strona główna drzewo wywodzenie biografie dociekania czytelnia archiwa_obce albumy biblioteka pomocne kontakt z autorem

I. AKTYKACYJA WERYFIFCACYJEJ KAMIENIC
WIELKICH I MAŁYCH, DOMÓW I FOLWARKÓW,
W MIEŚCIE JKM STOŁECZNYM WILEŃSKIM POD
JURYSDYKĄ MAJDEBURSKĄ BĘDĄCYCH
(wypisy)

op. 1: AGAD, Varia archiwalne z Biblioteki Branickich w Suchej nr 29 3. 279 - 297; na podstawie wyciągu z księgi grodzkiej wileńskiej sporządzonego 29 maja 1724 r. dla magistratu miasta Wilna.
op. 2: AGAD, AR dz. XVIII, pudło 2, nr 265; fragment abiuraty obejmujący tylko kwaterę piątą, sporządzony 24 listopada 1741 r.
Druk: AVAK T. XX s. 470 - 480; na podstawie księgi grodzkiej wileńskiej nr 4580 akt 4.

egestr spisania w mieście wileńskim dwadzieścia sześciorga podymnego na sejmie warszawskim w roku 1690 uchwalonego z kamienic wielkich i małych, domów, domków i sąsiadów w mieście, na przedmieściu, pod jurysdyką majdeburską abędącycha, takie folwarków do miasta należących, przez nas Stanisława bLeopoldab Romanowicza, Józefa Borysowicza, Joachima cAntonowiczac, radziec wileńskich in assistentia z grodu wileńskiego przydanych sporządzony, przez wielm. ichm. pp. urzędników grodzkich województwa wileńskiego weryfikowany, przez ichm. pp. burmistrzów Stefana Moroza, Mikołaja Ohurcewicza, Stanisława Leopolda Romanowicza, drajcęd wileńskiego in praesentia urzędu grodzkiego wileńskiego w roku 1690 miesiąca julii 21 dnia epoprzysiężonye i do akt podany.

aPierwsza kwateraa
Od Ostrej Bramy idąc w Rynek po lewej stronie
Wielka kamienica Łunkiewiczowska, a teraz p. Omeljanowicz mieszka, jedna. Tam gsąsiadów 2g.
Mała kamienica wieleb. ichm. oo. bazylianów Ś. Trójcy jedna, tam sąsiadów 2.
Dom Klonowskiego krawca, sam mieszka, jeden.
Dom nieboszczyka Hrycewicza kotlarza, teraz Skironowicz, jeden.
Wielka kamienica p. Chilimowicza jedna, tam sąsiadów 2.
Dom hJaroskah czapecznika. Sam mieszka jeden, tam sąsiadów 2.
Wielka kamienica nieboszczyka p. Sokołowskicgo, teraz jm. p. poddany ziemi wieluńskiej1 trzyma, jedna, tam sąsiadów 4.
Mała kamienica wieleb. oo. bosych2 jedna, tam sąsiadów 2.
Wielki dom gościnny jeden, tam sąsiadów 4.
Wielka kamienica p. Radkiewicza, sam mieszka, jedna.
Wielka kamienica p. Procewicza jedna, tam sąsiadów 5.
Wielka kamienica jm. p. Cynakiego jedna, sam mieszka, tam sąsiad 1.
_________________
aa Wg kop. 1: będące
bb wg kop. 2: Leonarda
cc wg kop. I: Antoniewicza
dd wg kop. 2: radcę
ee wg kop. 1: sporządzony
ff wg kop. 1: Kwatera pierwsza
gg Tak; w kop. 112; druk zawsze sonsiadów, a liczba sąsiadów wyrażona Jest słowem
hh wg kop. I: Jarosza
1 Jan Karol Tymiński żonaty był z wdową po rajcy wileńskim Jakubie Sokołowskim - Katarzyną Ohurcewiczówma.
2 Karmelici bosi.

