Logo ICIM     Biblioteka, ICIM,

                  pracownia informatyczna
 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
zrealizowano z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz
Ministerstwa Edukacji i Nauki

 Europejski Fundusz Społeczny <><><><> 

 

Od 17 stycznia 2008 roku w szkolnej bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. ICIM to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych".

Jego główne cele to:

·        podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję   wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie,

·        ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli,

·        zwiększenie potencjału edukacyjnego biblioteki szkolnej,

·        wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów, nauczycieli, wspieranie realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej,

·        wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,

·        wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności intelektualnej,

·        umożliwienie uczniom i nauczycielom dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym,

·        stworzenie szans na promocję szkoły i biblioteki w środowisku lokalnym.

Centrum dysponuje 4 komputerami i 1 wielofunkcyjnym urządzeniem sieciowym (skaner, drukarka i kopiarka - laserowa, monochromatyczna) wraz z edukacyjnym oprogramowaniem multimedialnym.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i poza nimi. Mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych. Szczegółowe zasady korzystania z Centrum przedstawia regulamin, z którym każdy użytkownik musi się zapoznać. Dzięki powstaniu ICIM uczniowie i nauczyciele mają zapewnione doskonałe warunki do nauki, pracy samokształceniowej i rozwoju zainteresowań.

Centrum nie ma charakteru kafejki internetowej. W Centrum nie ma możliwości używania gier, w tym internetowych, czatowania, korzystania z forum dyskusyjnego, odbierania i wysyłania listów. Zadaniem Centrum jest pomoc uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły w zbieraniu i przetwarzaniu informacji, przygotowywaniu materiałów do zajęć, odrabianiu prac domowych, przygotowywanie elektroniczne prac związanych z konkursami i pracą pozalekcyjną.

Ważne jest, aby osoby korzystające z Centrum przynosiły ze sobą nośniki danych (czyste dyskietki, płyty CD lub DVD), aby zebrany materiał czy wykonana praca mogły być skopiowane.

W lokalu Centrum mogą się odbywać zajęcia z niewielkimi grupami uczniów pod opieką nauczycieli.

Zapraszamy do korzystania z Centrum!

 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej zlokalizowane jest w sali biblioteki na I piętrze szkoły. Otwarte jest w godz.:

PONIEDZIAŁEK

1040 - 1140

WTOREK

1040 - 1140

ŚRODA

1040 - 1240

CZWARTEK

1040- 1140

PIĄTEK

940 - 1240

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych
ICIM - biblioteki Szkoły Podstawowej w Rzemieniu

 1. Stanowiska komputerowe ICIM w bibliotece zostały zainstalowane do  poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet.

 2.  Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej bezpłatnie mogą korzystać nauczyciele, rodzice, uczniowie, pracownicy szkoły oraz inne osoby -  po uzyskaniu zgody dyrektora.

 3. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych.

 4. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

 5. Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować opiekuna ICIM.

 6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

 7. Pomimo pełnego dostępu do ustawień systemowych zabrania się wszelkich zmian w systemie oraz zaśmiecania pulpitu plikami i skrótami.

 8. Efekty swojej pracy zapisujemy w Moje Dokumenty / folder – imię   i nazwisko ucznia; użytkownika.

 9. Własne pliki i foldery oraz informacje pozyskane z Internetu można kopiować do pamięci masowych lub płyty CD/DVD.

 10. Nie wolno przeglądać i przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.

 11. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć. Niedozwolone jest przesyłanie w wielu egzemplarzach tego samego listu do wielu użytkowników (tzw. spam).

 12. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników biblioteki należy zachować cisze. Okrycia wierzchnie, torby, teczki itp. należy zostawiać na zewnątrz – szatnia, klasa. Nie wolno wnosić ani spożywać napojów i posiłków.

 13. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz, administrator sieci, opiekun ICIM ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika

 Zapraszamy do biblioteki w godzinach:

PONIEDZIAŁEK

1040 - 1140

WTOREK

1040 - 1140

ŚRODA

1040 - 1240

CZWARTEK

1040- 1140

PIĄTEK

940 - 1240

Korzystając z biblioteki pamiętajmy o przestrzeganiu regulaminu:

  • każdy uczeń jest czytelnikiem,

  • ze zbiorów biblioteki korzysta każdy uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły,

  • jednorazowo można wypożyczyć pięć książek,

  • termin zwrotu wypożyczonych książek wynosi trzy tygodnie i w szczególnym przypadku może zostać przedłużony,

  • każdy czytelnik ma obowiązek dbania o estetykę wypożyczonej książki,

  • w wypadku zagubienia książki czytelnik ma obowiązek ją odkupić.

Opiekę nad biblioteką i ICIM sprawuje Narcyz Arciszewski.

Pracownia Informatyczna


zakup współfinansowany
ze środków
Unii Europejskiej
 
w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 Europejski Fundusz Społeczny <><><><> 

    Pracownia oddana do użytku w styczniu 2006r.


   Dzięki funduszom Unii Europejskiej nasza szkoła otrzymała jedną, w pełni wyposażoną  pracownię informatyczną. Pracownia ta umożliwia uczniom poszerzanie wiedzy informatycznej.
   Edukacja informatyczna w szkole podstawowej jest formą kontaktu dziecka ze światem współczesnej techniki i technologii na elementarnym poziomie.
  Technologia informatyczna wspomaga zdobywanie wykształcenia oraz głębsze poznanie i rozumienie świata przez umożliwienie i ułatwienie docierania do rzeczywistych zasobów informacji. Wzmaga przy tym twórczą aktywność uczniów, pomaga w ujawnianiu i rozwijaniu zainteresowań oraz kierowaniem własnym rozwojem. Niesie w sobie też aspekt wychowawczy, poprzez poszanowanie własności osobistej i intelektualnej oraz wyrabianie postawy otwartości na świat.