караимские общества 1912-1940
1819
1 opis
1 księga
Rimšės Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Римшеский Св. Троицкий костел 1886-1889 (сейчас Игналинский район)
1820
1 opis
6 ksiąg
Budrių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo Romos katalikų bažnyčia
Будряйский Св. Креста костел 1867-1940 (сейчас Кретингский район)
1821
1 opis
2 księgi
Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus Romos katalikų bažnyčia
Юодайчский костел Распятия Иисуса 1915-1925 (сейчас Юрбаркский район)
1822
1 opis
8 ksiąg
Laukžemės Šv. Apaštalo Andriejaus Romos katalikų bažnyčia
Лаукжемский костел Св. Апостола Андрея 1849-1940 (сейчас Кретингский район)
1823
1 opis
4 księgi
Beržoro Šv. Vyskupo Stanislovo Romos katalikų bažnyčia
Бержорский костел Св. епископа Станислава 1868-1937 (сейчас Плунгский район)
1824
1 opis
2 księgi
Gintališkės Šv. Apaštalo Evangelisto Mato Romos katalikų bažnyčia
Гинталишский костел Св. Апостола Евангелиста Матвея 1870-1911 (сейчас Плунгянский район)
1825
1 opis
34 księgi
Kantaučių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Romos katalikų bažnyčia
Кантаучский костел Св. Девы Марии 1692-1940 (сейчас Плунгянский район)
1826
1 opis
11 ksiąg
Kulių Šv. Vyskupo Stanislovo Romos katalikų bažnyčia
Кульский Св. Епископа Станислава костел 1876-1942 (сейчас Плунгянский район)
1827
1 opis
41 ksiąg
Plungės Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia
Плунгянский костел Св. Ионаса Крестителя 1615-1940
1828
1 opis
37 ksiąg
Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia
Ретавский Св. Архангела Николая костел 1842-1942 (сейчас Плунгенский район)
1829
1 opis
6 ksiąg
Šateikių Šv. Evangelisto Morkaus Romos katalikų bažnyčia
Шатейкский Св. евангелиста Марка костел 1899-1947 (сейчас Плунгенский район)
1830
1 opis
5 ksiąg
Žlibinų Švč. Mergelės Marijos Romos katalikų bažnyčia
Жлибинский Св. Девы Марии костел 1862-1940 (сейчас Плунгенский район)
1831
1 opis
1 księga
Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo Romos katalikų bažnyčia
Жвингский Св. Креста костел 1893-1915(сейчас Шиляльский район)
1832
2 opisy
690 ksiąg
Sentikių centro taryba
Центральное старообрядческое управление 1908-1940
1833
1 opis
2 księgi
Bazilionų (Padubysio) Šv. Bazilijaus Didžiojo Romos katalikų bažnyčia
Падубисский (Базильянский) костел Св. Василия 1785-1924
1834
1 opis
7 ksiąg
Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia
Моседский Св. архангела Михаила костел 1876-1928 (сейчас Скуодасский район)
1835
1 opis
1 księga
Ratnyčios Šv. Apaštalo Baltramiejaus Romos katalikų bažnyčia
Ратничский костел Св. Апостола Балторомея 1914-1925 (сейчас восточная часть Друскининкай)
1836
1 opis
5 ksiąg
Lenkimų Šv. Onos Romos katalikų bažnyčia
Ленкимский костел Св. Анны 1875-1929(сейчас Скуодасский район)
1837
1 opis
1 księga
Notėnų Šv. Kankinės Kotrynos Romos katalikų bažnyčia
Нотенский костел Св. мученицы Катерины 1899-1920(сейчас Скуодасский район)
1838
1 opis
1 księga
Aleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus Romos katalikų bažnyčia
Александрийский костел Распятого Иисуса 1902-1916 (сейчас Скуодасский район)
1839
1 opis
14 ksiąg
Skuodo Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia
Скуодасский костел Св. Троици 1883-1928
1840
1 opis
1 księga
Uliūnų Kristaus Žengimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia
Улюнский костел Вознесения Христа 1916-1926 (сейчас Паневежский район)
1841
1 opis
5 ksiąg
Ukrinų Šv. Antano Paduviečio Romos katalikų bažnyčia