Wielka kamienica p. Procewicza, isami mieszka, jedna, tam sąsiadów 4.
Wielka kamienica n[ieboszczyka] p. Kosobuckiego, sama mieszka, jedna, tam sąsiad 1.
Mała kamienica p. Berkienowiczowej, jsama mieszka, jednaj, tam sąsiadka uboga sięmiernica mieszka 1.
Mała kamienica jm. p. Antoniewicza, krajcyk wileńskiego 3, sam mieszka, jedna, tam sąsiad 1.
Wielka kamienica jm. p. Szperkowicza, sam mieszka, jedna, tam sąsiadów 5.

iKońska ulicai
Mała kamienica Ciechanowicza pusta, jedna.
Mała kamienica Krasowska jedna, tam sąsiadów 2.
Mała kamienica mtylnam jm. p. Cynakiego jedna, tam sąsiadów 4.
Mała kamienica jedna p. Zubrzyckiego, tam sąsiad 1.
Mała kamienica jm. p. Moroza, b[urmistrza] w[ileńskiego]4 jedna, tam sąsiadów 3.
Mała kamienica wieleb. panien bazylianek mińskich jedna, tam sąsiadów 3.
Mała kamieniczka druga tychże ichm. panien bazylianek jedna, tam sąsiadów 2
Mała kamieniczka trzecia tychże ichm. panien bazylianek Ś. Trójcy, tam sąsiadów 5.
Domek nwieleb. n ichm. o. bazylianów Ś. Trójcy, tam mieszka Maksym mularz, jeden.
Domek pwieleb. p ichm. roo. r jezuitów, tam mieszka Grzegorz, jeden.
_____________
iiwg kop. 1: sama
jj wg kop. 1 zawsze szyk odwrócony, jedna, sama mieszka
kk wg kop. 1: radcy
ll wg kop. 1: Ulica Końska
mm wg kop. 1 słowo umieszczone po nazwisku
nn w top. 1 brak tego wyrazu
oo wg kop. 1: xx. - księży
pp w kop. l brak tego wyrazu
rr wg kop. 1: xx. - księży
3 Joachim Antoniewicz.
4 Stefan Moroz.

Domek Podeka słodownika jeden.
Domek Mikołaja Żydka, ubogiego żebraka, jeden.
Domek Pawłowicza słodownika jeden.
Domek Kurowiczowej wdowy jeden.
Domek Żagiewicza słodownika jeden.
Domek Bojaruna, teraz Kimetowicza, jeden, tam sąsiadów 3.
Dom Zubrzyckiego słodownika jeden, tam sąsiad 1.
Domek Staszkiewicza styrnika.
Domek Pukarzewicza słodownika jeden.
Dom Wasilewicza słodownika jeden, tam sąsiad 1.
Domek Józefa Ozbola jeden.
Dom Szarabskicj wdowy jeden.
Domek wieleb. oo. jezuitów jeden.
Domek Lotowicza słodownika jeden, tam sąsiad 1.
Domek xCzerkax rzeźnika jeden.
Dom Tomaszowej Kownianki, wdowy, jeden, tam sąsiadów 2.
Dom oo. karmelitów, Fiedor Andrzejewicz trzyma, jeden, tam sąsiadów 2.
Ulica mała "nazywa" się. "Kwaszelna"
Domek Gniewkowskiej, teraz p. Godlewskiego, jeden.
Domek p. Antoniewicza jeden, tam sąsiad 1.
Domek Wysockiego słodownika jeden.
Domek Walentynowicza rzeźnika jeden.
Domek Czyżewskiego rzeźnika jeden.
Dom nieboszczyka p. Iwanowicza jeden, tam sąsiadów 2.
Dom Aleksandra pończosznika jeden, tam sąsiad 1.
Domek Mikołajowej wdowy, krupnicy, jeden.
Domek Szelągowej wdowy, krupnicy, jeden.
Domek Trawińskiego krupnika jeden.
Domek Zawadzkiego krupnika jeden.
Domek Pawłowskiego krupnika jeden.
Domek Łuszkiewicza krupnika jeden.
_________________
xx wg kop. 1 i 2: Czerkasa
yy w kop. 1: nazywająca
zz wg kop. 2: Kuszelna

