Praca kontrolna.

Testy. Sprawdź się

Rachunkowość regulują przepisy: Ustawa z dnia 29 -09 -1994r. o Rachunkowości DU 121 z późniejszymi zmianami, Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 09 -11 -2000r. DU 113 uwzględniające dyrektywy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej miedzy narodowe standardy (MSR). Tekst jednolity o rachunkowości DU 76 z 2002r..

Rachunkowość obejmuje:

 1. Księgowość,
 2. Sprawozdawczość,
 3. Bilans,

Podstawowe zasady rachunkowości.

Zasoby majątku

KLASYFIKACJA AKTYWÓW

Każde przedsiębiorstwo dysponuje pewnymi zasobami majątkowymi. Wszelkie kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, które powstały w wyniku przeszłych zdarzeń i zgodnie z oczekiwaniami spowodują w przyszłości wpływ do przedsiębiorstwa korzyści ekonomicznych, nazywane są aktywami.

AKTYWA TRWAŁE

AKTYWA OBROTOWE

 1. Wartości niematerialne i prawne,
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych,
  2. Wartość firmy,
  3. Inne wartości niematerialne i prawne,
  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne,
 2. Rzeczowe aktywa trwałe,
  1. Środki trwałe,
  2. Środki trwałe w budowie,
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie,
 3. Należności długoterminowe,
 4. Inwestycje długoterminowe,
  1. Nieruchomości,
  2. Wartości niematerialne i prawne,
  3. Długoterminowe aktywa finansowe,
  4. Inne inwestycje długoterminowe,
 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe,
 1. Zapasy,
  1. Materiały,
  2. Półprodukty i produkty w toku,
  3. Produkty gotowe,
  4. Towary,
  5. Zaliczki na dostawy,
 2. Należności krótkoterminowe,
  1. Z tytułu dostaw i usług,
  2. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń,
  3. Inne,
  4. Dochłodzone na drodze sądowej,
 3. Inwestycje krótkoterminowe,
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ( w tym środki pieniężne) ,
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe,
 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,

Do wartości niematerialnych i prawnychzalicza się nabyte przez jednostkę i przeznaczone do używania na jej potrzeby prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok (są to np. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, kmow -how).

Rzeczowe aktywa trwałeobejmują:

Środki trwałe - tj. zasoby w postaci nieruchomości, maszyn, urządzeń i środków transportu o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do nieruchomości zalicza się budowle i budynki, lokale będące odrębną własnością, grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielcze praw do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Środkami trwałymi są również ulepszenia w obcych środkach trwałych oraz inwentarz żywy (np. zwierzęta cyrkowe) ;.

Środki trwałe w okresie budowy, montażu lub ulepszenia.

Inwestycje długoterminowestanowią takie aktywa, które zostały nabyte przez jednostkę nie w celu użytkowania, ale w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskiwania z nich przychodów w formie odsetek, dywident (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również transakcji handlowej.

Zapasyprzedsiębiorstwa obejmują:

Materiały - stanowiące przedmioty pracy, zakupione w celu zużycia w działalności (materiały podstawowe, materiały pomocnicze, paliwo, części zamienne maszyn i urządzeń a także opakowania i odpady) ,.

Półprodukty i produkty w toku - a więc nie zakończone produkty własne oraz usługi przed ich zakończeniem,.

Produkty gotowe,.

Towary - nabyte w celu odsprzedaży.

Należności z tytułu dostaw i usług, niezależnie od terminu spłaty (do 12 miesięcy oraz powyżej 12 miesięcy) , traktowane są jako należności krótkoterminowe.

Inwestycje krótkoterminowedotyczą takich krótkoterminowych aktywów finansowych, jak udziały i akcje, a także inne papiery wartościowe przeznaczone do zbycia oraz udzielone pożyczki płatne i wymagane w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, Za krótkoterminowe aktywa finansowe uważa się również środki pieniężne (w kasie i na rachunku bankowym, czeki oraz weksle obce).

KLASYFIKACJA PASYWÓW
(Źródła pochodzenia zasobów majątkowych)

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

 1. Kapitał (fundusz podstawowy,
 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) ,
 3. Udział (akcje) własne (wielkość ujemna) ,
 4. Kapitał (fundusz) zapasowy,
 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny,
 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe,
 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych,
 8. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) ,
Rezerwy na zobowiązania
 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku,
 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne,
  • długoterminowe,
  • krótkoterminowe,
 3. Pozostałe rezerwy
  • długoterminowe,
  • krótkoterminowe,

Zobowiązania długoterminowe.

 1. Wobec jednostek powiązanych,
 2. Wobec pozostałych jednostek,
  • a). Kredyty i pożyczki,
  • b). Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych,
  • c). Inne zobowiązania finansowe,
  • d). Inne zobowiązania długoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe.