Укринский костел Св. Антанаса Падуветиса 1892-1927 (сейчас Мажейкяйский район)
1842
1 opis
5 ksiąg
Dubičių Švč. Jėzaus Širdies Romos katalikų bažnyčia
Дубичский костел Св. Сердца Иисуса 1740-1919 (сейчас Варенский район)
1843
1 opis
3 księgi
Skardupių Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, Romos katalikų bažnyčia
Скардупский костел христианской помощи Святейшей Девы Марии1940-1949 (Мариампольский район)
1844
1 opis
5 ksiąg
Palėvenėlės Švč. Mergelės Marijos Romos katalikų bažnyčia
Палевенельский костел Св. Девы Марии 1851-1920 (сейчас Купишский район)
1845
1 opis
8 ksiąg
Panemunėlio Šv. Juozapo Globos Romos katalikų bažnyčia
Панемунельский костел Опеки Св. Иосифа 1792-1862 (сейчас Рокишский район)
1846
1 opis
2 księgi
Leckavos Šv. Lauryno Romos katalikų bažnyčia
Лецкавский костел Св. Лауринаса 1792-1804, 1925 (сейчас Мажейкяйский район)
1847
1 opis
3 księgi
Upninkų Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia
Упнинкский костел Св. Архангела Михаила 1905-1921 (сейчас Ионавский район)
1848
1 opis
1 księga
Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio Romos katalikų bažnyčia Шилальский
костел Св. Франтишка 1899
1849
1 opis
1 księga
Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo Romos katalikų bažnyčia
Дауенский костел Имени Св. Иисуса 1904-1932 (сейчас Пасвальский район)
1850
1 opis
2 księgi
Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo Romos katalikų bažnyčia
Товянский костел Вознесения Св. Креста 1893-1908 (сейчас Укмергский район)
1852
1 opis
2 księgi
Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
Ковенский Кафедральный костел Св. Петра и Павла 1823-1834
1853
1 opis
1 księga
Raguvėlės Šv. Diakono Stanislovo Romos katalikų bažnyčia
Рагувельский Св. Дьякона Станислава костел 1907-1918 (сейчас Аникщяйский район)
1854
1 opis
6 ksiąg
Stalgėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus Romos katalikų bažnyčia
Стальгенский костел Св. Апостолов Петра и Павла 1918-1941 (сейчас Плунгенский район)
1855
1 opis
3 księgi
Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Romos katalikų bažnyčia
Алседский костел Пресвятой Непорочной Девы Марии 1935-1945 (сейчас Плунгянский костел)
1856
1 opis
6 ksiąg
Mitkaičių Švč. Mergelės Marijos Romos katalikų bažnyčia
Миткайчский костел Пресвятой Девы Марии 1906-1941 (сейчас Тельшяйский район)
1857
1 opis
6 ksiąg
Endriejavo Šv. Apaštalo Andriejaus Romos katalikų bažnyčia
Андриевский костел Св. Апостола Андрея 1909-1940 (сейчас Клайпедский район)
1858
1 opis
4 księgi
Judrėnų Šv. Antano Paduviečio Romos katalikų bažnyčia
Юдранский костел Св. Антона Подуветиса 1924-1945 (сейчас Клайпедский район)
1859
1 opis
13 ksiąg
Veiviržėnų Šv. Apaštalo Evangelisto Mato Romos katalikų bažnyčia
Виверженский костел Св. Апостола Евангелиста Матвея 1891-1940 (сейчас Клайпедский район)
1860
1 opis
3 księgi
Vėžaičių Šv. Kazimiero Romos katalikų bažnyčia
Вежайтский костел Св. Казимира 1878-1940 (сейчас Клайпедский район)
1861
1 opis
10 ksiąg
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia
Полангенский костел Вознесения Пресвятой Девы Марии 1849-1940
1862
1 opis
7 ksiąg
Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia
Гарргждовский костел Св. Архангела Николая 1905-1940 (сейчас Клайпедский район)
1863
1 opis
3 księgi
Mikoliškių Šv. Juozapo Romos katalikų bažnyčia
Миколишский костел Св. Иосифа 1923-1940 (сейчас Кретингский район)
1864
1 opis
4 księgi
Duokiškio Šv. Onos Romos katalikų bažnyčia
Дуокишский костел Св. Анны 1922-1940 (сейчас Рокишский район)