Na Górnej ulicy idąc ku Węgrom
Domek Pipierajciowej39 wdowy jeden.
Domek Jana cieśli jeden.
Domek Grudziewicza szewca jeden.
Domek Hrunkiewicza szewca jeden.
Domek nieboszczyka Sankiewicza, teraz jm. p. Dzierżuk trzyma, jeden.
Domek aWorobiaa rzeźnika jeden.
Domek Gołodzińskiego słodownika jeden.
Domek Łowkiewicza słodownika jeden.
Domek Kłopackiego szewca jeden.
Domek Pipirajciowej, teraz Klimkowej wdowy, jeden.
Domek Tomasza Czujniajcia jeden, tamże sąsiad 1.
Domek Kasperowej kożemiaczki jeden.
Domek na Węgrach Kazimierza bSzapałowiczab jeden, tam sąsiad 1.
Domek jm. p. Gierkiewicza, wójta wileńskiego40, jeden, tamże i sąsiad 1.
Domek jm. p. cJaciuńskiegoc jeden.
Domek Brackiego, sługi franciszkańskiego, pusty jeden.
Domek dSickicwiczad stolarza jeden.
Za Trocką Bramą przedmieście
Dom Szostaka, teraz Mikołaj Kwaszelnik trzyma, jeden.
Dom p. Jachimowicza jeden.
Domek Piotra Stankiewicza, ubóstwo, jeden.
Dom Bazylego kusznierza, teraz jm. p. Pileckiego, jeden, tam sąsiad 1.
Dom Mikołaja dLenkiewiczad jeden, tam sąsiad 1.
Domek Pawła Czejkowskiego pusty jeden.
Domek Stefana fSkilondziegof, ubogiego, jeden.
__________________
aa wg kop. 1: Worobija
bb wg kop. 1: Szopulewicza, wg kop. 2: Szepułowicza
cc wg kop. 1 i 2: Jacuńskiego
dd wg kop. 1: Sienkiewicza
ee wg kop. I: Łękiewicza
ff " wg kop. 1: Szkiłondziego
39 Może wdowa po Krzysztofie Pipirowiczu, starszym cechu słodowników
40 Andrzej Gierkiewicz.
Strona 47

Domek p. Bartego, na górze w tyle zboru, jeden, tam sąsiad 1.
Domek gSzustyg młynarza, teraz ichm. oo. dominikanów, jeden, tamże sąsiad 1.
Domek spustoszały szlachecki jeden.
Domek spustoszały Klebenowiczowej wdowy jeden.
hDomek Pliniewicza słodownika jedenh.
Domek Stanislawa iSzerkiewiczai, styrnika, pusty jeden.
Domek Heliasza kJarmołowiczak jeden.
Domek ichm. oo. jezuitów za Bramą Wileńską na górze jeden, tamże sąsiadów 2.
Domek Pirowskiego kożemiaki jeden.
Domek Milewicza kożemiaki jeden1.
Domek Mileniewicza kożemiaki jeden.
Domek Krzysztofa, teraz ichm. oo. jezuitów, jeden.
Domek Piotrowej koźemiaczki, wdowy, jeden.
Domek Gilewicza kożemiaki jeden.
Domek Ławryna furmana, ubóstwo jedne.
Domek mJusiewiczam słodownika jeden.
Domek przy ogrodzie nieboszczyka Hubryka jeden.
Domek nAssinowiczan rzeźnika jeden.
Domek Michała kożemiaki jeden.
o. Domek Sielina rzeźnika jedeno.
Domek Matyjasza pNoniewiczap jeden.
Domek Strzyżewicza kożemiaki jeden.
Domek Michała Fiedorowicza jeden, tam sąsiad 1.
Domek Liniajcia, teraz jm. p. Blumberka, sędziego rinflanckiegor41, jeden.
Domek Janowej Kiślakowej wdowy jeden.
__________________
gg wg kop. 1: Szuszły, wg kop. 2: Szufły
hh w kop. 2 wpisu tego brak
ii wg kop. l i 2: Sierkiewicza
kk wg kop. 1: Jarmumalewicza, wg kop. 2: Jarmułowicza
ll w kop. 2 brak tego wpisu
mm wg kop. 1i 2: Jasiewicza
nn wg kop. 1: Assanowicza
oo w kop. 2 brak tego wpisu
pp wg kop. 1: Hancewieza
rr w druku brak tego słowa, w kop.1 i 2 niewyraźny skrót: Kułł?
41 Jerzy Blomberg † 1690.podczasy inflancki już 1679 sędzia grodzki już 1683.
Strona 48