 1. Wobec jednostek powiązanych,
  • z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności,
  • do 12 miesięcy,
  • powyżej 12 miesięcy,
  • inne zobowiązania krótkoterminowe,
 2. Wobec pozostałych jednostek,
  • kredyty i pożyczki,
  • zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych,
  • inne zobowiązania finansowe,
  • zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:
   • - do 12 miesięcy,
   • - powyżej 12 miesięcy,
  • zaliczki otrzymane na dostawy,
  • zobowiązania wekslowe,
  • zobowiązania z tytułu podatków,
  • zobowiązania z tytułu wynagrodzeń,
  • inne zobowiązania krótkoterminowe,
 3. Fundusze specjalne,

Rozliczenia międzyokresowe.

 1. Ujemna wartość firmy,
 2. Inne rozliczenia międzyokresowe:
  • długoterminowe,
  • krótkoterminowe,

 .

kapitał wybrane formy prawne przedsiębiorstwa
  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka akcyjna przedsiębiorstwo państwowe spółdzielnie
podstawowy kapitał zakładowy kapitał zakładowy fundusz założycielski fundusz udziałowy
uzupełniający kapital zapasowy kapitał zapasowy fundusz przedsiębiorstwa fundusz zasobowy

BILANS
ZASADY, CECHY, FUNKCJE

Aktywa i pasywa wykazywane w bilansie w ujęciu wartościowym z zachowaniem właściwych kolejności określanej jako zasada płynności aktywów i wymagalności w spłacie pasywów.

Aktywa ujmuje się w bilansie od składnika od najmniej płynnych do naj bardziej płynnych.

Pasywa ujmuje się wg wymagalności czyli od najmniej wymagalnych (kapitały własne) do najbardziej wymagalnych.

 1. Bilans - pojęcie,
 2. Forma zasady sporządzania bilansu (ustawa o rachunkowości) ,
 3. Bilans początkowy i końcowy,
 4. Moment bilansowy (dzień bilansowy na który sporządzany bilans,
 5. Data sporządzenia bilansu (do 3 miesięcy) ,
 6. Zasada równowagi bilansowej. Aktywa równają się pasywom,
 7. Podpisanie bilansu przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki lub zarząd,

OPERACJE GOSPODARCZE

Typy operacji gospodarczej.

Operacja aktywna.Zmiany zachodzą tyko w aktywach.

A+Z -Z=P.

Jeden składnik aktywów ulega zwiększeniu a drugi zmniejszeniu o tą samą wartość. Po każdej operacji suma bilansowa nie ulega zmianie.

 .

Operacja pasywna.Zmiany zachodzą tyko w pasywach.

A=P+Z -Z.

Jeden składnik pasywów ulega zwiększeniu a drugi zmniejszeniu o tą samą wartość.Po każdej operacji suma bilansowa nie ulega zmianie.

 .

Operacja aktywno -pasywna zwiększająca.Zwiększenie następuje jednocześnie po stronie aktywów i pasywów o tą samą wartość.

A+Z=P+Z.

Po każdej operacji sumy bilansowe rosną.

 .

Operacja aktywno -pasywna zmniejszająca.Zmniejszenie następuje jednocześnie po stronie aktywów i pasywów o tą samą wartość.

A -Z=P -Z.

Po każdej operacji sumy bilansowe maleją.

2005.10.07.

KONTO

Konto jest podstawowym urządzeniem ewidencji księgowej, umożliwiającym bieżącą, ciągłą i systematyczną rejestracje operacji gospodarczych. Każde konto posiada:

Dokonywanie zapisu kwoty operacji gospodarczej po stronie Dt (Wn ) określa się jako obciążenie konta lub zapisanie w ciężar konta, natomiast dokonanie zapisu po stronie Ct (Ma ) określa się jakouznanie kontalub zapisanie na dobro konta.

.

Otwarcie konta polega na wypełnieniu jego nagłówka (wpisanienazwy kontai/lub numeru konta ) i zapisaniu salda początkowego przyjętego z bilansu otwarcia (jeśli saldo nie jest zerowe) lub pierwszej operacji wymagającej rejestracji na danym koncie.

Zamknięcie konta polega na:

 1. wyznaczeniu obrotów konta, czyli łącznych sum zapisów dokonanych po każdej ze stron konta w określonym czasie:,
 2. wyliczenie salda końcowego czyli różnicy między obrotami danego konta; saldo przyjmuje zawsze nazwę większego obrotu:,

Saldo prezentuje stan danego składnika na określony dzień.

Na kontach teowych saldo końcowe nanosi się na stronę wykazującą mniejszy obrót, a wiec przeciwną do nazwy salda, co powoduje wyrównanie zapisów na obu stronach konta do tzw.Sum kontrolnych , równych większemu obrotowi konta.