1865
1 opis
1 księga
Juodupės Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos Romos katalikų bažnyčia
Юодупский костел Пресвятой Божей Матери Остробрамской 1937-1940 (сейчас Рокишский район)
1866
1 opis
1 księga
Lukštų Šv. Apaštalo Evangelisto Jono Romos katalikų bažnyčia
Лукштский костел Св. Апостола Евангелиста Иоанна 1927-1940 (сейчас Рокишский район)
1867
1 opis
1 księga
Kolainių Švč. Mergelės Marijos, Karmelio kalno karalienės Romos katalikų bažnyčia
Колайнский Пресвятой Девы Марии королевы горы Кармель 1923-1937 (сейчас Кельменский район)
1868
1 opis
3 księgi
Dapšionių Dievo Apvaizdos Romos katalikų bažnyčia
Дапшионский костел Божьего Промысла 1922-1940 (сейчас Радвилишский район)
1871
1 opis
2 księgi
Kiaunorių Šv. Juozapo Romos katalikų bažnyčia
Кяунорский костел Св. Иосифа 1921-1940 (сейчас Кельменский район)
1880
1 opis
6 ksiąg
Anykščių Šv. Aleksandro Nevskio stačiatikių cerkvė
Аникщайская православная церковь Св. Александра Невского 1924-1939
1882
1 opis
5 ksiąg
Inturkės Švč. Dievo Motinos globos stačiatikių cerkvė
Интуркская православная Свято-Покровская церковь 1923-1939
1999
3 opisy
21 ksiąg
Dokumentų kopijų kolekcija Nr. 1 (Valkininkų ir Gervėčių Romos katalikų bažnyčių metrikų knygų ir veiklos dokumentų skaitmeninės kopijos) Коллекция
 документов № 1 1253-1323, 1666-1948 года (в коллекции есть цифровые копии метрических книг католических костелов Валкиникай и Гервечяй)
2000
24 opisy
4493 księgi
Lietuvos TSR miestų ir valsčių civilinės būklės aktų įstaigos
ЗАГСы городов и земств Литовской ССР 1940-1950
2001
2 opisy
1744 księgi
Kauno miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto civilinės metrikacijos skyrius
Отksiąg ЗАГС города Каунас 1940-1989
2003
2 opisy
16 ksiąg
Panemunės rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės būklės aktų įrašų biuras
Отksiąg ЗАГС района Панемуне 1950-1954
2004
2 opisy
14 ksiąg
Vilijampolės rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės būklės aktų įrašų biuras
Отksiąg ЗАГС района Вилиамполе 1950-1954
2005
2 opisy
37 ksiąg
Vilkijos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos biuras
Отksiąg ЗАГС Вилькийского района 1950-1962
2006
2 opisy
299 ksiąg
Kauno rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos skyrius
Отksiąg ЗАГС Каунасского района 1955-1989
2008
2 opisy
2046 ksiąg
Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyrius
Виленский ЗАГС 1940-1949
2009
2 opisy
1157 ksiąg
Vilniaus miesto savivaldybės Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius
Отksiąg метрикации города Вильнюс 1990-2002
2010
2 opisy
469 ksiąg
Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos skyrius
ЗАГС города Паневежиса 1940-1989
2011
2 opisy
224 ksiąg
Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos skyrius
ЗАГС Паневежского уезда 1950-1991
2012
2 opisy
595 ksiąg
Šiaulių miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos skyrius
ЗАГС города Шяуляй 1941-1989
2013
2 opisy
250 ksiąg
Šiaulių rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos skyrius
ЗАГС Шяуляйского района 1950-1990
2014
2 opisy
838 ksiąg
Klaipėdos miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos skyrius
ЗАГС города Клайпеда 1945-1989
2015
2 opisy
217 ksiąg
Klaipėdos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos skyrius
ЗАГС Клайпедского района 1953-1989
2016
2 opisy
133 księgi
Alytaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos skyrius
ЗАГС города Алитус 1977-1990
2017
2 opisy
262 księgi