Domek Jakuba sPuczynyss jeden,
tDomek Michała gancarza jedent.
Domek Narbutowicza jeden.
uDomnek Gonielewicza kowala jedenu.
Domek Szymkiewicza jeden.
Dom bractwa kożemiackiego jeden, tam sąsiad 1.
Dom ichm. oo. dominikanów, tam Jerzy Rogowski, wjedenw.
Dom Lingowej, teraz franciszkański, jeden, tamże sąsiad 1.
Domek Ostrowskiej pusty jeden.
Domek Szafranowicza, ichm. oo. dominikanie trzymają, jeden.
Domek Godelewiczowej wdowy jeden.
Dom p. Niedźwiedzkiego jeden.
Dom ichm. oo. dominikanów jeden, tam sąsiadów 2.
xDomekx jm. p. Białozora, starosty kiernowskiego42, jeden.
Dom Zadowicza rzeźnika jeden.
Dom jej m. p. Packiewiczowej jeden, tam sąsiadów 2.
Karczma jm. p. yWilczkay na gruncie szpitalnym jedna, tam sąsiadów 3.
Domek Grzegorzowej wdowy jeden.
"Za mostem murowanym"
Domek Krzysztofa Drodziewicza jeden.
Domek Gudziewicza słodownika jeden.
Dom Józefa Broni jeden.
Domek Urbanowiczowej jeden.
Domek Bartłomieja Kizielewicza jeden.
Domek Łukaszewicza jeden.
Domek Ławrynowicza słodownika jeden.
Domek Kazimierza aBołondziaa jeden.
Domek Wysockicj, wdowy ubogiej, jeden.
__________________________
ss wg kop. 1: Poczyny
tt w kop. 2 brak tego wpisu
uu w kop. 2 brak lego wpisu
ww w kop. 1: mieszka
xx wg kop. 1: Dom
yy wg kop. 2: Wieliczka
zz tak wydzielano w kop. 1
aa wg kop. 1: Bołondzia, wy kop. 2: Bołędzia
41 Karol Białłozor † p. 1716. wojewodzic miński, miecznik Wiłkomirski już 1682, podstoli upicki już 1697.
Strona 49

Szósta kwatera
Na przedmieściu Ostrym zaczyna się.
Dom Choroszanki, a teraz Piotrowicza, jeden.
Dom p. Brzozowskiego jeden, tam sąsiadów 2.
Domek Iwana cieśli jeden.
Dom przy sadzie jw. jm. p. kasztelana nowogródzkiego43 jeden
Domek p. Jakuba Stefanowicza, rajcy wileńskiego.
Dom jm. p. Szycika, burmistrza wileńskiego, jeden.
Domek drugi p. Brzozowskiego jeden.
Domek Jędrzeja Zubrzyckiego jeden.
Domek Krzysztofa Górowskiego jeden.
Domek Stefana Dziakielewicza jeden.
Od Ostrej Bramy idąc na przedmieście
Domek Matyjasza Kozłowskiego jeden.
Domek Stanisława Solenika jeden, tam sąsiad 1.
Domek Symona Solenika jeden.
Domek Kazimierza Aresztowicza jeden, tam sąsiad 1.
Domek p. Pawła Krocewicza jeden, tam sąsiadów 3.
Domek jej m. p. Rebertowej, burmistrzowej wileńskiej, jeden.
Domek Macieja Stężyckiego jeden.
Domek Jana Kozłowskiego jeden.
Domek Krzysztofa Burby jeden.
Domek Budziewiczowej wdowy jeden, tam sąsiad l.
Domek bJanab Stankiewicza jeden.
Domek Michała cGierdziejewiczac jeden, tam sąsiadów 3.
Domek Symonowicza rzeźnika jeden, tam sąsiad 1.
Domek Stanisława Puniszki jeden.
Domek Krzysztofa Gurskicgo jeden.
Domek Kotkowskiego rzeźnika jeden, tam sąsiadów 2.
Domek p. Kazimierza dSzyrwińskiegod jeden, tam sąsiad 1.
____________________________
bb wg kop. 1: pana
cc wg kop. 1: Giejdzieczewicza
dd wg kop. 1: Szyrumskiego
43 Aleksander Michał Wojna Jasieniecki.
Strona 50