KONTA BILANSOWE

 1. Na kontach bilansowych aktywnych
  Stan początkowy (Bilans Otwarcia) zapisujemy po stroniedebetowej . (Wn)
  Zwiększenia (+) na koncie wpisujemy po stroniedebetowej (Wn)
  Zmniejszenia ( -) na koncie wpisujemy po stronie kredytowej (Ma)
  Na kontach aktywnychobroty debetowe są zawsze większe od obrotów kredytowych. Saldo końcowe jest zawszedebetowe,
 2. Na kontach bilansowych pasywnych
  Stan początkowy (Bilans Otwarcia) zapisujemy po stroniekredytowej (Ma).
  Zwiększenia (+) na koncie wpisujemy po stroniekredytowej (Ma)
  Zmniejszenia ( -) na koncie wpisujemy po stronie debetowej (Wn)
  Na kontach pasywnych obroty kredytowe są zawsze większe od obrotów debetowych. Saldo końcowe jest zawszekredytowe,

ZASADA PODWÓJNEGO ZAPISU

Zasada podwójnego zapisu polega na tym, ze każda operacja gospodarcza jest księgowana:

Konsekwencją tej zasady jest równowaga obrotów debetowych (Wn) na wszystkich kontach z obrotami kredytowymi (Ma) tych kont.

DEKRETACJA

Dekretacja jest to wskazanie stron i nazw kont , na które ma być księgowana operacja gospodarcza.

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

W celu sprawdzenia, czy zasada podwójnego zapisu nie została naruszona, sporządzane jest zestawienie obrotów i sald, zwane również bilansem próbnym lub bilansem obrotów i sald.

Wykrywa ono błędy typu:

Nie wykrywa natomiast:

Uproszczony wzór zestawienia obrotów i sald zamieszczono poniżej.

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za miesiąc..... 200.. r..

Lp. Nazwa konta Obroty Salda
1.   Wn Ma Wn Ma
2.          
3.          
  Razem        

Prawidłowo sporządzone zestawienie obrotów i sald wszystkich kont księgi głównej funkcjonujących w przedsiębiorstwie wykazuje równowagę miedzy obrotami (suma obrotów Wn jest równa sumie obrotów Ma) oraz równowagę miedzy saldami (suma sald Wn jest równa sumie sald Ma).

BŁĘDY KSIĘGOWE I ICH POPRAWIANIE

Błędy w zapisach księgowych powinny być usuwane w taki sposób, który nie naruszy mocy dowodowej zapisów. Niedopuszczalne jest wymazywanie, wyskrobywanie czy wywabianie błędnych zapisów, ponieważ stwarza to domniemanie nierzetelności ksiąg rachunkowych.

Najprostszym sposobem poprawienia błędu jest dokonanie korekty - błędną treść lub kwotę przekreśla się poziomą linią czerwoną w taki sposób, aby nie spowodować nieczytelności, a następnie nanosi się właściwą treść lub kwotę, datę korekty oraz podpis osoby upoważnionej do dokonania korekty. Ta metoda nie jest dozwolona w wypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą komputera oraz w przypadku, gdy dokonano już ustalenia obrotów konta.

Błędy ujawnione w terminie późniejszym poprawiane są za pomocą storn czarnego lub czerwonego, polegającego na usunięciu wpływu mylnego zapisu na końcowe saldo konta albo jednocześnie na obroty i na końcowe saldo konta bez dokonywania skreśleń.

Storno czarne

Storno czarne występuje w postaci storn zupełnego i częściowego.

Storno czarne zupełne to dokonanie zapisu przeciwstawnego (po przeciwnych stronach kont) w stosunku do zapisu błędnego, którego wpływ zostaje w ten sposób anulowany, a następnie poprawne zaksięgowanie operacji.

Storno czarne częściowe polega na anulowaniu błędnego zapisu jedynie na koncie, na którym ten zapis wystąpił (przez zapis przeciwstawny, a więc po przeciwnej stronie konta) , co zmniejsza liczbę zapisów.

Posłużenie się stornem czarnym gwarantuje uzyskanie prawidłowych sald końcowych na kontach, ale jednocześnie zniekształca obroty na tych kontach, które objęte są stornowaniem. W związku z tym stosowanie storn czarnego nie jest wskazane, szczególnie w przypadku, gdy obroty konta są podstawą do obliczania wskaźników finansowych.

Przykład: zakupiono za gotówkę materiały, lecz zaksięgowano je mylnie na koncie "Środki trwałe".

 .

Storno czerwone

Storno czerwone nie prowadzi do zniekształcenia obrotów. Polega ono na wykorzystaniu zapisu ujemnego - zapis stornujący jest dokonywany identycznie jak zapis błędny, ale w kolorze czerwonym, który oznacza kwotę ujemną i przy sumowaniu obrotów konta jest on odejmowany.

Storno czerwone zupełne dla poprzedniego przykładu (w tym przypadku nie można zastosować stoma czerwonego częściowego) :

Stosowanie jednocześnie storna czarnego i czerwonego jest niedopuszczalne.

 .


Test pochodzi z ksiązki "zasady rachunkowośc


powrót

Zauważyłeś braki lub błędy - napisz

rados61@tlen.pl

? Radosław Radziszewski