Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2013/2014
Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Marii Dąbrowskiej w  Rzemieniu

Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej
im. Marii Dąbrowskiej w Rzemieniu

§ 1

 1.       Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni  dla uczniów szkoły.

 2.       Posiłki przygotowane są na miejscu przez pracowników szkoły zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP.

 3.       Do korzystania z posiłków w stołówce uprawnieni są:

a)    uczniowie  wnoszący opłaty indywidualnie,

b)    uczniowie, którym dożywianie dofinansuje ośrodek pomocy społecznej lub inni sponsorzy.                           

 4.        Posiłki wydawane są w godzinach 11:30 do 11:50  w formie obiadów (dwudaniowych, jednodaniowych).

 5.        Za wydawanie posiłków odpowiada pracownik stołówki zgodnie z jego zakresem czynności.

 6.        Posiłki wydaje się na podstawie listy uczniów objętych opłatami oraz pomocą społeczną lub wpłatami sponsorów.

§ 2

 1.        Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

 2.        Opłaty wnoszone są przez rodziców uczniów korzystających ze stołówki, ośrodek pomocy społecznej  dla uczniów  objętych tą formą wsparcia  oraz sponsorów.

 3.        Opłaty za korzystanie z posiłków ustala się na okres roku szkolnego.

 4.        W sytuacjach wzrostu kosztów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności w porozumieniu z Burmistrzem Przecławia i poinformowaniu o tym fakcie korzystających ze stołówki, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

 5.        Wysokość opłat ustalona jest odrębnym zarządzeniem i podawana do publicznej wiadomości w formie informacji wywieszonej na tablicy informacyjnej placówki i umieszczenia na stronie internetowej szkoły oraz dodatkowo poprzez informację  przekazywaną na spotkaniach z rodzicami.

    § 3

 1.        Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów, mają obowiązek opłatę za korzystanie z posiłków uiszczać na dany miesiąc w formie gotówkowej, do intendenta  w szkole, z góry do piętnastego  dnia danego miesiąca.

 2.        Intendent wpłaca zebrane środki na konto podstawowe placówki w tym samym dniu po zebraniu gotówki.  Dopuszcza się dokonanie wpłaty w innym terminie, jednak nie dłuższym niż 3 dni od daty  pobrania gotówki od rodziców. Następnie pracownik Wydziału Oświatowo – Ekonomicznego Urzędu Miejskiego w Przecławiu odprowadza przelewem uzyskane w ten sposób dochody na dochody gminy.

 3.        Wpłaty za dożywianie z ośrodka pomocy społecznej lub od innych sponsorów wpływają na konto szkoły, na rachunek podstawowy, a następnie pracownik Wydziału Oświatowo – Ekonomicznego Urzędu Miejskiego w Przecławiu odprowadza te środki finansowe na dochody gminy.

 4.        Nie uiszczenie opłaty w podanym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z wyżywienia w stołówce od kolejnego miesiąca.

 5.        Nie uiszczona opłata za posiłki podlegać będzie egzekucji na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 4

 1.        Wysokość opłaty ustala się comiesięcznie jako iloczyn liczby dni pracy szkoły w danym miesiącu oraz ustalonej wg pkt. 2 ceny jednostkowej posiłku.

 2.        Opłatę za jeden (dwudaniowy, jednodaniowy) posiłek dla ucznia ustala Dyrektor placówki w porozumieniu z organem prowadzącym, w oparciu o kalkulację kosztów zawierającą wyłącznie równowartość ceny produktów użytych do przygotowania posiłku (tzw. wsad do kotła).

 3.        Do opłaty pobieranej za posiłek ucznia nie wlicza się pozostałych kosztów przygotowania posiłku w tym wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

 4.        W przypadku nieobecności ucznia w szkole przysługuje zwrot części wniesionej opłaty proporcjonalnie do liczby dni, w których uczeń nie korzystał z posiłku w stołówce szkolnej.

 5.        Zwrotów, o których mowa w punkcie 4 dokonuje się na koniec danego miesiąca, w którym przypadły dni nieobecności, w formie odpisu z należności za obiady ustalanego w następnym miesiącu, z wyjątkiem miesiąca czerwca i grudnia, kiedy zwrot dokonywany jest w formie gotówkowej lub przelewem na konto rodziców, opiekunów prawnych ucznia, wskazane stosownym oświadczeniem.

§ 5

  Zasady zachowania się w stołówce szkolnej:
   1.    Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce.
   2.    W stołówce obowiązuje cisza podczas spożywania posiłków.
   3.    Wprowadza się zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
   4.    Zabrania się wnoszenia na stołówkę własnych naczyń.
   5.    Zabrania się wszelkiego rodzaju popychania, szarpania i innych zaczepek oraz
        niszczenia   majątku stołówki.
   6.    Naczynia po spożyciu posiłku należy odstawić na wyznaczone miejsce.
   7.    Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom
        nie   spożywającym posiłków
, w tym również rodzicom uczniów.
   8.     Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce. Stołówka nie prowadzi sprzedaży
        na   wynos
.
   9.    Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej  zobowiązani są do pozostawienia
        kurtek   w szatni
, tornistrów przed stołówką.
   10.    Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.
  
11.    Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

§ 6

 1.        Informacje o nieobecności ucznia na obiedzie należy zgłaszać w dniu poprzedzającym nieobecność, telefonicznie lub osobiście w placówce, w której korzysta z obiadów, a w przypadku niezaplanowanej nieobecności w szkole (z tytułu choroby, zdarzenia losowego itp.), najpóźniej w danym dniu nieobecności do godz. 800.

 2.        Brak informacji o nieobecności na obiedzie nie będzie respektowane przy odpisie.

 3.        Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić do intendenta najpóźniej do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc. 

§ 7

 1.        Aktualny jadłospis na dany dzień jest wywieszony na tablicy ogłoszeń na korytarzu oraz w stołówce.

 2.        Jadłospis sporządza się w układzie dekadowym z uwzględnieniem norm żywieniowych. 

§ 8

 1.        Sporządzanie i prowadzenie na bieżąco dokumentacji związanej z działalnością stołówki
należy do zadań intendenta
za którą ponosi pełną odpowiedzialność.

 2.        Intendent sporządza listy uczniów korzystających z obiadów  na każdy dzień i przekazuje do zatwierdzenia przez dyrektora placówki, kartoteki magazynowe   ilościowo- wartościowe,  raporty żywieniowe, rozchody magazynowe, druki K-104,  indywidualne  karty uczniów korzystających  z wyżywienia w stołówce  zawierające na dany miesiąc przypis, odpis,   wysokość  dokonanej  wpłaty, zaległości oraz  nadpłaty

                                                               mgr inż. Zofia Stala
                                                                       dyrektor szkoły


S  M  A  C  Z  N  E  G  O !!!