Dom ePawłae Łowkiańskiego jeden, tam sąsiad 1.
Domek Stanisława Piotrowicza jeden.
Domek Żuromskiego słodownika jeden, tam sąsiadów 2.
Dom Kunickiego rzeźnika jeden, tam sąsiad 1.
Domek Roskiewicza jeden, tam sąsiad 1.
Domek Elżbiety Kasperowej wdowy jeden.
Domek Adama Rusinowicza jeden, tam sąsiad 1.
Domek ichm. foo.f bazylianów S. Trójcy jeden, gtam sąsiad 1g.
Domek Michała hCiesnowskiegoh jeden.
Domek Wojciecha iGerekiewiczai jeden.
Domek Michała Głoziewicza jeden.
Domek Kocielewicza rzeźnika jeden, tam sąsiadów 2.
Domek Łowkiowej wdowy jeden, tam sąsiad 1.
Domek Jędrzeja Wowka jeden, tam sąsiad 1.
Dom ichm. oo. dominikanów jeden.
Domek Toniszkiewicza kowala jeden.
Domek Hołodowicza mularza jeden, tam sąsiad 1.
Domek Symona Bojaruna jeden, tam sąsiadów 2.
Dom Franciszka rzeźnika jeden, tam sąsiadów 2.
Dom p. Jana Lipczańskicgo jeden.
Dom p. Hołubowiczowej jeden, tam sąsiad 1.
Domek Jana Izowskicgo jeden, tamie sąsiad 1.
Domek p. Januszkiewiczowei jeden, tam sąsiadów 2.
Dom Kowzanowej wdowy jeden.
Domek Józefa cyrulika jeden.
Domek Bazylego Ostaszkiewicza jeden, tam sąsiadów 2.
Dom Michała Bojaruna jeden.
Pominąwszy kościół ś. Nikodemaj na Rosę
Dom tkacza Tarnowskiego jeden.
Domek Załatuszki jeden.
Domek Macieja Michałowicza jeden.
________________
ee wg kop. 1: pana
ff tak w kop. 1
gg jak wyżej
hh wg kop. 1: Ciernowskiego
ii wg kop. 1: Gierekowicza
jw kop. 1 dalej: Józefa
Strona 51