Alytaus rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos skyrius
ЗАГС Алитуского района 1950-1990
2018
2 opisy
20 ksiąg
Simno rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos biuras
ЗАГС Симноского района 1950-1962
2019
2 opisy
24 księgi
Daugų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos biuras
ЗАГС Даугайского района 1950-1962
2020
2 opisy
36 ksiąg
Priekulės rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos biuras
ЗАГС Прекульского района 1950-1964
2021
2 opisy
49 ksiąg
Kuršėnų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos biuras
ЗАГС Куршенского района 1950-1964
2022
2 opisy
372 księgi
Vilniaus rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos skyrius
ЗАГС Вильнюсского района 1950-1989
2023
2 opisy
186 ksiąg
Vilniaus miesto Naujosios Vilnios rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos skyrius
ЗАГС Науйойи Вильни 1950-1990
2024
2 opisy
44 księgi
Nemenčinės rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos biuras
ЗАГС Неменчинского района 1950-1962
2025
2 opisy
305 ksiąg
Marijampolės (Kapsuko) rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos skyrius
ЗАГС Мариампольского (Капсукского) района 1950-1990
2026
2 opisy
99 ksiąg
Marijampolės (Kapsuko) miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos skyrius
ЗАГС г. Мариамполе (Капсукас) 1977-1989
2027
2 opisy
218 ksiąg
Utenos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos skyrius
ЗАГС Утенского района 1950-1989
2028
2 opisy
270 ksiąg
Ukmergės rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos skyrius
ЗАГС Укмергского района 1950-1990
2029
2 opisy
24 księgi
Dusetų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos biuras
ЗАГС Дусетского района 1950-1959
2030
2 opisy
298 ksiąg
Kėdainių rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos skyrius
ЗАГС Кедайняйского района 1950-1989
2031
2 opisy
239 ksiąg
Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos skyrius
ЗАГС Рокишского района 1950-1989
2032
2 opisy
200 ksiąg
Jurbarko rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos skyrius
ЗАГС Юрбаркского района 1950-1989
2033
2 opisy
91 ksiąg
Eišiškių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos biuras
ЗАГС Эйшишского района 1950-1972
2034
2 opisy
269 ksiąg
Radviliškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos skyrius
ЗАГС Радвилишского района 1950-1989
2037
2 opisy
233 księgi
Kelmės rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos skyrius
ЗАГС Кельменского района 1950-1989
2038
2 opisy
36 ksiąg
Kazlų Rūdos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto civilinės metrikacijos biuras
ЗАГС Казлу Рудского района 1950-1962
2039
2 opisy
11 ksiąg
Smėlių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės būklės aktų įrašų biuras
ЗАГС района Смелю (часть Укмергского уезда) 1950-1954
MFK-1
277 ksiąg
33850 fotokopi
Центральный государственный исторический архив Белорусской ССР 14-20 века

MFK-1

115 ksiąg
7778  fotokopi
Центральный государственный архив Карельской АССР 1851-1912

MFK-1

784 księgi
3542  fotokopie
Центральный государственный исторический архив Латвийской ССР 1229-1708

MFK-1

1117 ksiąg
74311  fotokopi
Архив Польской Республики 15-20 века

MFK-1

609 ksiąg
5016  fotokopi
Центральный государственный исторический архив Украинской ССР 16-20 век

 


Publikację przygotowano na podstawie materiaŗķw zamieszczonych na portalu: http://www.vilnius.skynet.lt/fondy.html

 

Biblioteka Kresowa Potyczek z genealogią kontakt