Domek Damiana Worony jeden.
Domek Jędrzeja Fiedorowicza jeden.
Domek Bazylego dSierhiejewiczad epusty nieboszczyke, jeden.
Domek Filipa Szatrawy jeden.
Domek Browczynej ichm. foo. dyzunitówf jeden46.
Domek Bazylego gSuszkiewiczag jeden.
Domek Bukszy siennika jeden.
Domek Maksyma Okuszki czapecznika jeden.
Dom jm. p. Szycika, burmistrza wileńskiego, jeden.
Domek Jana hBaranowskiegoh jeden.
Domek p. Andrzeja Szulżyca jeden.
Domek Symona piwowara jeden.
Domek Jędrzeja iDobyszai jeden.
Domek Matyjasza rzeźnika jeden.
Domek Kazimierza Stankiewicza jeden.
Domek Krzysztofa Adamowicza jeden.
Domek przy ogrodzie ichm. oo. dyzunitów jeden.
Domek Stefana obręcznika jeden.
Domek Piotra Juniewicza jeden.
Domek przy ogrodzie jm. p. Stroczyńskiego, rajcy wileńskiego, jeden, jtam sąsiad l j.
Dom przy ogrodzie jm. p. Mikołaja Stroczyńskicgo, burmistrza wileńskiego, jeden, tam sąsiad 1.
Dom jm. p. Czeszejki jeden.
Cegielnia wieleb. ichm. kook. bosych i blech, jedna.
Domek przy ogrodzie Wojciecha aptekarza jeden.
Domek Piotra rzeźnika jeden.
Domek Michała Pawłowicza jeden.
_____________________
dd wg kop. 1: Sierhewicza
ee w kop. 1 koejność odwrotna
ff wg kop. 1: xx. jezuitów
ggwg kop. 1: Juszkiewicza
hh wy kof. 1: Baranowicza
iiw kop. 1: Dobosza
jj w kop. l brak tego
kk wg kop.1: xx. - księży
46Bazylianie obrządku prawosławnego
Strona 54

Parafia głębocka
Dzierzkowszczyzna: jm. p. Stanisław Hoduc 13 1/2 1/6 (41)
Głębokie: w Bogu wielebna jejm. p. Maryja
Dominika od Św. Trójcy, przeorysza karmelitanek bosych konwentu wileńskiego36 33 1/4 1/12 (100)
Wierzchnie: jm. p. Felicjan Biegański, skarbnik Połocki l 1/2 (5)
Wołkowszczyzna: jm. p. Piotr Kleczkowski 1/3 (1)
Tamże p. Jakub Kleczkowski 1/3 (1)
Jotejkowszczyzna: ijm. p. Jan Żyzniewskii 1/6 (1/2)
Iwanowszczyzna: jm. p. Maciej jSielickij37 l (3)
Iwanowszczyzna z folwarkiem Pawłukową;
jm. p. Władysław Sielicki38 1/2 1/6 (2)
Ociec prae[sbiter] cer[kwi] moszarskicj 1/3 (1)
Ociec prae[sbiter] cer[kwi] dzierżkowskiej 1/3 (1)
Ociec prae[sbiter] cer[kwi] głębockiej 1/3 (1)
kPlebania głębocka ____________ -k
Summa w tej parafijej dymów 51 1/2 1/3

Parafia hoduciska
Komarowo z folwarkiem Budzkami: jm. p. Ja-
rosz Wawrzecki, sędzia ziemski brasławski 39,
za abiuratą grodu brasławskicgo 5 1/2 1/6 (17)
_________________________________
ii w kop. 2: p. Brałyna Źyżniewski
jj w kop 1: Sielecki
kk w kop. 1 fragmentu tego brak
36 Połowę miasta zapisał karmelitom bosym w 1639 (ponownie w 1640) Józef Korsak Głębocki. Druga część wraz z ręką Anny Zenowiczówny, żony Albrychta Władysława
Radziwiłła, przeszła w posiadanie Radziwiłłów nieświeskich. W 1690 właścicielem Głębokiego był Karol Stanisław Radziwiłł, a karmelitanki wileńskie trzymały dobra w zastawie, zapewne za 50 tyś. zł, które córka Albrychta Władysława Radziwiłła -Konstancja Zofia (w zakonie karmelitanek Kolumba Konstancja od Wniebowzięcia NMP) zapisała klasztorowi.
37 Maciej Sielicki, od 24 XII 1698 łowczy połocki.
38 Władysław Sielicki † 1703,strukczaszy połocki już 1674.
39 Jarosz Aleksander Wawrzecki † p. 4 VI 1718, pisarz ziemski brasławski od 1682, sędzia od .1689.
Strona 121

Widejsztny Koleśniki z dóbr JKM dożywotnich — tenże jm. 1/3
lMalkowszczyzna: jejm. p. Teodorowa Sakowiczówna
Samuelowa Przystanowska 40 1/2 1/6 l
Świrki: jm. p. Kazimierz mAzalberkm 1/2 1/6 (2)
Świła: jm. p. Franciszek Kozłowski 1/2 1/6 (2)
Świła: jm. p. Michał nPodareckin41 1/3 (1)
oPlebania hoduciska NB. 15 (14)o
________
Summa w tej parafijej dymów 9 1/3 (s)

Parafia kobylnicka
Zanorocz: wielm. jejm. p. Danilewiczowa, podkomorzyna oszmiańska42, a teraz jm. p. Sadowski 5 (15)
pKoziniec: jm. p. Florian Urbanowicz, czesznik grodzieński43 6 1/2 1/6p
Pomosze: rjm. p. Bajkowskir l 1/3 s1/8s (4)
Kuźmicze: jm. p. Katarzyna tRokickat 5 (15)
"Czećwierz": jm. p. Michał Świrski 1/6 (2)
Woroniec: tenże jm. p. Świrski 1/3 (1)
wJoducie Łabinicw: jm. p. Michał Świrski arendą trzymając l (3)
_____________________
ll w kop. 2: Malikowszczyzna: p. Stankowska - 3
mm wg kop. 2: Aselberk
nn w kop. 2: Podojecki
oo w kop.1l fragmentu tego brak
pp wg kop. 2: Koziniec: p. Sulistrowski - 20, Krzywiec: p. Urbuowicz - 20. Ten Sulistrowski to Krzysztof, a Koziniec wniosła mu zapewne w posagu żona — Teresa Danilewiczówna, podkomorzanka oszmiańska (zob. przypis 42)
rr wg kop. 2: p. Bykowski
ss lekcja niepewna - może l/6?
tt w kop. 2: p. Kolicicka - błędnie!
uu wg kop. 2: Czećwierć
ww wg kop. 2: Jodupie Łapińce
40 Teodora Sakowiczówna, od IX 1690 wdowa po Samuelu Przystanowskim.
41 Michał Dusza Podorecki (Podarecki), koniuszy orszański już 1698.
42 Katarzyna z Paców Danilewiczowa. Zanorocz alias Koziniec kupił w 1683 Ka¬zimierz Pac, bp żmudzki, od Katarzyny Stankiewiczowej i odsprzedał w 1689 swej siostrzenicy
Danilewiczowej.
43 Florian Urbanowicz Pilecki. cześnik grodzieński już 1683.
Strona 122

Parafia kurzeniecka
"Czarnochwostowszczyzna: pp. Jan, Gabriel i Stefan Charewiczowie, Samuel Polański i Aleksander Malinowskin 1/3 (1)
Birkowszczyzna: p. Aleksander Niewiarowicz 1/6 o(1/2)o
Butrymowszczyzna: p. Jerzy Kiewlicz 1/6 (1/2)
Ostaszków: jm. p. Paweł i Mikołaj Niewiarowiczowie 1/6 (1/2)
pKniahininp: jm. p. Jan Niewiarowicz70 1/6 (1/2)
Kulbaczyn: rjm. p. Jan Żyżniewskir 1/6 (1/2)
Kulbaczyn: sJans Tomasz Mackiewicz i Stefan Kaczanowski 1/6 (1/2)
Ociec Świacki, ihumen kasucki z folwarku tWołkowszczyznyt 1/3
Ociec Samuel uSpiaholskiu, prae[sbiter] cer[kwi] kurzcnieckiej 1/3 (1)
Ociec Jan Czerniewski, prae[sbiter] cer[Kwi] rabuńskiej 1/3 (1)
Ociec Hre[h]ory Żurawski, prae[sbiter] cer[kwi] rzeczyckiej 1/3 (1)
Ociec Michał Niefradowicz, prae[sbiter] cer[Kwi] wilejskiej 1/3
Ociec Bazyli Mrajski, prae[sbiter] cer[kwi] krzywickiej 1/3
Kopackowszczyzna: kniaź Abram Mantusz Szyryn 1/2 1/6
wJaczkowszczyznaw: kniaziowie Adam Kliniki
i Abram Dangiewiczowie [s] 1/3
_____________________
nn w kap. 2: Czarnochwatowszczyzna: p. Charewicz i Polański
oo tak jest w rubryce z nazwiskami właścicieli dóbr - w rubryce dymów zaś: 1
pp w kop. 2: Kniehynin
rr wg kop. 2: Kiźniewski - raczęj błędnie!
ss maże pomyłkowo zamiast pan
tt wg kop. 2: Wilkowszczyzny
uu w rękopisie: Spiacholski - błędnie, gdyż nazwisko to pochodzi od miejscowości Spiahło
ww pierwotnie było: Kopackowszczyzna - przekreślono to i wpisano nową nazwę u góry
70 Może ten został 3 III 1717 podkomorzym derpskim.
Strona 129

Parafia miadzielska (cd.)
Łutczyce °Swatkowszczyzna°: pp. Krzysztof i Bazyli pSwatkowiep i Wiktor Zyźniewski 1/3 (1)
Kubarski: jm. p. Aleksander Chomski 1/3
Myszkowszczyzna: rp. Marianna Łyczkowskar 1/3 (1)
Ociec Izajasz Kotowski, prae[sbiter] cer[kwi] miadziolkiej 1/3 (1)
Silco z Chodorowsko, Wołkołata, Mosarz z folwarkami, Łyntupy cum attinentiis, Proszczany, Aleksandria,
starostwo miadzielskie: wielm. jm. p. Władysław Brzostowski, referendarz WKsL 85 229 1/4 1/12
Ociec Fiłon Dziewidzkiej, prae[sbiter] cer[kwi] miadzieskiej 1/3 (1)
Kurkiszki: jm. p. Mikołaj Kurkowski 1/3
Ociec Maksymilian Januszkiewicz, prae[sbiter] cer[kwi] mankowskiej 1/3 (1)
Zaprudzie — księży dominikanów monieckich 4
sIwanki Rudzicwo: p. Juraha (1)
Tamże tenże po p. Makowieckim (1/2)
Plebania miadzieska (9)
Altaria miadzielska (4)s
__________________
Summa w tej parafijej dymów 374 1/2 1/3 1/6

Parafia tświęciańskat
uŚwiecianyu i Konciażyna, dobra JKM: jm.
p. Jerzy Tyszkiewicz, ci[w]un wileński 8 1/3
Struna z folwarkami: wielm. jm. p. Mikołaj Ogiński, miecznik WKsLM 14 1/2 1/6 (44)
________________________
°° wg kop. 2: Swiatkowszczyzna
pp wg kop. 2: Swiadkowie
rr w kop. 2: p. Łyczkowski
ss w kop. 1 brak tych dóbr w tej parafii
tt w rękopisie: świnciańska
uu w rękopisie: Świnciany
85 W kop.1 zgromadzono tu dobra Brzostowskiego z różnych parafii - por. parafia dokszycka, łyntupska, świrańska, wołkołacka.
86 Mikolaj Franciszek Ogiński † 1715, marszałek Wołkowyski ok. I680, jednocześnie miecznik lit. 1695 - 88, podskarbi nadworny lit. 1695 – 96 i ponownie od 3 11699, kasztelan
trocki od 21 IV 1711.

Strona 133
Parafia widzka
...
Podruksze: p. Antoni Sieheń 45 3
Podruksze: Bortkiszki zastawne - tenże 4
Podruksze: p. Konstanty Stankiewicz 1
Peliszki: p.Kazimierz Łowejko 1
p. Marcin Łowejko 1
Podziśnie: p. Sipowicz 3
__________________
45 Antoni Sieheń † ok. 1710, pisarz grodzki brasławski 1685 - 1700, podstoli brasławski już 1690.
Strona 276

Biblioteka Kresowa Potyczek z genealogią kontakt